Wzorcowe warunki sprzedaży (MVB)

viehworld GmbH
Bernardgasse19/3
1070 Wiedeń

Pobierz MVB

Do czego odnoszą się standardowe warunki sprzedaży? Jak można je zmienić?

Niniejsze Wzorcowe Warunki Sprzedaży ("Warunki") mają zastosowanie do pośredniczonych przez nas sprzedaży, w szczególności sprzedaży zwierząt gospodarskich za pośrednictwem naszej aplikacji viehworld ("Aplikacja").

Niniejsze OWS obowiązują wyłącznie pomiędzy sprzedającym a kupującym (zwanymi łącznie "Stronami") w odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za naszym pośrednictwem - z wyłączeniem umowy pośrednictwa zawartej pomiędzy nami a sprzedającym. W indywidualnych przypadkach Strony mogą odstąpić od OWU lub uzupełnić ich treść.

Ze względów dowodowych zmiany lub uzupełnienia OWU będą dokonywane przez strony wyłącznie w formie pisemnej, przy czym wystarczy do tego celu e-mail lub SMS. W momencie zamieszczania ogłoszenia sprzedający może dokonać takich zmian jednostronnie w polu "Uzupełnienie/zmiana OWU"; po publikacji ogłoszenia można tego dokonać jednostronnie jedynie poprzez anulowanie (tj. przed otrzymaniem oferty) i zamieszczenie nowego ogłoszenia. Za obopólną zgodą strony mogą jednak uzgodnić zmiany w OWU w dowolnym momencie, tj. przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży lub po jej zawarciu.

Kiedy zawierana jest umowa sprzedaży zwierzęcia? Kto jest nabywcą?


Ogłoszenie zamieszczone przez Sprzedawcę w Aplikacji należy rozumieć jako ofertę zawarcia prawnie wiążącej umowy kupna-sprzedaży zwierzęcia opisanego bardziej szczegółowo w tym ogłoszeniu. Nabywcą zwierzęcia jest osoba, która przed upływem okresu ofertowego podanego w ogłoszeniu: a) w trybie aukcyjnym: złożyła najwyższą ofertę zakupu; lub b) w trybie "kup teraz": zaakceptowała ustaloną cenę oferowaną za "kup teraz" (opcja "kup teraz" nie musi być dostępna we wszystkich ogłoszeniach).

Umowa kupna między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta w przypadku a) po upływie terminu z najwyższym oferentem jako kupującym, w przypadku b) natychmiast po zadeklarowaniu "kup teraz" przez użytkownika aplikacji z tym samym jako kupującym ("udzielenie zamówienia").

Jeśli ogłoszenie zawiera zarówno tryb aukcji, jak i tryb "kup teraz", aukcja kończy się, gdy tylko użytkownik zaakceptuje cenę "kup teraz", a oferent, który złożył najwyższą ofertę w trybie aukcji, nie ma żadnych praw do zwierzęcia.

Za sprzedającego lub kupującego zawsze uważa się osobę, pod której nazwiskiem w aplikacji zarejestrowane jest dane konto użytkownika.

3. co uważa się za zgodę na sprzedaż zwierzęcia?

Ogólnie rzecz biorąc, umowa kupna podlega prawu austriackiemu. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz przepisów prawa obcego. Ponadto obowiązują następujące zasady:

a) Odbiór i dostarczenie zwierzęcia

Kupujący jest zobowiązany do odbioru zwierzęcia z siedziby sprzedającego wymienionej w przyjęciu oferty w ciągu siedmiu dni od przyjęcia oferty. O dacie odbioru należy powiadomić sprzedawcę z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Jeżeli kupujący nie odbierze towaru, sprzedający ma prawo naliczyć opłaty postojowe w wysokości 1 % ceny zakupu (za każdy dzień) oraz odsetki za zwłokę w wysokości 6 % (za każdy rok) od ósmego dnia po zawarciu umowy. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia zwierzęcia przechodzi na kupującego od ósmego dnia, niezależnie od faktycznego przekazania zwierzęcia.

Sprzedający jest zobowiązany do przekazania kupującemu wymaganych prawem dokumentów towarzyszących/świadectw przewozu zwierząt (a także, w stosownych przypadkach, świadectwa hodowlanego i/lub certyfikatu ekologicznego) przy przekazywaniu zwierzęcia: Certyfikat hodowlany i/lub certyfikat ekologiczny gospodarstwa sprzedającego).

Sprzedający i kupujący są zobowiązani do złożenia wymaganych prawem oświadczeń o przyjeździe i wyjeździe zwierzęcia.

b) Zapłata ceny zakupu

Cena zakupu (tj. najwyższa oferta złożona przez kupującego lub natychmiastowa cena zakupu) jest płacona sprzedającemu w gotówce w ciągu siedmiu dni od przyjęcia oferty w zamian za przekazanie zwierzęcia.

c) Prawo do odstąpienia od umowy

a) sprzedającego
Jeśli kupujący nie zapłaci ceny zakupu do siódmego dnia od przybicia, sprzedający może wyznaczyć mu dodatkowy termin na zapłatę (co najmniej kolejne siedem dni). Jeżeli termin ten upłynie bez zapłacenia przez kupującego pełnej ceny zakupu wraz z opłatami za postój i odsetkami, uznaje się, że sprzedający odstąpił od umowy z upływem tego terminu.

W przypadku takiego uzasadnionego odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedającemu kary umownej w wysokości trzykrotności opłaty za pośrednictwo, którą Sprzedający zapłacił viehworld GmbH na jego odpowiednie żądanie. Roszczenie o karę umowną zakłada, że nabywca ponosi winę za opóźnienie, co jest - odparcie - domniemane. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrębnego dochodzenia dalszych odszkodowań oraz opłat postojowych naliczonych do momentu skuteczności odstąpienia od umowy.

b)kupującego
Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy z analogicznym zastosowaniem postanowień powyższego punktu a) i wymienionych tam konsekwencji prawnych, jeśli sprzedający nie przekaże mu zwierzęcia w uzgodnionym terminie przekazania lub karencji.


Prawo do odstąpienia od umowy ma zastosowanie również w tym przypadku, w szczególności jeśli sprzedawca nie oferuje kupującemu zwierzęcia opisanego w ogłoszeniu - które stało się przedmiotem umowy kupna - lecz jedynie zwierzę znacznie od niego odbiegające pod względem realizacji (inna dostawa).

d) Uzgodnione właściwości

Jeżeli reklama Sprzedającego nie zawiera żadnych stwierdzeń dotyczących określonych cech zwierzęcia, przyjmuje się, że zwierzę odpowiada cechom zwykle spotykanym w handlu. Jeżeli w ogłoszeniu wyraźnie nie podano inaczej, uważa się, że kupującemu zapewniono wolność od chorób zwierząt: MV, CAE, Brucella ovis i pseudotuberculosis.

W odniesieniu do terminów, w których należy domniemywać, że zwierzę cierpiało na określoną chorobę przed przekazaniem, stosuje się przepisy Tiermängelverordnung BGBl. Nr. 472/1972.

e) Okresy gwarancji:

Strony są zgodne co do tego, że każda umowa kupna-sprzedaży zawarta za pośrednictwem viehworld GmbH dotyczy "zwierząt gospodarskich" w rozumieniu §§ 932a f ABGB.

Terminy, w których kupujący musi zgłosić sprzedawcy wady inwentarza, w przeciwnym razie traci prawa wynikające z wad, są mierzone zgodnie z §§ 925 i następnymi ABGB: Jeśli wada jest spowodowana chorobą, okres gwarancji wynosi sześć tygodni (w razie potrzeby przedłużony o odpowiednie okresy domniemania zgodnie z rozporządzeniem o wadach zwierząt). Jeśli wada dotyczy innych lub (w zgłoszeniu lub w punkcie e) powyżej) szczególnie gwarantowanych cech zwierzęcia, okres gwarancji wynosi dwa lata. To samo dotyczy wad prawnych, tzn. gdyby okazało się na przykład, że sprzedawca nie był właścicielem sprzedawanego zwierzęcia.

Wskazuje się na obowiązek kupującego do zawiadomienia o wadach, tj. obowiązek niezwłocznego zbadania zwierzęcia i zawiadomienia sprzedawcy o wszelkich wadach stwierdzonych u zwierzęcia; nie dotyczy to chorób, w przypadku których obowiązują okresy domniemania zgodnie z rozporządzeniem o wadach zwierząt.

f) Wyłączenie § 934 ABGB

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży z powodu obniżenia ceny o więcej niż połowę rzeczywistej wartości jest wykluczone za obopólną zgodą ze względu na obustronnie zadeklarowaną akceptację ryzyka cenowego.

g) Klauzula wyłączalności

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH uzgodnione między stronami - w razie potrzeby zmienione - są lub staną się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione innym postanowieniem, które będzie rozsądne dla obu stron i które będzie jak najbardziej zbliżone do celu gospodarczego, któremu służy nieważne lub niewykonalne postanowienie. To samo dotyczy sytuacji, w której umowa kupna-sprzedaży zawarta przez strony zawiera lukę prawną.
W przypadku opóźnienia w zapłacie naszych opłat brokerskich, mamy prawo naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości 6% (w skali roku) od uzgodnionego terminu płatności oraz zryczałtowane koszty windykacji w wysokości 5,00 EUR za każde pisemne upomnienie.

4. kto rozstrzyga spory?

W przypadku różnicy zdań między sprzedającym a kupującym, viehworld GmbH może bezpłatnie pełnić rolę mediatora na życzenie jednej ze stron.

Dla dochodzenia roszczeń wynikających z umowy kupna-sprzedaży lub z nią związanych ustala się wyłączną właściwość rzeczową sądu w miejscu prowadzenia działalności przez sprzedającego.