Polityka prywatności

Wprowadzenie i przegląd

Napisaliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności (wersja 19.10.2021-111855263), aby wyjaśnić Państwu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 i obowiązującymi przepisami krajowymi, jakie dane osobowe (w skrócie dane) my jako administrator - oraz zlecone nam podmioty przetwarzające (np. dostawcy) - przetwarzamy, będziemy przetwarzać w przyszłości i jakie mają Państwo zgodne z prawem możliwości. Użyte terminy należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.
Wskrócie: Informujemy Państwa w sposób wyczerpujący o danych, które przetwarzamy na Państwa temat.

Oświadczenia o ochronie danych zazwyczaj brzmią bardzo technicznie i wykorzystują terminologię prawniczą. Z drugiej strony, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu opisanie najważniejszych dla Ciebie rzeczy w sposób możliwie prosty i przejrzysty. W zakresie, w jakim sprzyja to przejrzystości, terminy techniczne są wyjaśniane w sposób przyjazny dla czytelnika, podawane linki do dalszych informacji i stosowane są grafiki. W ten sposób informujemy Państwa jasnym i prostym językiem, że w ramach naszej działalności gospodarczej przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna. Z pewnością nie jest to możliwe poprzez dostarczanie możliwie najbardziej zwięzłych, niejasnych i prawniczych wyjaśnień, co jest często standardową praktyką w Internecie w odniesieniu do ochrony danych. Mam nadzieję, że poniższe wyjaśnienia są dla Państwa interesujące i pouczające, a być może jest jedna lub dwie informacje, których Państwo nie znali.
W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z podanym poniżej lub w nadruku właściwym urzędem, o skorzystanie z podanych linków oraz o zapoznanie się z dalszymi informacjami na stronach internetowych osób trzecich. Nasze dane kontaktowe znajdują się oczywiście również w nadruku.

Zakres stosowania

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez nas w przedsiębiorstwie oraz wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez firmy działające na nasze zlecenie (podmioty realizujące zlecenia). Przez dane osobowe rozumiemy informacje w rozumieniu art. 4 nr 1 DSGVO, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy osoby. Przetwarzanie danych osobowych zapewnia nam możliwość oferowania i fakturowania naszych usług i produktów, zarówno w trybie online, jak i offline. Zakres niniejszej polityki prywatności obejmuje:

 • wszystkie strony internetowe (witryny, sklepy internetowe), które prowadzimy
 • Występy w mediach społecznościowych i komunikacja mailowa
 • Aplikacje mobilne na smartfony i inne urządzenia

Krótko mówiąc, polityka prywatności dotyczy wszystkich obszarów, w których dane osobowe są przetwarzane w firmie w sposób zorganizowany za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów. Jeśli nawiążemy z Państwem stosunki prawne poza tymi kanałami, w razie potrzeby poinformujemy Państwa oddzielnie.

Podstawa prawna

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych przedstawiamy Państwu przejrzyste informacje na temat zasad i przepisów prawnych, tj. podstaw prawnych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych.
Jeśli chodzi o prawo unijne, to odsyłamy do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. To Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych UE można oczywiście przeczytać online na stronie EUR-Lex - dostęp do prawa unijnego - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

Przetwarzamy Państwa dane tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO): Udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych w określonym celu. Przykładem może być przechowywanie danych wprowadzonych przez użytkownika w formularzu kontaktowym.
 2. Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO): W celu realizacji umowy lub zobowiązań przedumownych z Państwem przetwarzamy Państwa dane. Na przykład, jeśli zawrzemy z Państwem umowę kupna-sprzedaży, potrzebujemy wcześniej danych osobowych.
 3. Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO): Jeśli jesteśmy zobowiązani prawnie, przetwarzamy Państwa dane. Na przykład, jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania faktur dla celów księgowych. Zazwyczaj zawierają one dane osobowe.
 4. Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO): W przypadku uzasadnionych interesów, które nie ograniczają Państwa praw podstawowych, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych. Na przykład, musimy przetwarzać pewne dane w celu obsługi naszej strony internetowej w sposób bezpieczny i ekonomicznie efektywny. Przetwarzanie to stanowi zatem uzasadniony interes.

Dalsze warunki, takie jak wykonywanie nagrań w interesie publicznym i sprawowanie władzy publicznej, jak również ochrona żywotnych interesów, zasadniczo nie występują u nas. Jeżeli taka podstawa prawna będzie miała znaczenie, zostanie ona wskazana w odpowiednim miejscu.

Oprócz rozporządzenia UE obowiązują również przepisy krajowe:

 • W Austrii jest to ustawa federalna o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(Data Protection Act), w skrócie DSG.
 • W Niemczech obowiązuje Federalna Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie BDSG.

Jeśli obowiązują inne przepisy regionalne lub krajowe, poinformujemy Cię o nich w kolejnych rozdziałach.

Okres przechowywania

Jako ogólne kryterium obowiązuje u nas zasada, że dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i dostarczania produktów. Oznacza to, że usuwamy dane osobowe, gdy tylko przestaje istnieć powód ich przetwarzania. W niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania pewnych danych nawet po ustaniu pierwotnego celu, na przykład dla celów księgowych.

Jeżeli życzą sobie Państwo usunięcia swoich danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, dane te zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe i o ile nie ma obowiązku ich przechowywania.

O konkretnym czasie trwania przetwarzania danych poinformujemy Państwa poniżej, o ile będziemy dysponować dalszymi informacjami na ten temat.

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zgodnie z art. 13 GDPR, masz następujące prawa, aby zapewnić uczciwe i przejrzyste przetwarzanie danych:

 • Zgodnie z art. 15 GDPR, masz prawo wiedzieć, czy przetwarzamy dane na Twój temat. W takim przypadku mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych oraz następujących informacji:
 • cel, dla którego dokonujemy przetwarzania;
 • kategorie, tj. rodzaje danych, które są przetwarzane;
 • kto otrzymuje te dane i jeśli dane są przekazywane do krajów trzecich, w jaki sposób można zagwarantować ich bezpieczeństwo;
 • jak długo dane będą przechowywane;
 • istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • że mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego (linki do tych organów znajdują się poniżej);
 • pochodzenie danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane od Państwa;
 • czy przeprowadzane jest profilowanie, tzn. czy dane są automatycznie analizowane w celu uzyskania Państwa osobistego profilu.
 • Masz prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 GDPR, co oznacza, że musimy poprawić dane, jeśli znajdziesz błędy.
 • Zgodnie z art. 17 GDPR, mają Państwo prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), co oznacza w szczególności, że mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych.
 • Zgodnie z art. 18 GDPR mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, co oznacza, że możemy jedynie przechowywać dane, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać.
 • Zgodnie z art. 19 GDPR, masz prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że na żądanie dostarczymy Ci Twoje dane we wspólnym formacie.
 • Zgodnie z art. 21 GDPR mają Państwo prawo do sprzeciwu, który po wykonaniu pociąga za sobą zmianę w przetwarzaniu danych.
 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes publiczny, wykonywanie władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes), mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Następnie sprawdzimy tak szybko, jak to możliwe, czy możemy zgodnie z prawem zastosować się do tego sprzeciwu.
 • Jeżeli dane są wykorzystywane do prowadzenia marketingu bezpośredniego, w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Wówczas nie możemy już wykorzystywać Państwa danych do marketingu bezpośredniego.
 • Jeżeli dane są wykorzystywane do profilowania, w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Wówczas nie możemy już wykorzystywać Państwa danych do profilowania.
 • Użytkownik może mieć prawo na mocy art. 22 GDPR do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych (np. profilowaniu).

Krótko mówiąc: Masz prawa - nie wahaj się skontaktować z wyżej wymienionym organem odpowiedzialnym za tę kwestię z nami!

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza prawo o ochronie danych lub że Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Austrii jest to urząd ochrony danych, którego stronę internetową można znaleźć pod adresem https://www.dsb.gv.at/. W Niemczech dla każdego kraju związkowego istnieje pełnomocnik ds. ochrony danych. Więcej informacji można uzyskać u Federalnego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji (BfDI). Dla naszej firmy właściwy jest następujący lokalny urząd ochrony danych:

Austriacki Urząd Ochrony Danych

Kierownik: Dr. Andrea Jelinek
Adres: Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń
Telefon: +43 1 52 152-0
Adres poczty elektronicznej:dsb@dsb.gv.at
Strona internetowa: https://www.dsb.gv.at/

Przekazywanie danych do państw trzecich

Przekazujemy lub przetwarzamy dane do krajów spoza UE (krajów trzecich) tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na takie przetwarzanie, gdy jest to wymagane przez prawo lub konieczne na podstawie umowy, a w każdym razie tylko w zakresie, w jakim jest to ogólnie dozwolone. Państwa zgoda jest dla nas w większości przypadków najważniejszym powodem przetwarzania danych w krajach trzecich. Przetwarzanie danych osobowych w krajach trzecich, takich jak USA, gdzie wielu dostawców oprogramowania świadczy usługi i ma swoje serwery, może oznaczać, że dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w nieoczekiwany sposób.

Zwracamy wyraźnie uwagę na fakt, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Przetwarzanie danych przez amerykańskie serwisy (np. Google Analytics) może spowodować, że dane nie będą przetwarzane i zapisywane anonimowo. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do indywidualnych danych. Ponadto istnieje możliwość, że zebrane dane mogą być łączone z danymi z innych usług tego samego dostawcy, pod warunkiem, że posiadasz odpowiednie konto użytkownika. Jeśli jest to możliwe, staramy się korzystać z lokalizacji serwerów w UE, jeśli jest to oferowane.

W odpowiednich miejscach niniejszej polityki prywatności przedstawimy Państwu bardziej szczegółowe informacje na temat przekazywania danych do krajów trzecich, jeśli ma to zastosowanie.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

W celu ochrony danych osobowych zastosowaliśmy zarówno środki techniczne, jak i organizacyjne. Tam, gdzie to możliwe, szyfrujemy lub pseudonimizujemy dane osobowe. W ten sposób maksymalnie utrudniamy osobom trzecim pozyskiwanie danych osobowych z naszych danych.

Artykuł 25 GDPR mówi o "ochronie danych poprzez projekt techniczny oraz poprzez przyjazne dla ochrony danych ustawienia domyślne", a zatem oznacza, że zarówno oprogramowanie (np. formularze), jak i sprzęt (np. dostęp do serwerowni) powinny być zawsze projektowane z myślą o bezpieczeństwie i że należy podjąć odpowiednie środki. Poniżej, w razie potrzeby, omówimy bardziej szczegółowo poszczególne środki.

Szyfrowanie TLS z https

TLS, szyfrowanie i https brzmią bardzo technicznie i takie są. Używamy HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure - skrót od "secure hypertext transfer protocol") do przesyłania danych w Internecie w sposób zabezpieczony przed podsłuchiwaniem.
Oznacza to, że cała transmisja wszystkich danych z Twojej przeglądarki do naszego serwera jest zabezpieczona - nikt nie może "podsłuchiwać".

W ten sposób wprowadziliśmy dodatkową warstwę bezpieczeństwa i spełniamy wymogi ochrony danych poprzez zaprojektowanie technologii art. 25(1) DSGVO). Dzięki zastosowaniu TLS (Transport Layer Security), protokołu szyfrowania służącego do bezpiecznej transmisji danych w Internecie, możemy zapewnić ochronę poufnych danych.
Zastosowanie tej ochrony transmisji danych można rozpoznać po małym symbolu kłódki.

w lewym górnym rogu przeglądarki, na lewo od adresu internetowego (np. beispielseite.de) oraz użycie schematu https (zamiast http) jako części naszego adresu internetowego.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szyfrowaniu, zalecamy wyszukanie w Google hasła "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki", aby uzyskać dobre linki do dalszych informacji.

Komunikacja

Podsumowanie komunikacji
👥 Osoby, których dane dotyczą: Wszystkie osoby, które kontaktują się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza online
📓 Przetwarzane dane: np. numer telefonu, imię i nazwisko, adres e-mail, wprowadzone dane do formularza. Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiednim typie kontaktu
🤝 Cel: Przetwarzanie komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi itp.
📅 Okres przechowywania: Czas trwania przypadku biznesowego i wymogów prawnych
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (Umowa), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy)

Kiedy kontaktujesz się z nami i komunikujesz się za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub formularza online, dane osobowe mogą być przetwarzane.

Dane te są przetwarzane w celu obsługi i opracowania Państwa zapytania oraz związanej z tym transakcji handlowej. Dane te będą przechowywane przez ten sam okres lub tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

Osoby zainteresowane

Wszystkie osoby, które szukają kontaktu z nami za pośrednictwem udostępnionych przez nas kanałów komunikacyjnych, są objęte wyżej wymienionymi procesami.

Telefon

Gdy dzwonią Państwo do nas, dane dotyczące połączenia są zapisywane pseudonimowo na odpowiednim urządzeniu końcowym i u operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Państwo korzystają. Ponadto dane takie jak nazwisko i numer telefonu mogą być następnie przesyłane pocztą elektroniczną i przechowywane w celu odpowiedzi na zapytania. Dane są usuwane natychmiast po zakończeniu analizy biznesowej i gdy pozwalają na to wymogi prawne.

E-mail

Jeśli komunikują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, dane mogą być przechowywane na odpowiednim urządzeniu końcowym (komputer, laptop, smartfon,...), a dane są przechowywane na serwerze poczty elektronicznej. Dane są usuwane natychmiast po zakończeniu analizy biznesowej i gdy pozwalają na to wymogi prawne.

Formularze online

Jeśli komunikują się Państwo z nami za pomocą formularza online, dane są zapisywane na naszym serwerze internetowym i w razie potrzeby przekazywane na nasz adres e-mail. Dane są usuwane, gdy tylko zakończy się działalność biznesowa i gdy pozwalają na to wymogi prawne.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda): Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych i wykorzystywanie ich do celów związanych z prowadzoną działalnością;
 • Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (umowa): Istnieje konieczność wykonania umowy z Państwem lub podmiotem przetwarzającym dane, np. operatorem telefonicznym, lub musimy przetwarzać dane w celu wykonania czynności przedumownych, np. przygotowania oferty;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (prawnie uzasadnione interesy): Chcemy obsługiwać zapytania klientów i komunikację biznesową w profesjonalnych ramach. W tym celu niezbędne są pewne urządzenia techniczne, takie jak programy pocztowe, serwery wymiany danych i operatorzy telefonii komórkowej, aby komunikacja mogła przebiegać sprawnie.

Cookies

Podsumowanieplików cookie
👥 Podmiot danych: osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: zależy od pliku cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia pliki cookie.
📓 Dane przetworzone: W zależności od użytego pliku cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia pliki cookie.
📅 Okres przechowywania: zależy od danego pliku cookie, może wahać się od godzin do lat
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit.f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy).

Co to są ciasteczka?

Nasza strona internetowa używa plików cookie HTTP do przechowywania danych specyficznych dla użytkownika.
Poniżej wyjaśniamy, czym są pliki cookie i dlaczego są używane, abyś mógł lepiej zrozumieć poniższą politykę prywatności.

Zawsze, gdy przeglądasz internet, używasz przeglądarki. Znane przeglądarki to Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer i Microsoft Edge. Większość stron internetowych przechowuje małe pliki tekstowe w przeglądarce. Pliki te nazywane są cookies.

Jednemu nie da się zaprzeczyć: Ciasteczka to naprawdę przydatni mali pomocnicy. Prawie wszystkie strony internetowe używają plików cookie. Dokładniej mówiąc, są to pliki cookie HTTP, ponieważ istnieją również inne pliki cookie dla innych aplikacji. Pliki cookie HTTP to małe pliki, które są zapisywane na komputerze użytkownika przez naszą stronę internetową. Te pliki cookie są automatycznie umieszczane w folderze plików cookie, czyli w "mózgu" Twojej przeglądarki. Plik cookie składa się z nazwy i wartości. Podczas definiowania cookie należy również określić jeden lub więcej atrybutów.

Pliki cookie przechowują pewne dane o użytkowniku, takie jak język lub osobiste ustawienia strony. Kiedy powracają Państwo na naszą stronę, Państwa przeglądarka przesyła informacje "związane z użytkownikiem" z powrotem na naszą stronę. Dzięki plikom cookie nasza strona wie, kim jesteś i oferuje Ci ustawienia, do których jesteś przyzwyczajony. W niektórych przeglądarkach każdy plik cookie ma swój własny plik, w innych, takich jak Firefox, wszystkie pliki cookie są przechowywane w jednym pliku.

Poniższa grafika przedstawia możliwą interakcję pomiędzy przeglądarką internetową taką jak Chrome a serwerem WWW. W tym przypadku przeglądarka internetowa żąda strony internetowej i otrzymuje z powrotem plik cookie od serwera, który jest ponownie wykorzystywany przez przeglądarkę, gdy tylko zostanie zażądana inna strona.

Interakcja cookie HTTP pomiędzy przeglądarką a serwerem WWW

Istnieją zarówno pliki cookie pierwszej, jak i trzeciej strony. Pliki cookie pierwszej kategorii są tworzone bezpośrednio przez naszą stronę, pliki cookie trzeciej kategorii są tworzone przez strony partnerskie (np. Google Analytics). Każdy plik cookie powinien być oceniany indywidualnie, ponieważ każdy plik cookie przechowuje inne dane. Czas wygaśnięcia pliku cookie również waha się od kilku minut do kilku lat. Cookies nie są programami komputerowymi i nie zawierają wirusów, trojanów ani innych "szkodników". Pliki cookie nie mają również dostępu do informacji znajdujących się na komputerze użytkownika.

Przykładowo, dane o ciasteczkach mogą wyglądać następująco:

Nazwa: _ga
Wartość: GA1.2.1326744211.152111855263-9
Cel: wyróżnienie odwiedzających stronę
Data ważności: po 2 latach

Przeglądarka powinna być w stanie obsłużyć te minimalne rozmiary:

 • Co najmniej 4096 bajtów na plik cookie
 • Co najmniej 50 ciasteczek na domenę
 • Łącznie co najmniej 3000 ciasteczek

Jakie są różne rodzaje ciasteczek?

Kwestia tego, które pliki cookie wykorzystujemy w szczególności, zależy od wykorzystywanych usług i jest wyjaśniona w kolejnych częściach polityki prywatności. W tym miejscu chcielibyśmy pokrótce omówić różne rodzaje ciasteczek HTTP.

Można wyróżnić 4 rodzaje ciasteczek:

Istotne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia podstawowej funkcjonalności strony internetowej. Na przykład, te pliki cookie są potrzebne, gdy użytkownik umieszcza produkt w koszyku, następnie kontynuuje przeglądanie innych stron, a później przechodzi do kasy. Te pliki cookie nie usuwają koszyka, nawet jeśli użytkownik zamknie okno przeglądarki.

Celowe pliki cookie
Te pliki cookie zbierają informacje o zachowaniu użytkownika oraz o tym, czy użytkownik otrzymuje komunikaty o błędach. Ponadto pliki te są wykorzystywane do pomiaru czasu ładowania i zachowania strony internetowej w różnych przeglądarkach.

Pliki cookieukierunkowane na określony cel
Te pliki cookie zapewniają lepsze wrażenia użytkownika. Zapisywane są na przykład wprowadzone lokalizacje, rozmiary czcionek lub dane formularza.

Reklamowe pliki cookie
Te pliki cookie są również nazywane docelowymi plikami cookie. Służą one do dostarczania użytkownikowi indywidualnie dopasowanych reklam. Może to być bardzo praktyczne, ale również bardzo denerwujące.

Zazwyczaj przy pierwszej wizycie na stronie internetowej użytkownik jest pytany, na które z tych rodzajów plików cookie chce wyrazić zgodę. Oczywiście decyzja ta jest również zapisywana w pliku cookie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ciasteczkach i nie boisz się dokumentacji technicznej, polecamy https://tools.ietf.org/html/rfc6265, czyli Request for Comments organizacji Internet Engineering Task Force (IETF) o nazwie "HTTP State Management Mechanism".

Cel przetwarzania danych za pomocą plików cookie

Cel zależy ostatecznie od danego pliku cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia pliki cookie.

Jakie dane są przetwarzane?

Ciasteczka to mali pomocnicy do wielu różnych zadań. Niestety nie można uogólnić, jakie dane są zapisywane w plikach cookie, ale w ramach poniższego oświadczenia o ochronie danych osobowych poinformujemy Państwa o przetwarzanych lub zapisywanych danych.

Okres przechowywania plików cookie

Okres przechowywania zależy od pliku cookie i jest określony poniżej. Niektóre pliki cookie są usuwane po mniej niż godzinie, inne mogą być przechowywane na komputerze przez kilka lat.

Możesz również sam wpływać na okres przechowywania. Użytkownik może w każdej chwili ręcznie usunąć wszystkie pliki cookie za pośrednictwem swojej przeglądarki (patrz również "Prawo do sprzeciwu" poniżej). Ponadto pliki cookie, które opierają się na zgodzie użytkownika, zostaną usunięte najpóźniej po odwołaniu zgody, przy czym do tego czasu nie narusza to legalności zapisu.

Prawo do sprzeciwu - jak mogę usunąć pliki cookie?

To Ty decydujesz, jak i czy chcesz korzystać z plików cookie. Niezależnie od tego, z jakiej usługi lub strony internetowej pochodzą pliki cookie, użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia, wyłączenia lub tylko częściowego dopuszczenia plików cookie. Można na przykład zablokować pliki cookie innych firm, ale zezwolić na wszystkie inne pliki cookie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które pliki cookie zostały zapisane w Twojej przeglądarce, jeśli chcesz zmienić lub usunąć ustawienia plików cookie, możesz to znaleźć w ustawieniach przeglądarki:

Chrome: usuwanie, aktywowanie i zarządzanie plikami cookie w Chrome

Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryny w Safari

Firefox: Usuń pliki cookie, aby usunąć dane, które witryny internetowe umieściły na Twoim komputerze.

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Jeśli generalnie nie chcesz plików cookie, możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma zostać zapisany. W ten sposób mogą Państwo decydować dla każdego pojedynczego pliku cookie, czy zezwalają Państwo na jego użycie, czy nie. Procedura różni się w zależności od przeglądarki. Instrukcje najlepiej wyszukać w Google pod hasłem "Delete Cookies Chrome" lub "Deactivate Cookies Chrome" w przypadku przeglądarki Chrome.

Podstawa prawna

Tak zwane "Wytyczne dotyczące plików cookie" obowiązują od 2009 roku. Zgodnie z nimi zapisywanie plików cookie wymaga Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Jednak w krajach UE nadal występują bardzo różne reakcje na te dyrektywy. W Austrii natomiast dyrektywa ta została wdrożona w § 96 ust. 3 ustawy o telekomunikacji (TKG). W Niemczech dyrektywa w sprawie plików cookie nie została wdrożona do prawa krajowego. Zamiast tego dyrektywa ta została w znacznym stopniu wdrożona w § 15 ust. 3 ustawy o telemediach (TMG).

W przypadku absolutnie niezbędnych plików cookie, nawet jeśli nie ma zgody, istnieją uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), które w większości przypadków mają charakter ekonomiczny. Chcemy zapewnić odwiedzającym naszą stronę internetową przyjemną obsługę i w tym celu niektóre pliki cookie są często absolutnie niezbędne.

Jeżeli stosowane są pliki cookie, które nie są absolutnie niezbędne, dzieje się tak tylko w przypadku Państwa zgody. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

W kolejnych sekcjach zostaną Państwo poinformowani bardziej szczegółowo o stosowaniu plików cookie, o ile używane oprogramowanie korzysta z plików cookie.

Hosting internetowy

Podsumowanie hostingu
👥 Osoba, której dane dotyczą: osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: profesjonalny hosting strony internetowej oraz zabezpieczenie jej działania
📓 Przetwarzane dane: Adres IP, czas wizyty na stronie, używana przeglądarka i inne dane. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć poniżej lub od odpowiedniego dostawcy usług hostingowych używanych.
📅 Okres przechowywania: zależy od danego dostawcy, ale zazwyczaj 2 tygodnie
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit.f DSGVO (uzasadnione interesy)

Co to jest web hosting?

Podczas odwiedzania stron internetowych w dzisiejszych czasach, pewne informacje - w tym dane osobowe - są automatycznie tworzone i przechowywane, również na tej stronie. Dane te powinny być przetwarzane jak najrzadziej i tylko z uzasadnieniem. Przez stronę internetową rozumiemy całość wszystkich stron internetowych w danej domenie, czyli wszystko od strony głównej (homepage) do ostatniej podstrony (jak ta). Przez domenę rozumiemy na przykład example.de lub example.com.

Jeśli chcesz wyświetlić stronę internetową na ekranie, używasz do tego programu zwanego przeglądarką internetową. Prawdopodobnie znasz nazwy niektórych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Apple Safari.

Przeglądarka ta musi połączyć się z innym komputerem, na którym przechowywany jest kod strony internetowej: serwerem internetowym. Obsługa serwera internetowego jest skomplikowanym i kosztownym zadaniem, dlatego zazwyczaj zajmują się tym profesjonalni dostawcy. Oferują one hosting stron internetowych, a tym samym zapewniają niezawodne i bezbłędne przechowywanie danych witryny.

Podczas połączenia z przeglądarką na Państwa komputerze (stacjonarnym, laptopie, smartfonie) oraz podczas przesyłania danych do i z serwera internetowego mogą być przetwarzane dane osobowe. Z jednej strony Twój komputer przechowuje dane, z drugiej strony serwer WWW musi również przechowywać dane przez pewien czas, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Dla zobrazowania:

Przeglądarka i serwer WWW

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Celem przetwarzania danych jest:

 1. Profesjonalny hosting strony i zabezpieczenie działania
 2. utrzymanie bezpieczeństwa operacyjnego i informatycznego
 3. Anonimowa ocena zachowań użytkowników w celu ulepszenia naszej oferty oraz, w razie potrzeby, w celu ścigania karnego lub dochodzenia roszczeń.

Jakie dane są przetwarzane?

Nawet jeśli odwiedzają Państwo teraz naszą stronę internetową, nasz serwer sieciowy, czyli komputer, na którym zapisana jest ta strona, zazwyczaj automatycznie zapisuje takie dane jak

 • pełny adres internetowy (URL) strony internetowej, na którą uzyskano dostęp (np. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111855263)
 • Przeglądarka i wersja przeglądarki (np. Chrome 87)
 • używany system operacyjny (np. Windows 10)
 • adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony (referrer URL) (np. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • Nazwa hosta i adres IP urządzenia, do którego uzyskiwany jest dostęp (np. COMPUTERNAME i 194.23.43.121).
 • Data i godzina
 • w plikach, tzw. logach serwera www

Jak długo przechowywane są dane?

Z reguły powyższe dane są przechowywane przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie usuwane. Nie przekazujemy tych danych dalej, ale nie możemy wykluczyć, że w przypadku niezgodnego z prawem postępowania dane te mogą być przeglądane przez władze.

W skrócie, Twoja wizyta jest rejestrowana przez naszego dostawcę (firmę, która prowadzi naszą stronę na specjalnych komputerach (serwerach)), ale nie udostępniamy Twoich danych bez zgody!

Podstawa prawna

Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w kontekście hostingu wynika z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (ochrona uzasadnionych interesów), ponieważ korzystanie z profesjonalnego hostingu u dostawcy jest konieczne, aby zaprezentować firmę w Internecie w sposób bezpieczny i przyjazny dla użytkownika oraz aby w razie potrzeby móc dochodzić z tego tytułu ataków i roszczeń.

Zasadniczo między nami a dostawcą usług hostingowych istnieje umowa o zleceniu przetwarzania danych zgodnie z art. 28 f. DSGVO, która zapewnia zgodność z ochroną danych i gwarantuje ich bezpieczeństwo.

Polityka prywatności Webflow

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Pragniemy zaznaczyć, że obsługa naszej strony internetowej oraz serwery są obsługiwane przez zleconego przez nas dostawcę, firmę Webflow, Inc. pod adresem 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103 w USA. Więcej informacji na temat deklaracji ochrony danych Webflow można znaleźć pod następującym linkiem: https://webflow.com/privacy 10Daneosobowe zgromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia jego obowiązków usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.Zawarcie umowy o przetwarzanie na zlecenie
W celu zapewnienia zgodnego z ochroną danych przetwarzania danych zawarliśmy z [Webflow | nasza agencja Daniel Wallmüller, Steingrub 19, 3242 Texing) umowę o przetwarzanie na zlecenie na podstawie art. 28 DSGVO w połączeniu ze standardowymi klauzulami umownymi UE.

Analityka internetowa

Polityka Prywatności Web Analytics Podsumowanie
👥 Podmiot danych: odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Ocena informacji o odwiedzających w celu optymalizacji oferty internetowej.
📓 Dane przetworzone: Statystyki dostępu zawierające dane takie jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas trwania i czas dostępu, zachowania nawigacyjne, zachowania związane z kliknięciami oraz adresy IP. Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiednim narzędziu analityki internetowej.
📅 Okres przechowywania: w zależności od użytego narzędzia do analizy internetowej
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Uzasadnione interesy)

Co to jest Web Analytics?

Na naszej stronie internetowej używamy oprogramowania do oceny zachowań osób odwiedzających stronę, zwanego w skrócie web analytics. Polega to na gromadzeniu danych, które dany dostawca narzędzia analitycznego (zwanego również narzędziem śledzącym) przechowuje, zarządza nimi i przetwarza. Za pomocą tych danych tworzone są analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej i udostępniane nam jako operatorowi strony. Ponadto, większość narzędzi oferuje różne opcje testowe. Na przykład, możemy sprawdzić, które oferty lub treści są najlepiej odbierane przez naszych gości. W tym celu pokazujemy Ci dwie różne oferty na ograniczony okres czasu. Po przeprowadzeniu testu (tzw. testu A/B) wiemy, który produkt lub treść jest bardziej interesująca dla odwiedzających naszą stronę. Dla takich procedur testowych, podobnie jak dla innych procedur analitycznych, mogą być również tworzone profile użytkowników, a dane zapisywane w plikach cookie.

Dlaczego prowadzimy analitykę internetową?

Naszej stronie przyświeca jasny cel: chcemy dostarczyć najlepszą na rynku ofertę internetową dla naszej branży. Aby osiągnąć ten cel, chcemy z jednej strony zaproponować najlepszą i najciekawszą ofertę, a z drugiej strony zadbać o to, abyś czuł się na naszej stronie w pełni komfortowo. Za pomocą narzędzi do analizy stron internetowych możemy przyjrzeć się bliżej zachowaniu odwiedzających naszą stronę internetową, a następnie odpowiednio ulepszyć naszą stronę internetową dla Państwa i dla nas. Na przykład, możemy zobaczyć, w jakim wieku są przeciętnie nasi goście, skąd pochodzą, kiedy nasza strona jest najczęściej odwiedzana lub które treści i produkty są szczególnie popularne. Wszystkie te informacje pomagają nam w optymalizacji strony internetowej, a tym samym w jak najlepszym dostosowaniu jej do Państwa potrzeb, zainteresowań i życzeń.

Jakie dane są przetwarzane?

To, jakie dokładnie dane są przechowywane, zależy oczywiście od zastosowanych narzędzi analitycznych. Z reguły jednak zapisywane są np. treści, które oglądają Państwo na naszej stronie internetowej, na które przyciski lub linki Państwo klikają, kiedy wywołują Państwo daną stronę, z jakiej przeglądarki Państwo korzystają, z jakiego urządzenia (komputer, tablet, smartfon itp.) odwiedzają Państwo stronę internetową lub z jakiego systemu komputerowego Państwo korzystają. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na gromadzenie danych dotyczących lokalizacji, mogą one być również przetwarzane przez dostawcę narzędzia do analizy sieci.

Ponadto zapisywany jest również adres IP użytkownika. Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (DSGVO) adresy IP są danymi osobowymi. Państwa adres IP jest jednak zazwyczaj przechowywany pseudonimowo (tzn. w nierozpoznawalnej i skróconej formie). Do celów testowania, analizy i optymalizacji stron internetowych z zasady nie są zapisywane żadne bezpośrednie dane, takie jak nazwisko, wiek, adres lub adres e-mail. Wszystkie te dane, jeśli zostaną zebrane, są przechowywane w sposób pseudonimowy. Oznacza to, że nie można Cię zidentyfikować jako osobę.

Poniższy przykład pokazuje schematycznie, jak działa Google Analytics jako przykład śledzenia stron internetowych przez klienta za pomocą kodu Java Script.

Schematyczny przepływ danych z Google Analytics

To, jak długo dane są przechowywane, zależy zawsze od dostawcy. Niektóre pliki cookie przechowują dane tylko przez kilka minut lub do momentu ponownego opuszczenia strony internetowej, inne pliki cookie mogą przechowywać dane przez kilka lat.

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie trwania przetwarzania danych poinformujemy Państwa poniżej, o ile będziemy dysponować dalszymi informacjami na ten temat. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług i dostarczania produktów. Jeżeli jest to wymagane przez prawo, np. w przypadku księgowości, okres przechowywania danych może być również przekroczony.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo również prawo i możliwość odwołania swojej zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych. Działa to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład, można również zapobiec gromadzeniu danych za pomocą plików cookie poprzez zarządzanie, dezaktywację lub usunięcie plików cookie w przeglądarce.

Podstawa prawna

Wykorzystanie analityki internetowej wymaga zgody użytkownika, którą uzyskaliśmy dzięki naszemu wyskakującemu okienku z plikami cookie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), zgoda ta stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, co może mieć miejsce podczas gromadzenia danych przez narzędzia do analizy stron internetowych.

Oprócz zgody, istnieje uzasadniony interes z naszej strony, aby analizować zachowanie odwiedzających stronę internetową i w ten sposób technicznie i ekonomicznie ulepszać naszą ofertę. Z pomocą analityki internetowej wykrywamy błędy na stronie, możemy zidentyfikować ataki i poprawić efektywność ekonomiczną. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy z tych narzędzi tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę.

Ponieważ narzędzia analityki internetowej wykorzystują pliki cookie, zalecamy również zapoznanie się z naszą ogólną polityką prywatności dotyczącą plików cookie. Aby dowiedzieć się dokładnie, które z Państwa danych są przechowywane i przetwarzane, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności poszczególnych narzędzi.

Informacje na temat konkretnych narzędzi analityki internetowej, jeśli są dostępne, można znaleźć w następujących sekcjach.

Polityka Prywatności Pikseli Facebooka

Na naszej stronie internetowej używamy piksela z Facebooka. Zaimplementowaliśmy kod na naszej stronie internetowej, aby to zrobić. Piksel Facebooka jest fragmentem kodu JavaScript, który ładuje zbiór funkcji umożliwiających Facebookowi śledzenie działań użytkownika, jeśli wszedł on na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklam Facebooka. Na przykład, gdy kupujesz produkt na naszej stronie internetowej, uruchamiany jest piksel Facebooka, który zapisuje Twoje działania na naszej stronie internetowej w jednym lub kilku plikach cookie. Te pliki cookie umożliwiają Facebookowi dopasowanie danych użytkownika (dane klienta, takie jak adres IP, identyfikator użytkownika) do danych konta na Facebooku. Następnie Facebook ponownie usuwa te dane. Zebrane dane są anonimowe, niewidoczne dla nas i mogą być wykorzystywane tylko w kontekście zamieszczania reklam. Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka i jesteś zalogowany, Twoja wizyta na naszej stronie jest automatycznie przypisywana do Twojego konta użytkownika na Facebooku.

Chcemy pokazywać nasze usługi i produkty tylko tym osobom, które są nimi naprawdę zainteresowane. Za pomocą pikseli Facebooka nasze działania reklamowe mogą być lepiej dopasowane do Państwa życzeń i zainteresowań. W ten sposób użytkownicy Facebooka (o ile zezwolili na spersonalizowaną reklamę) widzą odpowiednie reklamy. Ponadto Facebook wykorzystuje zebrane dane do celów analitycznych i własnych reklam.

Poniżej przedstawiamy te ciasteczka, które zostały ustawione przez osadzenie Piksela Facebooka na testowej stronie. Należy pamiętać, że są to tylko przykładowe pliki cookie. Różne pliki cookie są ustawiane w zależności od interakcji na naszej stronie internetowej.

Nazwa: _fbp
Wartość: fb.1.1568287647279.257405483-6111855263-7
Cel: Ten plik cookie jest używany przez Facebook do wyświetlania reklam.
Data wygaśnięcia: po 3 miesiącach

Nazwa: fr
Wartość: 0aPf312HOS5Pboo2r...Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Cel: Ten plik cookie jest wykorzystywany do prawidłowego działania Piksela Facebooka.
Data wygaśnięcia: po 3 miesiącach

Nazwa: comment_author_50ae8267e2bdf1 253ec1a5769f48e 062111855263-3
Wartość: Nazwa autora
Przeznaczenie: Ten plik cookie przechowuje tekst i nazwę użytkownika, który zostawia komentarz, np.
Data ważności: po 12 miesiącach

Nazwa: comment_author_url_50ae8267e 2bdf1253ec1a5769f 48e062
Wartość: https%3A%2F%2Fwww.testseite...%2F (adres URL autora)
Cel: Ten plik cookie przechowuje adres URL strony internetowej, który użytkownik wpisuje w polu tekstowym na naszej stronie internetowej.
Data wygaśnięcia: po 12 miesiącach

Nazwa: comment_author_email_50ae 8267e2bdf1253ec1a5 769f48e062
Wartość: adres e-mail autora
Cel: Ten plik cookie przechowuje adres e-mail użytkownika, który podał go na stronie.
Data wygaśnięcia: po 12 miesiącach

Uwaga: Wspomniane powyżej pliki cookie odnoszą się do indywidualnego zachowania użytkownika. Zwłaszcza przy użyciu plików cookie nie można nigdy wykluczyć zmian na Facebooku.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, możesz samodzielnie zmienić swoje ustawienia dotyczące reklam pod adresem https://www.facebook.com/ads/ preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Jeśli nie jesteś użytkownikiem Facebooka, możesz zasadniczo zarządzać swoją reklamą online opartą na użytkowaniu pod adresem http://www.youronlinechoices.com /en/ praferenzmanagement/. Tam masz możliwość dezaktywowania lub aktywowania dostawców.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony danych przekazywanych do USA. Przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo przez Facebook Pixel. Może to spowodować, że dane nie będą przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do indywidualnych danych. Może się również zdarzyć, że dane te zostaną powiązane z danymi z innych serwisów Facebooka, w których użytkownik posiada konto.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Facebooka, zalecamy przeczytanie polityki prywatności firmy pod adresem https://www.facebook.com/ policy.php.

Facebook Automatyczne Zaawansowane Dopasowywanie Polityka Prywatności

W ramach funkcji Piksela Facebooka włączyliśmy również automatyczne dopasowywanie zaawansowane. Ta funkcja piksela umożliwia nam wysyłanie do Facebooka haseł wiadomości e-mail, imienia i nazwiska, płci, miasta, stanu, kodu pocztowego i daty urodzenia lub numeru telefonu jako dodatkowych informacji, jeśli użytkownik udostępnił nam te dane. Dzięki tej aktywacji możemy jeszcze dokładniej dopasować kampanie reklamowe na Facebooku do osób, które są zainteresowane naszymi usługami lub produktami.

Polityka prywatności Google Analytics

Podsumowanie polityki prywatności Google Analytics
👥 Podmiot danych: odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Ocena informacji o odwiedzających w celu optymalizacji oferty internetowej.
📓 Dane przetworzone: Statystyki dostępu zawierające dane takie jak lokalizacja dostępu, dane urządzenia, czas trwania i czas dostępu, zachowania nawigacyjne, zachowania związane z kliknięciami oraz adresy IP. Więcej szczegółów można znaleźć w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
📅 Czas przechowywania: w zależności od wykorzystywanych właściwości
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy).

Co to jest Google Analytics?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics (GA) amerykańskiej firmy Google Inc. Na obszarze europejskim za wszystkie usługi Google odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Google Analytics zbiera dane o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Na przykład, gdy klikną Państwo na link, czynność ta jest zapisywana w pliku cookie i przesyłana do Google Analytics. Raporty otrzymywane z Google Analytics pomagają nam lepiej dostosować naszą stronę internetową i usługi do Państwa preferencji. Poniżej omówimy bardziej szczegółowo narzędzie do śledzenia i poinformujemy Cię w szczególności o tym, jakie dane są zapisywane i jak możesz temu zapobiec.

Google Analytics jest narzędziem śledzącym używanym do analizowania ruchu na naszej stronie internetowej. Aby Google Analytics mógł działać, kod śledzenia jest wbudowany w kod naszej strony internetowej. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, kod ten rejestruje różne działania podejmowane przez Ciebie na naszej stronie. Po opuszczeniu naszej strony internetowej dane te są przesyłane do serwerów Google Analytics i tam zapisywane.

Google przetwarza te dane, a my otrzymujemy raporty o zachowaniu użytkownika. Raporty te mogą zawierać, ale nie ograniczają się do następujących elementów:

 • Raporty grup docelowych: Dzięki raportom grup docelowych lepiej poznajemy naszych użytkowników i wiemy dokładniej, kto jest zainteresowany naszym serwisem.
 • Raporty reklamowe: Raporty reklamowe ułatwiają nam analizowanie i ulepszanie naszych reklam online.
 • Raporty o akwizycji: Raporty o akwizycji dostarczają nam pomocnych informacji o tym, jak możemy przyciągnąć więcej osób do naszego serwisu.
 • Raporty behawioralne: Informują nas o sposobie interakcji z naszą stroną internetową. Możemy śledzić ścieżkę, którą podążasz na naszej stronie oraz linki, na które klikasz.
 • Raporty konwersji: Konwersja to nazwa nadana procesowi, w którym użytkownik podejmuje pożądane działanie w wyniku przekazu marketingowego. Na przykład, kiedy przechodzisz od bycia tylko gościem na stronie do kupującego lub subskrybenta newslettera. Raporty te pomagają nam dowiedzieć się więcej o tym, jak nasze działania marketingowe działają na Państwa korzyść. W ten sposób chcemy zwiększyć nasz współczynnik konwersji.
 • Raporty w czasie rzeczywistym: Tutaj zawsze natychmiast wiemy, co dzieje się na naszej stronie. Na przykład, możemy zobaczyć, ilu użytkowników czyta ten tekst.

Dlaczego używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej?

Nasz cel na tej stronie jest jasny: chcemy zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę. Statystyki i dane z Google Analytics pomagają nam w osiągnięciu tego celu.

Dane statystyczne pokazują nam jasny obraz mocnych i słabych stron naszego serwisu. Z jednej strony możemy zoptymalizować naszą stronę tak, aby była łatwiej odnajdywana przez zainteresowane osoby w Google. Z drugiej strony, dane te pomagają nam lepiej zrozumieć użytkownika jako odwiedzającego stronę. Dzięki temu wiemy dokładnie, co musimy poprawić na naszej stronie internetowej, aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę. Dane te pomagają nam również w prowadzeniu naszych działań reklamowych i marketingowych w sposób bardziej indywidualny i opłacalny. Przecież sensowne jest pokazywanie naszych produktów i usług ludziom, którzy są nimi zainteresowani.

Jakie dane są przechowywane przez Google Analytics?

Google Analytics wykorzystuje kod śledzenia do tworzenia losowego, unikalnego identyfikatora, który jest powiązany z plikiem cookie przeglądarki. W ten sposób Google Analytics rozpoznaje Cię jako nowego użytkownika. Następnym razem, gdy odwiedzisz naszą stronę, zostaniesz rozpoznany jako "powracający" użytkownik. Wszystkie zebrane dane są zapisywane razem z tym identyfikatorem użytkownika. To właśnie umożliwia w pierwszej kolejności ocenę pseudonimowych profili użytkowników.

Aby móc analizować naszą stronę internetową za pomocą Google Analytics, w kodzie śledzenia musi zostać umieszczony identyfikator nieruchomości. Dane te są następnie zapisywane w odpowiedniej właściwości. Dla każdej nowo utworzonej właściwości standardowo ustawiana jest właściwość Google Analytics 4. Alternatywnie można również utworzyć właściwość Universal Analytics. W zależności od zastosowanej właściwości, dane są przechowywane przez różne okresy czasu.

Identyfikatory takie jak pliki cookie i identyfikatory instancji aplikacji mierzą interakcje użytkownika na naszej stronie internetowej. Interakcje to wszystkie rodzaje działań podejmowanych przez użytkownika na naszej stronie internetowej. Jeśli użytkownik korzysta również z innych systemów Google (np. konta Google), dane wygenerowane przez Google Analytics mogą być powiązane z plikami cookie innych firm. Google nie udostępnia danych Google Analytics, chyba że my, jako operator strony internetowej, wyrazimy na to zgodę. Wyjątki mogą wystąpić, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Następujące pliki cookie są wykorzystywane przez Google Analytics:

Nazwa: _ga
Wartość : 2.1326744211.152111855263-5
Przeznaczenie: Domyślnie analytics.js używa cookie _ga do przechowywania identyfikatora użytkownika. Zasadniczo służy on do rozróżniania odwiedzających stronę internetową.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: _gid
Wartość : 2.1687193234.152111855263-1
Cel: Plik cookie służy również do rozróżniania osób odwiedzających stronę
Data wygaśnięcia: po 24 godzinach

Name: _gat_gtag_UA_<property-id>
Wert: 1
Verwendungszweck: Wird zum Senken der Anforderungsrate verwendet. Wenn Google Analytics über den Google Tag Manager bereitgestellt wird, erhält dieser Cookie den Namen _dc_gtm_ <property-id>.
Ablaufdatum: nach 1 Minute

Nazwa: AMP_TOKEN
Wartość: nie określono
Przeznaczenie: Plik cookie zawiera token, który może być użyty do pobrania identyfikatora użytkownika z usługi AMP client ID. Inne możliwe wartości oznaczają wylogowanie, żądanie lub błąd.
Data wygaśnięcia: po 30 sekundach do jednego roku

Nazwa: __utma
Wartość: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Cel: Ten plik cookie jest używany do śledzenia zachowania użytkownika na stronie internetowej i pomiaru wydajności. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy informacje są wysyłane do Google Analytics.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Name: __utmt
Wert: 1
Verwendungszweck: Das Cookie wird wie _gat_gtag_UA_<property-id> zum Drosseln der Anforderungsrate verwendet.
Ablaufdatum: nach 10 Minuten

Nazwa: __utmb
Wartość : 3.10.1564498958
Cel: Ten plik cookie jest używany do określania nowych sesji. Jest on aktualizowany za każdym razem, gdy do Google Analytics przesyłane są nowe dane lub informacje.
Data wygaśnięcia: po 30 minutach

Nazwa: __utmc
Wartość: 167421564
Cel: Ten plik cookie jest używany do tworzenia nowych sesji dla powracających użytkowników. Jest to plik cookie sesji i jest przechowywany tylko do momentu ponownego zamknięcia przeglądarki.
Data wygaśnięcia: Po zamknięciu przeglądarki.

Nazwa: __utmz
Wartość: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Cel: Plik cookie służy do identyfikacji źródła ruchu na naszej stronie internetowej. Oznacza to, że plik cookie zapisuje skąd trafili Państwo na naszą stronę. Mogła to być kolejna strona lub reklama.
Data wygaśnięcia: po 6 miesiącach

Nazwa: __utmv
Wartość: nie określono
Cel: Plik cookie jest używany do przechowywania niestandardowych danych użytkownika. Jest on zawsze aktualizowany, gdy informacje są przesyłane do Google Analytics.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Uwaga: Ta lista nie może być wyczerpująca, ponieważ Google ciągle zmienia wybór swoich plików cookie.

Tutaj przedstawiamy przegląd najważniejszych danych zbieranych za pomocą Google Analytics:

Mapy cieplne: Google tworzy tzw. mapy ciepła. Heatmapy pozwalają zobaczyć dokładnie te obszary, w które klikają użytkownicy. To daje nam informacje o tym, gdzie użytkownik "podróżuje" po naszej stronie.

Czas trwania sesji: Google definiuje czas trwania sesji jako czas spędzony przez użytkownika w naszej witrynie bez opuszczania jej. Jeśli użytkownik nie był aktywny przez 20 minut, sesja kończy się automatycznie.

Współczynnik odrzuceń: Odrzucenie oznacza, że użytkownik ogląda tylko jedną stronę na naszej witrynie, a następnie ponownie ją opuszcza.

Zakładaniekonta: Gdy użytkownik zakłada konto lub składa zamówienie na naszej stronie internetowej, Google Analytics zbiera te dane.

Adres IP: Adres IP jest wyświetlany tylko w formie skróconej, aby nie można było go jednoznacznie przyporządkować.

Lokalizacja: Adres IP może być użyty do określenia kraju i przybliżonej lokalizacji użytkownika. Proces ten nazywany jest również określaniem lokalizacji IP.

Informacje techniczne: Informacje techniczne obejmują m.in. typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych lub rozdzielczość ekranu.

Źródło pochodzenia: Google Analytics lub, oczywiście, jesteśmy również zainteresowani tym, z jakiej strony internetowej lub z jakiej reklamy trafili Państwo na naszą stronę.

Inne dane obejmują dane kontaktowe, wszelkie oceny, odtwarzanie multimediów (np. gdy odtwarzasz film za pośrednictwem naszej strony), udostępnianie treści za pośrednictwem mediów społecznościowych lub dodawanie do ulubionych. Lista ta nie jest kompletna i służy jedynie jako ogólna orientacja w zakresie przechowywania danych przez Google Analytics.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Google ma swoje serwery rozsiane po całym świecie. Większość serwerów znajduje się w Ameryce i w związku z tym Twoje dane są w większości przechowywane na amerykańskich serwerach. Dokładne informacje na temat lokalizacji centrów danych Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/about/ datacenters/inside/ locations/?hl=en

Twoje dane są dystrybuowane na różnych fizycznych nośnikach danych. Ma to tę zaletę, że dane mogą być wyszukiwane szybciej i są lepiej chronione przed manipulacją. W każdym centrum danych Google istnieją odpowiednie programy awaryjne dla Twoich danych. Jeśli na przykład sprzęt w Google ulegnie awarii lub klęski żywiołowe sparaliżują serwery, ryzyko przerwania świadczenia usług w Google nadal pozostaje niskie.

Okres przechowywania danych zależy od zastosowanych właściwości. W przypadku korzystania z nowszych właściwości Google Analytics 4, okres przechowywania danych użytkownika jest ustawiony na 14 miesięcy. W przypadku innych tzw. danych zdarzeń mamy możliwość wyboru okresu przechowywania danych wynoszącego 2 miesiące lub 14 miesięcy.

W przypadku właściwości Universal Analytics, Google Analytics ma domyślny okres przechowywania danych użytkownika wynoszący 26 miesięcy. Następnie dane użytkownika zostaną usunięte. Mamy jednak możliwość samodzielnego wyboru okresu przechowywania danych użytkownika. W tym celu mamy do dyspozycji pięć wariantów:

 • Usunięcie po 14 miesiącach
 • Usunięcie po 26 miesiącach
 • Usunięcie po 38 miesiącach
 • Usunięcie po 50 miesiącach
 • Brak automatycznego usuwania

Ponadto istnieje również opcja, że dane są usuwane tylko wtedy, gdy użytkownik nie odwiedza już naszej strony internetowej w wybranym przez nas okresie. W takim przypadku okres przechowywania danych jest resetowany przy każdej ponownej wizycie na naszej stronie internetowej w określonym terminie.

Po upływie określonego czasu, dane są usuwane raz w miesiącu. Ten okres przechowywania dotyczy danych użytkownika związanych z plikami cookie, rozpoznawaniem użytkownika i identyfikatorami reklam (np. pliki cookie domeny DoubleClick). Wyniki raportowania są oparte na danych zagregowanych i są przechowywane oddzielnie od danych użytkownika. Dane zagregowane to połączenie pojedynczych danych w większą całość.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych, masz prawo do dostępu, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia swoich danych. Możesz uniemożliwić Google Analytics korzystanie z Twoich danych za pomocą dodatku do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Dodatek do przeglądarki można pobrać i zainstalować pod adresem https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=en. Należy pamiętać, że ten dodatek dezaktywuje tylko zbieranie danych przez Google Analytics.

Jeśli ogólnie chcesz dezaktywować, usunąć lub zarządzać plikami cookie (niezależnie od Google Analytics), istnieją oddzielne instrukcje dla każdej przeglądarki:

Chrome: usuwanie, aktywowanie i zarządzanie plikami cookie w Chrome

Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryny w Safari

Firefox: Usuń pliki cookie, aby usunąć dane, które witryny internetowe umieściły na Twoim komputerze.

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Podstawa prawna

Korzystanie z Google Analytics wymaga Państwa zgody, którą uzyskaliśmy dzięki naszemu wyskakującemu okienku z plikami cookie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), zgoda ta stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, co może mieć miejsce podczas gromadzenia danych przez narzędzia do analizy stron internetowych.

Oprócz zgody, mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań osób odwiedzających stronę internetową w celu technicznego i ekonomicznego ulepszania naszej oferty. Za pomocą Google Analytics rozpoznajemy błędy na stronie internetowej, możemy zidentyfikować ataki i poprawić efektywność ekonomiczną. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy). Niemniej jednak, korzystamy z Google Analytics tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę.

Google przetwarza dane również m.in. w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony w zakresie przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Google stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE (= art. 46. ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę do przetwarzania danych dla odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych. Klauzule te zobowiązują Google do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te oparte są na decyzji wykonawczej Komisji UE. Decyzję i klauzule można znaleźć m.in. tutaj: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Mamy nadzieję, że udało nam się przekazać Państwu najważniejsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google Analytics. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze śledzenia, polecamy te dwa linki: http://www.google.com/analytics/ terms/en.html oraz https://support.google.com/ analytics/answer/ 6004245?hl=en.

Anonimizacja IP Google Analytics

Na tej stronie zaimplementowaliśmy anonimizację adresu IP Google Analytics. Funkcja ta została opracowana przez Google, aby umożliwić tej witrynie przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych i zaleceń lokalnych organów ochrony danych, gdy zabraniają one przechowywania pełnego adresu IP. Anonimizacja lub maskowanie IP ma miejsce natychmiast po dotarciu adresów IP do sieci gromadzącej dane Google Analytics i przed zapisaniem lub przetworzeniem danych.

Więcej informacji na temat anonimizacji IP można znaleźć na stronie https://support.google.com/ analytics/answer/ 2763052?hl=en.

Raporty Google Analytics dotyczące cech demograficznych i zainteresowań

Włączyliśmy funkcje raportowania reklam w Google Analytics. Raporty demograficzne i dotyczące zainteresowań zawierają informacje na temat wieku, płci i zainteresowań. Pozwala nam to na uzyskanie lepszego obrazu naszych użytkowników - bez możliwości przypisania tych danych do konkretnych osób. Więcej informacji na temat funkcji reklamowych można znaleźć na stronie https://support.google.com/ analytics/answer /3450482?hl=en_AT&utm_id=ad.

Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania działań i informacji swojego konta Google w "Ustawieniach reklam" na stronie https://adssettings.google.com/ uwierzytelnione poprzez checkbox.

Link dezaktywujący Google Analytics

Klikając na poniższy link dezaktywacyjny, można uniemożliwić Google gromadzenie danych o kolejnych wizytach na tej stronie. Uwaga: Usunięcie plików cookie, korzystanie z trybu incognito/prywatnego w przeglądarce lub korzystanie z innej przeglądarki spowoduje ponowne gromadzenie danych.

Dezaktywuj Google Analytics

Uzupełnienie dotyczące przetwarzania danych Google Analytics

Zawarliśmy bezpośrednią umowę z Google na korzystanie z Google Analytics poprzez zaakceptowanie "Uzupełnienia dotyczącego przetwarzania danych" w Google Analytics.

Więcej informacji o uzupełnieniu dotyczącym przetwarzania danych dla Google Analytics można znaleźć tutaj: https://support.google.com/ analytics/answer/ 3379636?hl=en&utm_id=ad

Email marketing

Podsumowanie e-mail marketingu
👥 Podmiot danych: subskrybenci newslettera
🤝 Cel: reklama bezpośrednia za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadamianie o istotnych dla systemu wydarzeniach
📓 Przetwarzane dane: Dane wpisane podczas rejestracji, ale co najmniej adres e-mail. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w odpowiednim narzędziu do email marketingu.
📅 Okres przechowywania: Czas trwania subskrypcji
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy).

Czym jest email marketing?

W celu informowania Państwa na bieżąco, korzystamy również z możliwości e-mail marketingu. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszych e-maili lub biuletynów, Państwa dane będą również przetwarzane i przechowywane. E-mail marketing jest jedną z dziedzin marketingu internetowego. Polega ona na przesyłaniu wiadomości lub ogólnych informacji o firmie, produktach lub usługach za pomocą poczty elektronicznej do określonej grupy osób, które są nimi zainteresowane.

Jeśli chcesz brać udział w naszym e-mail marketingu (głównie poprzez newsletter), zazwyczaj wystarczy, że zarejestrujesz się podając swój adres e-mail. W tym celu wypełniasz formularz online i wysyłasz go. Może się jednak zdarzyć, że poprosimy Cię o podanie Twojego tytułu i nazwiska, abyśmy mogli napisać do Ciebie osobiście.

Zasadniczo rejestracja do newsletterów odbywa się za pomocą tzw. procedury "double opt-in". Po zapisaniu się do naszego newslettera na naszej stronie internetowej, otrzymają Państwo wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację do newslettera. Dzięki temu masz pewność, że adres e-mail należy do Ciebie i że nikt nie zarejestrował się pod cudzym adresem e-mail. My lub narzędzie do notyfikacji, którego używamy, loguje każdą indywidualną subskrypcję. Jest to konieczne, abyśmy mogli udowodnić, że proces rejestracji jest zgodny z prawem. Z reguły zapisywany jest czas rejestracji, czas potwierdzenia rejestracji oraz Twój adres IP. Ponadto rejestrowane jest również, gdy użytkownik dokonuje zmian w zapisanych danych.

Dlaczego stosujemy email marketing?

Oczywiście chcemy być z Państwem w stałym kontakcie i zawsze przekazywać Państwu najważniejsze informacje o naszej firmie. W tym celu wykorzystujemy między innymi e-mail marketing - często nazywany po prostu "newsletterem" - jako istotną część naszego marketingu internetowego. O ile użytkownik wyrazi na to zgodę lub jest to prawnie dozwolone, będziemy wysyłać użytkownikowi biuletyny, e-maile systemowe lub inne powiadomienia pocztą elektroniczną. Kiedy w poniższym tekście używamy pojęcia "newsletter", mamy na myśli przede wszystkim regularnie wysyłane wiadomości e-mail. Oczywiście nie chcemy Cię w żaden sposób denerwować naszymi newsletterami. Dlatego też naprawdę zawsze staramy się oferować tylko istotne i interesujące treści. Na przykład, możesz dowiedzieć się więcej o naszej firmie, naszych usługach lub produktach. Ponieważ stale udoskonalamy nasze oferty, zawsze dowiesz się z naszego newslettera o nowościach lub specjalnych, lukratywnych promocjach. Jeśli korzystamy z usług usługodawcy, który oferuje profesjonalne narzędzie mailingowe do naszego e-mail marketingu, robimy to po to, aby móc zaoferować Państwu szybkie i bezpieczne newslettery. Celem naszego e-mail marketingu jest przede wszystkim informowanie Państwa o nowych ofertach, a także zbliżenie się do naszych celów firmowych.

Jakie dane są przetwarzane?

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej, potwierdzą Państwo członkostwo w liście e-mailowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oprócz adresu IP i adresu e-mail, zapisywane mogą być również tytuł, nazwisko, adres i numer telefonu użytkownika. Jednak tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na przechowywanie danych. Dane oznaczone jako takie są niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w oferowanych usługach. Podanie tych informacji jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje, że nie będziesz mógł korzystać z serwisu. Ponadto mogą być przechowywane informacje o Państwa urządzeniu lub preferowanych treściach na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat przechowywania danych podczas odwiedzania strony internetowej można znaleźć w rozdziale "Automatyczne przechowywanie danych". Rejestrujemy Państwa zgodę, abyśmy mogli zawsze udowodnić, że jest ona zgodna z naszym prawem.

Czas trwania przetwarzania danych

Jeśli zrezygnują Państwo z subskrypcji swojego adresu e-mail z naszej listy dystrybucyjnej e-maili/newsletterów, możemy przechowywać Państwa adres przez okres do trzech lat w oparciu o nasze uzasadnione interesy, tak abyśmy nadal mogli udowodnić Państwa zgodę w tym czasie. Możemy przetwarzać te dane tylko wtedy, gdy musimy bronić się przed jakimikolwiek roszczeniami.

Jeśli jednak potwierdzą Państwo, że udzielili nam zgody na subskrypcję newslettera, mogą Państwo w każdej chwili złożyć indywidualny wniosek o usunięcie danych. W przypadku trwałego sprzeciwu wobec zgody, zastrzegamy sobie prawo do zapisania Państwa adresu e-mail na czarnej liście. Tak długo, jak dobrowolnie zapisałeś się na nasz newsletter, zachowujemy oczywiście również Twój adres e-mail.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo możliwość zrezygnowania z subskrypcji newslettera. Wystarczy, że cofniesz swoją zgodę na subskrypcję newslettera. Zwykle zajmuje to tylko kilka sekund lub jedno lub dwa kliknięcia. W większości przypadków link umożliwiający rezygnację z subskrypcji newslettera znajduje się bezpośrednio na końcu każdego e-maila. Jeśli naprawdę nie możesz znaleźć linku w newsletterze, prosimy o kontakt mailowy, a my natychmiast anulujemy Twoją subskrypcję newslettera.

Podstawa prawna

Wysyłanie naszego newslettera odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Oznacza to, że możemy wysłać Ci newsletter tylko wtedy, gdy wcześniej aktywnie się na niego zapisałeś. W razie potrzeby możemy również przesyłać Państwu wiadomości reklamowe na podstawie § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o nieuczciwej konkurencji (UWG), o ile zostali Państwo naszymi klientami i nie sprzeciwili się Państwo wykorzystaniu swojego adresu e-mail do celów reklamy bezpośredniej.

Informacje na temat konkretnych usług e-mail marketingu oraz sposobu przetwarzania przez nie danych osobowych, jeśli takie są, znajdują się w poniższych sekcjach.

Marketing internetowy

Podsumowanie polityki prywatności marketingu online
👥 Podmiot danych: odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Ocena informacji o odwiedzających w celu optymalizacji oferty internetowej.
📓 Dane przetworzone: Statystyki dostępu zawierające dane takie jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas trwania i czas dostępu, zachowania nawigacyjne, zachowania związane z kliknięciami oraz adresy IP. Przetwarzane mogą być również dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w odpowiednim narzędziu marketingu online.
📅 Okres przechowywania: w zależności od używanych narzędzi marketingu online
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit.f DSGVO (Uzasadnione interesy)

Co to jest marketing internetowy?

Marketing internetowy odnosi się do wszystkich działań, które są przeprowadzane online, aby osiągnąć cele marketingowe, takie jak zwiększenie świadomości marki lub zamknięcie transakcji. Ponadto, nasze działania marketingowe w Internecie mają na celu zwrócenie uwagi na naszą stronę internetową. Aby móc przedstawić naszą ofertę wielu zainteresowanym osobom, angażujemy się w marketing internetowy. Zazwyczaj jest to reklama internetowa, content marketing lub optymalizacja pod kątem wyszukiwarek. Abyśmy mogli efektywnie i celowo stosować marketing internetowy, dane osobowe są również zapisywane i przetwarzane. Z jednej strony dane te pomagają nam pokazać nasze treści tylko tym osobom, które są nimi naprawdę zainteresowane, a z drugiej strony możemy zmierzyć sukces reklamowy naszych działań marketingowych w sieci.

Dlaczego korzystamy z narzędzi marketingu internetowego?

Chcemy pokazać naszą stronę wszystkim, którzy są zainteresowani tym, co mamy do zaoferowania. Mamy świadomość, że nie jest to możliwe bez świadomych działań. Dlatego właśnie zajmujemy się marketingiem internetowym. Istnieją różne narzędzia, które ułatwiają nam pracę nad naszymi działaniami marketingowymi w Internecie, a dodatkowo zawsze dostarczają sugestii do poprawy poprzez dane. Pozwala nam to na bardziej precyzyjne kierowanie naszych kampanii do grupy docelowej. Tak więc celem tych narzędzi marketingu online, z których korzystamy, jest ostatecznie optymalizacja naszej oferty.

Jakie dane są przetwarzane?

Aby nasz marketing internetowy mógł funkcjonować i aby można było zmierzyć sukces działań, tworzone są profile użytkowników i zapisywane są dane, np. w plikach cookie (są to małe pliki tekstowe). Za pomocą tych danych możemy nie tylko umieszczać klasycznie rozumiane reklamy, ale także wyświetlać nasze treści bezpośrednio na naszej stronie internetowej w sposób, który Państwo preferują. W tym celu istnieją różne narzędzia firm trzecich, które oferują te funkcje i odpowiednio zbierają i przechowują dane użytkownika. Nazwane pliki cookie zapisują na przykład, które strony internetowe odwiedzili Państwo na naszej stronie internetowej, jak długo oglądali Państwo te strony, jakie linki lub przyciski Państwo kliknęli lub z jakiej strony internetowej Państwo do nas trafili. Ponadto mogą być również przechowywane informacje techniczne. Na przykład Państwa adres IP, z jakiej przeglądarki Państwo korzystają, z jakiego urządzenia końcowego odwiedzają Państwo naszą stronę internetową lub czas, kiedy weszli Państwo na naszą stronę internetową i kiedy ją Państwo ponownie opuścili. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na określenie przez nas jego lokalizacji, możemy ją również przechowywać i przetwarzać.

Twój adres IP jest przechowywany w formie pseudonimizowanej (tzn. skróconej). Unikalne dane, które bezpośrednio identyfikują użytkownika jako osobę, takie jak nazwisko, adres lub adres e-mail, są również przechowywane tylko w formie pseudonimów w ramach procesów reklamowych i marketingu online. Dlatego nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa jako osoby, lecz dysponujemy jedynie pseudonimowymi informacjami zapisanymi w profilach użytkowników.

Pliki cookie mogą być również stosowane, analizowane i wykorzystywane do celów reklamowych na innych stronach internetowych, które korzystają z tych samych narzędzi reklamowych. Dane te mogą być następnie przechowywane również na serwerach dostawców narzędzi reklamowych.

W wyjątkowych przypadkach w profilach użytkowników mogą być również zapisywane unikalne dane (nazwisko, adres e-mail itp.). Dane te są zapisywane na przykład wtedy, gdy użytkownik jest członkiem kanału mediów społecznościowych, który wykorzystujemy do naszych działań marketingowych online, a sieć łączy otrzymane wcześniej dane z profilem użytkownika.

W przypadku wszystkich używanych przez nas narzędzi reklamowych, które przechowują dane o Tobie na swoich serwerach, otrzymujemy tylko informacje zbiorcze i nigdy nie otrzymujemy danych, które umożliwiają Twoją identyfikację jako osoby fizycznej. Dane te pokazują jedynie, jak dobrze zadziałały środki reklamowe. Na przykład widzimy, jakie działania przekonały Ciebie lub innych użytkowników do odwiedzenia naszej strony internetowej i zakupu na niej usługi lub produktu. Na podstawie tych analiz możemy w przyszłości ulepszyć naszą ofertę reklamową i jeszcze dokładniej dopasować ją do potrzeb i życzeń zainteresowanych osób.

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie trwania przetwarzania danych poinformujemy Państwa poniżej, o ile będziemy dysponować dalszymi informacjami na ten temat. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług i dostarczania produktów. Dane zapisywane w plikach cookies przechowywane są przez różny okres czasu. Niektóre pliki cookie są usuwane natychmiast po opuszczeniu strony internetowej, inne mogą być przechowywane w przeglądarce przez kilka lat. W odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych oferentów otrzymają Państwo z reguły dokładne informacje o poszczególnych plikach cookie stosowanych przez danego oferenta.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo również prawo i możliwość odwołania swojej zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych. Działa to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład, można również zapobiec gromadzeniu danych za pomocą plików cookie poprzez zarządzanie, dezaktywację lub usunięcie plików cookie w przeglądarce. Zgodność z prawem przetwarzania danych pozostaje nienaruszona do momentu odwołania.

Ponieważ narzędzia marketingowe online mogą zazwyczaj wykorzystywać pliki cookie, zalecamy również zapoznanie się z naszą ogólną polityką prywatności dotyczącą plików cookie. Aby dowiedzieć się dokładnie, które z Państwa danych są przechowywane i przetwarzane, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności poszczególnych narzędzi.

Podstawa prawna

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z usług podmiotów trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), zgoda ta stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, które mogą być gromadzone przez narzędzia marketingu online.

Ponadto mamy uzasadniony interes w dokonywaniu pomiarów działań marketingowych online w formie anonimowej, aby za pomocą uzyskanych danych optymalizować naszą ofertę i nasze działania. Odpowiednią podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy). Jednak korzystamy z tych narzędzi tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Informacje na temat konkretnych narzędzi marketingu online - jeśli są dostępne - można znaleźć w następujących sekcjach.

Blogi i media publikacyjne

Blogi i media publikacji Podsumowanie polityki prywatności
👥 Osoby, których dane dotyczą: odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Prezentacja i optymalizacja wydajności naszego serwisu, a także komunikacja między odwiedzającymi stronę internetową, środki bezpieczeństwa i administracja
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak dane kontaktowe, adres IP oraz publikowane treści.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz używane narzędzia.
📅 Okres przechowywania: w zależności od użytych narzędzi
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy), Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b. DSGVO (umowa)

Czym są blogi i media publikacyjne?

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy blogi lub inne środki komunikacji, za pomocą których możemy się z jednej strony komunikować z Państwem, a z drugiej strony Państwo z nami. W tym procesie możemy również przechowywać i przetwarzać dane o Tobie. Może to być konieczne, abyśmy mogli odpowiednio prezentować treści, aby działała komunikacja i aby zwiększyć bezpieczeństwo. W naszym tekście o ochronie danych osobowych szczegółowo opisujemy, które z Państwa danych mogą być przetwarzane. Dokładne szczegóły dotyczące przetwarzania danych zawsze zależą od zastosowanych narzędzi i funkcji. Dokładne informacje na temat przetwarzania danych znajdą Państwo w informacjach o ochronie danych poszczególnych oferentów.

Dlaczego korzystamy z blogów i mediów publikacyjnych?

Naszą największą troską jest zaoferowanie Państwu interesujących i ekscytujących treści, a jednocześnie Państwa opinie i treści są dla nas ważne. Dlatego też chcemy stworzyć dobrą interaktywną wymianę między nami a Państwem. Dzięki różnym blogom i możliwościom publikacji możemy to właśnie osiągnąć. Na przykład, możesz pisać komentarze do naszych treści, komentować inne komentarze lub, w niektórych przypadkach, samemu pisać artykuły.

Jakie dane są przetwarzane?

To, jakie dane są przetwarzane, zależy zawsze od funkcji komunikacyjnych, z których korzystamy. Bardzo często zapisywany jest adres IP, nazwa użytkownika oraz publikowane treści. Odbywa się to przede wszystkim w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa, zapobiegania spamowi i możliwości podejmowania działań przeciwko nielegalnym treściom. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do przechowywania danych. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane wraz z informacjami w przeglądarce. Więcej szczegółów na temat gromadzonych i przechowywanych danych można znaleźć w naszych poszczególnych sekcjach oraz w polityce prywatności danego dostawcy.

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie trwania przetwarzania danych poinformujemy Państwa poniżej, o ile będziemy dysponować dalszymi informacjami na ten temat. Na przykład funkcje dodawania komentarzy i wypowiedzi przechowują dane do czasu, aż użytkownik nie wycofa się z ich przechowywania. Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma również prawo i możliwość odwołania w każdej chwili swojej zgody na korzystanie z plików cookie lub narzędzi komunikacyjnych osób trzecich. Działa to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład, można również zapobiec gromadzeniu danych za pomocą plików cookie poprzez zarządzanie, dezaktywację lub usunięcie plików cookie w przeglądarce.

Ponieważ pliki cookie mogą być również używane z mediami publikacyjnymi, zalecamy również zapoznanie się z naszą ogólną polityką prywatności dotyczącą plików cookie. Aby dowiedzieć się dokładnie, które z Państwa danych są zapisywane i przetwarzane, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych poszczególnych narzędzi.

Podstawa prawna

Używamy tych środków komunikacji głównie na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w celu szybkiej i dobrej komunikacji z Państwem lub innymi klientami, partnerami biznesowymi i gośćmi. W zakresie, w jakim wykorzystanie danych służy uregulowaniu stosunków umownych lub ich nawiązaniu, podstawę prawną stanowi ponadto art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b. DSGVO.

Niektóre procesy przetwarzania danych, w szczególności stosowanie plików cookie oraz korzystanie z funkcji komentarzy lub wiadomości, wymagają Państwa zgody. Jeżeli i o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych przez zintegrowane media publikacyjne, zgoda ta stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Większość używanych przez nas funkcji komunikacyjnych zapisuje dane w plikach cookie w przeglądarce użytkownika. Dlatego też zalecamy dokładne zapoznanie się z naszym tekstem o prywatności dotyczącym plików cookie oraz z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego dostawcy usług.

Informacje o narzędziach specjalnych - jeśli są dostępne - znajdują się w kolejnych rozdziałach.

Polityka prywatności DISQUS

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług dostawcy DISQUS do szybkiego, bezpiecznego i łatwego w obsłudze zarządzania komentarzami. W tym celu integrujemy te funkcje oferenta na naszej stronie internetowej za pomocą małego elementu kodu. Dostawcą usługi jest amerykańska firma Disqus Inc, 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103, USA.

Firma DISQUS przetwarza dane również w USA, między innymi w innych miejscach. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony w zakresie przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

DISQUS stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE (= Art. 46. ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę do przetwarzania danych z odbiorcami mającymi siedzibę w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Klauzule te zobowiązują firmę DISQUS do zachowania zgodności z unijnym poziomem ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te oparte są na decyzji wykonawczej Komisji UE. Decyzję oraz klauzule można znaleźć m.in. tutaj: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Aby móc korzystać z tych funkcji, należy posiadać własne konto użytkownika w firmie DISQUS lub konto w mediach społecznościowych, na przykład w serwisie Facebook, Instagram, Twitter lub Google. W takim przypadku firma DISQUS uzyskuje dane logowania z odpowiedniego konta mediów społecznościowych. Korzystając z tych funkcji, nawiązują Państwo stosunek umowny z firmą DISQUS. DISQUS przetwarza komentarze i jest także Twoim kontaktem, jeśli chcesz usunąć zawartość. Nie mamy na to wpływu. Można założyć, że DISQUS używa plików cookie i zapisuje Twój adres IP oraz czas publikacji komentarza. Istnieje również możliwość korzystania z funkcji komentowania bez rejestracji jako gość. Również w tym przypadku mogą być gromadzone i zapisywane dane techniczne oraz adres IP użytkownika. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez firmę DISQUS można znaleźć w polityce prywatności firmy pod adresem https://help.disqus.com/en/ articles/1717103-disqus-privacy-policy.

Wpisy na blogu i funkcje komentarzy Polityka prywatności

Istnieją różne narzędzia komunikacji online, które możemy wykorzystać na naszej stronie internetowej. Na przykład, używamy funkcji wpisów na blogu i komentarzy. To daje Ci możliwość komentowania treści lub pisania postów. Jeśli korzystasz z tej funkcji, Twój adres IP może być przechowywany ze względów bezpieczeństwa. W ten sposób chronimy się przed treściami niezgodnymi z prawem, takimi jak obelgi, niedozwolona reklama lub niedozwolona propaganda polityczna. W celu identyfikacji, czy komentarze są spamem, możemy również przechowywać i przetwarzać dane użytkownika na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Jeśli przeprowadzimy ankietę, zapiszemy również Twój adres IP na czas trwania ankiety, abyśmy mogli zapewnić, że wszyscy uczestnicy głosują tylko raz. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do celów przechowywania danych. Wszystkie dane, które przechowujemy od Ciebie (takie jak treści lub informacje o Tobie) będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Komentarze Subskrypcje Polityka prywatności

Możesz również subskrybować komentarze, które pojawiają się po Twoim wpisie. W tym przypadku zawsze otrzymasz wiadomość, gdy zostanie opublikowany komentarz uzupełniający. Najpierw otrzymasz e-mail potwierdzający, aby sprawdzić, czy podany przez Ciebie adres e-mail należy również do Ciebie. Wysłanie potwierdzenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji (jak np. w przypadku newslettera) i cofnąć swoją zgodę. Zgodność z prawem przetwarzania danych do tego momentu pozostaje nienaruszona. Tak długo, jak jesteś abonentem komentarzy, przechowujemy Twój czas rejestracji i Twój adres IP, abyśmy mogli w razie potrzeby udowodnić Twoją zgodę. Po anulowaniu subskrypcji możemy przechowywać adres e-mail użytkownika przez okres do trzech lat, w oparciu o nasz uzasadniony interes prawny polegający na udowodnieniu zgody. Jeśli jednak potwierdzą Państwo swoją poprzednią zgodę na subskrypcję i zażądają usunięcia swoich danych, zostaną one natychmiast usunięte z naszego systemu.

Sieci dostarczania treści

Content Delivery Networks Polityka prywatności Podsumowanie
👥 Podmiot danych: odwiedzający stronę
🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszego serwisu (aby strona ładowała się szybciej)
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak adres IP
Więcej szczegółów znajduje się poniżej oraz w poszczególnych tekstach dotyczących ochrony danych.
📅 Okres przechowywania: w większości przypadków dane są przechowywane do momentu, gdy nie są już potrzebne do realizacji usługi
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy)

Co to jest sieć dostarczania treści?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z tak zwanej sieci dostarczania treści. Taka sieć jest zwykle nazywana po prostu CDN. CDN pomaga nam ładować naszą stronę szybko i płynnie, niezależnie od Twojej lokalizacji. W tym procesie Państwa dane osobowe są również przechowywane, zarządzane i przetwarzane na serwerach wykorzystywanego dostawcy CDN. Poniżej omówimy bardziej szczegółowo usługę i przetwarzanie danych. Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w odpowiedniej polityce prywatności dostawcy.

Każda sieć dostarczania treści (CDN) to sieć serwerów rozmieszczonych regionalnie i połączonych ze sobą przez Internet. Za pośrednictwem tej sieci zawartość strony internetowej (zwłaszcza bardzo duże pliki) może być dostarczana szybko i płynnie, nawet podczas dużych skoków obciążenia. CDN tworzy w tym celu kopię naszej strony na swoich serwerach. Ponieważ serwery te są rozmieszczone na całym świecie, strona może być dostarczona szybko. W związku z tym transfer danych do Twojej przeglądarki jest znacznie skrócony przez CDN.

Dlaczego używamy sieci dostarczania treści dla naszej strony internetowej?

Szybko ładująca się strona jest częścią naszej usługi. Oczywiście wiemy, jak irytujące jest, gdy strona ładuje się w ślimaczym tempie. W większości przypadków ludzie nawet tracą cierpliwość i uciekają zanim strona zostanie w pełni załadowana. Oczywiście, chcemy tego uniknąć. Dlatego szybko ładująca się strona jest naturalną częścią naszej oferty stron internetowych. Dzięki Content Delivery Network nasza strona ładuje się znacznie szybciej w Twojej przeglądarce. Korzystanie z CDN jest szczególnie pomocne, jeśli przebywasz za granicą, ponieważ strona jest dostarczana z serwera znajdującego się blisko Ciebie.

Jakie dane są przetwarzane?

Kiedy żądasz strony internetowej lub treści strony internetowej i jest ona buforowana w CDN, CDN kieruje żądanie do serwera znajdującego się najbliżej Ciebie i dostarcza treść. Content Delivery Networks są zbudowane tak, aby biblioteki JavaScript mogły być pobierane i hostowane na serwerach npm i Github. Alternatywnie, większość CDN-ów pozwala na ładowanie wtyczek WordPress, jeśli są one hostowane na WordPress.org. Twoja przeglądarka może wysyłać dane osobowe do używanej przez nas sieci dostarczania treści. Obejmuje to dane takie jak adres IP, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, która strona internetowa jest ładowana lub czas i data odwiedzin strony. Dane te są gromadzone i przechowywane przez CDN. To, czy pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania danych, zależy od używanej sieci. Prosimy o zapoznanie się z tekstami dotyczącymi ochrony danych osobowych poszczególnych serwisów.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli chcesz całkowicie zapobiec przesyłaniu danych, możesz zainstalować na swoim komputerze blokadę JavaScript (patrz np. https://noscript. net/). Oczywiście nasza strona internetowa nie będzie wtedy w stanie oferować dotychczasowych usług (jak np. szybkie ładowanie).

Podstawa prawna

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z sieci dostarczania treści, podstawą prawną dla odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) zgoda ta stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, które mogą być gromadzone przez sieć dostarczania treści.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z sieci dostarczania treści w celu optymalizacji naszych usług internetowych i zwiększenia ich bezpieczeństwa. Odpowiednią podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy z tego narzędzia tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Informacje na temat konkretnych sieci dostarczania treści, jeśli takie istnieją, znajdują się w poniższych sekcjach.

Platforma zarządzania zgodami na pliki cookies

Cookie Consent Management Platform Podsumowanie
👥 Podmiot danych: odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: uzyskanie i zarządzanie zgodą na niektóre pliki cookie, a tym samym na korzystanie z niektórych narzędzi
📓 Przetwarzane dane: Dane wykorzystywane do zarządzania ustawieniami cookies, takie jak adres IP, czas wyrażenia zgody, rodzaj zgody, zgody indywidualne. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w odpowiednim narzędziu.
📅 Okres przechowywania: W zależności od użytego narzędzia, muszą być Państwo przygotowani na okresy kilkuletnie
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), Art. 6 ust. 1 lit.f DSGVO (uzasadnione interesy)

Czym jest platforma do zarządzania zgodą na pliki cookie?

Na naszej stronie internetowej używamy oprogramowania Consent Management Platform (CMP), aby pomóc nam i Państwu w prawidłowym i bezpiecznym postępowaniu z używanymi skryptami i plikami cookie. Oprogramowanie automatycznie tworzy wyskakujące okienko z informacją o plikach cookie, skanuje i sprawdza wszystkie skrypty i pliki cookie, udziela zgody na pliki cookie zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych i pomaga nam i Tobie śledzić wszystkie pliki cookie. W większości narzędzi do zarządzania zgodą na pliki cookie wszystkie istniejące pliki cookie są identyfikowane i kategoryzowane. Jako odwiedzający stronę internetową sami Państwo decydują, czy i na jakie skrypty i pliki cookie wyrażają zgodę, czy też nie. Poniższa grafika ilustruje zależności pomiędzy przeglądarką, serwerem WWW i CMP.

Przegląd platformy zarządzania zgodami

Dlaczego używamy narzędzia do zarządzania plikami cookie?

Naszym celem jest zaoferowanie Państwu jak największej przejrzystości w zakresie ochrony danych. Ponadto jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Chcemy jak najlepiej poinformować Państwa o wszystkich narzędziach i wszystkich plikach cookie, które mogą przechowywać i przetwarzać Państwa dane. Użytkownik ma również prawo do samodzielnego decydowania, które pliki cookie akceptuje, a które nie. Aby móc przyznać Państwu to prawo, musimy najpierw dokładnie wiedzieć, jakie pliki cookie znalazły się na naszej stronie internetowej. Dzięki narzędziu do zarządzania plikami cookie, które regularnie skanuje stronę internetową pod kątem wszystkich istniejących plików cookie, wiemy o wszystkich plikach cookie i możemy przekazać Państwu informacje o nich zgodne z DSGVO. Następnie można zaakceptować lub odrzucić pliki cookie za pośrednictwem systemu zgody.

Jakie dane są przetwarzane?

W ramach naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie mogą Państwo samodzielnie zarządzać poszczególnymi plikami cookie i mieć pełną kontrolę nad przechowywaniem i przetwarzaniem Państwa danych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody jest zapisywane, abyśmy nie musieli pytać Państwa przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej i abyśmy mogli udowodnić Państwa zgodę, jeśli wymaga tego prawo. Jest to zapisywane albo w pliku cookie opt-in, albo na serwerze. W zależności od dostawcy narzędzia do zarządzania plikami cookie, okres przechowywania zgody na pliki cookie jest różny. W większości przypadków dane te (np. pseudonimowy identyfikator użytkownika, czas udzielenia zgody, szczegóły dotyczące kategorii plików cookie lub narzędzi, informacje o przeglądarce, urządzeniu) są przechowywane przez okres do dwóch lat.

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie trwania przetwarzania danych poinformujemy Państwa poniżej, o ile będziemy dysponować dalszymi informacjami na ten temat. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług i dostarczania produktów. Dane zapisywane w plikach cookies przechowywane są przez różny okres czasu. Niektóre pliki cookie są usuwane już po opuszczeniu strony internetowej, inne mogą być przechowywane w przeglądarce przez kilka lat. Dokładny czas przetwarzania danych zależy od użytego narzędzia, ale w większości przypadków należy być przygotowanym na kilkuletni okres przechowywania danych. W odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych oferentów otrzymają Państwo z reguły dokładne informacje na temat czasu trwania przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma również prawo i możliwość cofnięcia w dowolnym momencie swojej zgody na stosowanie plików cookies. Działa to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład, można również zapobiec gromadzeniu danych za pomocą plików cookie poprzez zarządzanie, dezaktywację lub usunięcie plików cookie w przeglądarce.

Informacje o specjalnych narzędziach do zarządzania plikami cookie, jeśli są dostępne, znajdują się w kolejnych sekcjach.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazisz zgodę na pliki cookie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane za pośrednictwem tych plików. Jeżeli dzięki Państwa zgodzie możemy korzystać z plików cookie (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO), zgoda ta stanowi również podstawę prawną do korzystania z plików cookie lub przetwarzania Państwa danych. W celu umożliwienia zarządzania zgodą na pliki cookies oraz umożliwienia Państwu wyrażenia zgody, wykorzystywane jest oprogramowanie platformy zarządzania zgodą na pliki cookies. Korzystanie z tego oprogramowania umożliwia nam efektywne prowadzenie strony internetowej w sposób zgodny z prawem, co stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO).

polityka prywatności lubenda

Na naszej stronie internetowej używamy lubendy, narzędzia do zarządzania zgodą na pliki cookie. Dostawcą usług jest włoska firma iubenda s.r.l., Via San Raffaele, 1 - 20121 Mediolan, Włochy. Aby dowiedzieć się więcej na temat danych przetwarzanych w ramach korzystania z lubendy, zapoznaj się z Polityką Prywatności na stronie https://www.iubenda.com/privacy-policy/252372/legal.

Media społecznościowe

Podsumowanie polityki prywatności w mediach społecznościowych
👥 Osoby, których dane dotyczą: odwiedzający stronę
🤝 Cel: Prezentacja i optymalizacja naszego serwisu, kontakt z odwiedzającymi, zainteresowanymi itp. reklama
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail, dane kontaktowe, dane dotyczące zachowań użytkowników, informacje o Państwa urządzeniu i Państwa adresie IP.
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w odpowiednim narzędziu mediów społecznościowych.
📅 Okres przechowywania: w zależności od wykorzystywanych platform mediów społecznościowych
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Uzasadnione interesy)

Co to są media społecznościowe?

Oprócz naszej strony internetowej, jesteśmy również aktywni na różnych platformach mediów społecznościowych. Może to obejmować przetwarzanie danych użytkownika, abyśmy mogli dotrzeć do użytkowników, którzy są nami zainteresowani za pośrednictwem sieci społecznościowych. Ponadto, elementy platformy mediów społecznościowych mogą być osadzone bezpośrednio w naszej witrynie internetowej. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy klikną Państwo na tzw. przycisk społecznościowy na naszej stronie internetowej i zostaną Państwo bezpośrednio przekierowani do naszych mediów społecznościowych. Tak zwane media społecznościowe to strony internetowe i aplikacje, za pośrednictwem których zarejestrowani członkowie mogą tworzyć treści, dzielić się nimi otwarcie lub w określonych grupach oraz nawiązywać kontakty z innymi członkami.

Dlaczego korzystamy z mediów społecznościowych?

Od lat platformy social media są miejscem, gdzie ludzie komunikują się i kontaktują online. Dzięki obecności w mediach społecznościowych możemy przybliżyć nasze produkty i usługi potencjalnym klientom. Elementy mediów społecznościowych wbudowane na naszej stronie internetowej umożliwiają szybkie i bezproblemowe przejście do naszych treści w mediach społecznościowych.

Dane, które są zapisywane i przetwarzane w ramach korzystania przez Państwa z kanału mediów społecznościowych, służą przede wszystkim do przeprowadzania analiz internetowych. Celem tych analiz jest umożliwienie opracowania bardziej precyzyjnych i spersonalizowanych strategii marketingowych i reklamowych. W zależności od Państwa zachowania na platformie mediów społecznościowych, na podstawie ocenionych danych można wyciągnąć odpowiednie wnioski na temat Państwa zainteresowań i stworzyć tak zwane profile użytkowników. Umożliwia to również platformom prezentowanie Państwu spersonalizowanych reklam. W tym celu w Państwa przeglądarce internetowej są zazwyczaj zapisywane pliki cookie, które przechowują dane dotyczące Państwa zachowań w zakresie użytkowania.

Z reguły wychodzimy z założenia, że nawet jeśli korzystamy z usług platformy mediów społecznościowych, pozostajemy odpowiedzialni w świetle prawa o ochronie danych osobowych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł jednak, że w niektórych przypadkach operator platformy mediów społecznościowych może być wspólnie z nami odpowiedzialny w rozumieniu art. 26 GDPR. O ile tak jest, zaznaczamy to oddzielnie i pracujemy w oparciu o porozumienie w tej sprawie. Istotę porozumienia odtwarza się poniżej w odniesieniu do przedmiotowej platformy.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z platform mediów społecznościowych lub naszych wbudowanych elementów, dane użytkownika mogą być przetwarzane również poza Unią Europejską, ponieważ wiele kanałów mediów społecznościowych, na przykład Facebook lub Twitter, to firmy amerykańskie. Może to utrudnić Państwu dochodzenie lub egzekwowanie swoich praw w odniesieniu do Państwa danych osobowych.

Jakie dane są przetwarzane?

Dokładne dane, które są przechowywane i przetwarzane, zależą od dostawcy platformy mediów społecznościowych. Zazwyczaj są to dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail, dane wpisywane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, dane użytkownika, takie jak klikane przyciski, kto jest lubiany lub śledzony, kiedy odwiedzane są poszczególne strony, informacje o urządzeniu użytkownika i jego adresie IP. Większość z tych danych jest przechowywana w plikach cookie. Zwłaszcza jeśli masz profil na odwiedzanym kanale mediów społecznościowych i jesteś zalogowany, dane mogą być powiązane z Twoim profilem.

Wszystkie dane zebrane za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych są również przechowywane na serwerach dostawców. W ten sposób tylko dostawcy mają dostęp do danych i mogą udzielić Państwu odpowiednich informacji lub wprowadzić zmiany.

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, jakie dane są przechowywane i przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych i jak możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych, powinieneś dokładnie przeczytać odpowiednią politykę prywatności firmy. Ponadto, jeśli masz pytania dotyczące przechowywania i przetwarzania danych lub chcesz dochodzić odpowiednich praw, zalecamy, abyś skontaktował się bezpośrednio z dostawcą.

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie trwania przetwarzania danych poinformujemy Państwa poniżej, o ile będziemy dysponować dalszymi informacjami na ten temat. Na przykład platforma mediów społecznościowych Facebook przechowuje dane do czasu, gdy nie są one już potrzebne do jej własnych celów. Jednak dane klientów, które są dopasowane do naszych własnych danych użytkowników, są usuwane w ciągu dwóch dni. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i dostarczania produktów. Jeżeli jest to wymagane przez prawo, np. w przypadku księgowości, ten okres przechowywania może być również przekroczony.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma również prawo i możliwość odwołania w dowolnym momencie swojej zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych, takich jak wbudowane elementy mediów społecznościowych. Działa to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład, można również zapobiec gromadzeniu danych za pomocą plików cookie poprzez zarządzanie, dezaktywację lub usunięcie plików cookie w przeglądarce.

Ponieważ pliki cookie mogą być używane z narzędziami mediów społecznościowych, zalecamy również zapoznanie się z naszą ogólną polityką prywatności dotyczącą plików cookie. Aby dowiedzieć się dokładnie, które z Państwa danych są przechowywane i przetwarzane, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności poszczególnych narzędzi.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych przez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgoda ta jest uznawana za podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo, w przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w celu szybkiej i dobrej komunikacji z Państwem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Niemniej jednak korzystamy z tych narzędzi tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Większość platform mediów społecznościowych również umieszcza pliki cookie w przeglądarce w celu przechowywania danych. Dlatego też zalecamy dokładne zapoznanie się z naszym tekstem o prywatności dotyczącym plików cookie oraz z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego dostawcy usług.

Informacje na temat konkretnych platform mediów społecznościowych - jeśli są dostępne - można znaleźć w poniższych sekcjach.

Polityka prywatności Facebooka

Podsumowanie polityki prywatności na Facebooku
👥 Podmiot danych: odwiedzający stronę
🤝 Cel: Optymalizacja naszego serwisu
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak dane klientów, dane dotyczące zachowań użytkowników, informacje o Państwa urządzeniu i Państwa adresie IP.
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć poniżej w polityce prywatności.
📅 Okres przechowywania: do momentu, w którym dane nie będą już przydatne do celów Facebooka
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy).

Czym są narzędzia Facebooka?

Na naszej stronie używamy wybranych narzędzi z Facebooka. Facebook jest portalem społecznościowym, którego właścicielem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Narzędzia te umożliwiają nam zapewnienie Państwu oraz osobom zainteresowanym naszymi produktami i usługami możliwie najlepszych doświadczeń.

Jeśli dane są zbierane od Ciebie i przekazywane za pośrednictwem naszych wbudowanych elementów na Facebooku lub za pośrednictwem naszej strony na Facebooku (fan page), zarówno my, jak i Facebook Ireland Ltd. jesteśmy za to odpowiedzialni. Facebook ponosi wyłączną odpowiedzialność za dalsze przetwarzanie tych danych. Nasze wspólne zobowiązania są również określone w publicznie dostępnej umowie pod adresem https://www.facebook.com/legal/ controller_ addendum. Oznacza to na przykład, że musimy wyraźnie poinformować użytkownika o korzystaniu z narzędzi Facebooka na naszej stronie. Ponadto jesteśmy również odpowiedzialni za to, aby narzędzia te zostały bezpiecznie zintegrowane z naszą stroną internetową zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Z drugiej strony Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka, na przykład. Jeśli masz pytania dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych przez Facebook, możesz skontaktować się bezpośrednio z firmą. Jeśli skierują Państwo pytanie do nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania go do Facebooka.

Poniżej przedstawiamy przegląd różnych narzędzi Facebooka, jakie dane są wysyłane do Facebooka i jak można je usunąć.

Wśród wielu innych produktów Facebook oferuje również tzw. narzędzia biznesowe (Facebook Business Tools). Jest to oficjalna nazwa Facebooka. Ponieważ jednak termin ten jest mało znany, postanowiliśmy nazywać je po prostu Narzędziami Facebooka. Wśród nich są:

 • Piksel Facebooka
 • Wtyczki społecznościowe (takie jak przycisk "Lubię to" lub "Udostępnij")
 • Facebook Login
 • Zestaw kont
 • API (interfejs programowania)
 • SDKs (zbiór narzędzi programistycznych)
 • Integracje platform
 • Wtyczki
 • Kody
 • Specyfikacje
 • Dokumentacja
 • Technologie i usługi

Dzięki tym narzędziom Facebook rozszerza zakres usług i ma możliwość pozyskiwania informacji o aktywności użytkowników poza Facebookiem.

Dlaczego używamy narzędzi Facebooka na naszej stronie?

Chcemy pokazywać nasze usługi i produkty tylko tym osobom, które są nimi naprawdę zainteresowane. Za pomocą reklam (Facebook ads) możemy dotrzeć właśnie do takich osób. Facebook potrzebuje jednak informacji o życzeniach i potrzebach ludzi, aby pokazać im odpowiednie reklamy. W ten sposób informacje o zachowaniu użytkowników (i dane kontaktowe) na naszej stronie internetowej są udostępniane firmie. Dzięki temu Facebook gromadzi lepsze dane o użytkownikach i może pokazywać zainteresowanym osobom odpowiednie reklamy naszych produktów lub usług. Narzędzia te umożliwiają zatem prowadzenie spersonalizowanych kampanii reklamowych na Facebooku.

Facebook nazywa dane o Państwa zachowaniu na naszej stronie internetowej "danymi o zdarzeniach". Jest to również wykorzystywane do usług pomiarowych i analitycznych. Dzięki temu Facebook może w naszym imieniu tworzyć "raporty z kampanii" dotyczące wpływu naszych kampanii reklamowych. Ponadto, analizy umożliwiają nam lepszy wgląd w sposób korzystania przez Państwa z naszych usług, strony internetowej lub produktów. W rezultacie, używamy niektórych z tych narzędzi do optymalizacji doświadczeń użytkownika na naszej stronie internetowej. Na przykład, wtyczki społecznościowe pozwalają na udostępnianie treści z naszej strony bezpośrednio na Facebooku.

Jakie dane są przechowywane przez narzędzia Facebooka?

Za pomocą poszczególnych narzędzi Facebooka dane osobowe (dane klientów) mogą być przesyłane do Facebooka. W zależności od użytych narzędzi, mogą być przesyłane dane klienta, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres IP.

Facebook wykorzystuje te informacje, aby dopasować dane do danych, które sam posiada (jeśli są Państwo członkami Facebooka). Zanim dane klientów zostaną przesłane do Facebooka, następuje tak zwane "hashowanie". Oznacza to, że rekord danych o dowolnym rozmiarze jest przekształcany w ciąg znaków. Służy to również do szyfrowania danych.

Oprócz danych kontaktowych przekazywane są również "dane o zdarzeniach". Dane o zdarzeniach" oznaczają informacje, które otrzymujemy o Państwu na naszej stronie internetowej. Na przykład, które podstrony odwiedzasz lub które produkty kupujesz od nas. Facebook nie udostępnia otrzymanych informacji osobom trzecim (np. reklamodawcom), chyba że ma na to wyraźną zgodę lub jest do tego prawnie zobowiązany. "Dane o zdarzeniach" mogą być również powiązane z danymi kontaktowymi. Dzięki temu Facebook może oferować lepiej spersonalizowane reklamy. Po wspomnianym już procesie dopasowania, Facebook ponownie usuwa dane kontaktowe.

W celu dostarczania reklam w sposób zoptymalizowany, Facebook wykorzystuje Dane Zdarzeń tylko wtedy, gdy zostały one zagregowane z innymi danymi (zebranymi przez Facebook w inny sposób). Ponadto Facebook wykorzystuje te dane do celów bezpieczeństwa, ochrony, rozwoju i badań. Duża część tych danych jest przekazywana do Facebooka za pośrednictwem plików cookie. Cookies to małe pliki tekstowe używane do przechowywania danych lub informacji w przeglądarkach internetowych. W zależności od narzędzi, z których korzystasz i tego, czy jesteś członkiem Facebooka, w Twojej przeglądarce będzie umieszczana różna liczba plików cookie. Więcej szczegółów na temat poszczególnych plików cookie Facebooka można znaleźć w opisach poszczególnych narzędzi Facebooka. Ogólne informacje na temat wykorzystywania plików cookie przez Facebooka można również znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/ policies/cookies.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Zasadniczo Facebook przechowuje dane do momentu, gdy nie są one już potrzebne do korzystania z własnych usług i produktów Facebooka. Facebook ma serwery na całym świecie, gdzie przechowywane są jego dane. Dane klientów są jednak usuwane w ciągu 48 godzin po porównaniu ich z własnymi danymi użytkowników.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych mają Państwo prawo do informacji, korekty, przenoszenia i usuwania swoich danych.

Całkowite usunięcie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik całkowicie usunie swoje konto na Facebooku. I tak właśnie działa usuwanie konta na Facebooku:

1) Kliknij na Ustawienia po prawej stronie Facebooka.

2) Następnie kliknij na "Twoje informacje z Facebooka" w lewej kolumnie.

3) Kliknij teraz na "Dezaktywacja i usuwanie".

4) Wybierz "Usuń konto", a następnie kliknij na "Kontynuuj i usuń konto".

5) Wprowadź teraz swoje hasło, kliknij na "Dalej", a następnie na "Usuń konto".

Zapisywanie danych, które Facebook otrzymuje za pośrednictwem naszej strony, odbywa się między innymi za pomocą plików cookie (np. w przypadku wtyczek społecznościowych). W przeglądarce można dezaktywować, usunąć lub zarządzać pojedynczymi lub wszystkimi plikami cookie. W zależności od przeglądarki, z której korzystasz, działa to na różne sposoby. Poniższe instrukcje pokazują, jak zarządzać plikami cookie w przeglądarce:

Chrome: usuwanie, aktywowanie i zarządzanie plikami cookie w Chrome

Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryny w Safari

Firefox: Usuń pliki cookie, aby usunąć dane, które witryny internetowe umieściły na Twoim komputerze.

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Jeśli generalnie nie chcesz plików cookie, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma być ustawiony. W ten sposób możesz zdecydować, czy zezwalasz na każdy plik cookie z osobna, czy nie.

Podstawa prawna

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych przez zintegrowane narzędzia Facebooka, zgoda ta jest uznawana za podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo Państwa dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w celu szybkiej i dobrej komunikacji z Państwem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Niemniej jednak korzystamy z tych narzędzi tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Większość platform mediów społecznościowych również umieszcza pliki cookie w przeglądarce w celu przechowywania danych. Dlatego też zalecamy dokładne zapoznanie się z naszym tekstem o prywatności dotyczącym plików cookie oraz z polityką prywatności i polityką plików cookie Facebooka.

Facebook przetwarza dane również m.in. w USA. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony w zakresie przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Facebook stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE (= art. 46. ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę do przetwarzania danych z odbiorcami mającymi siedzibę w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych. Klauzule te zobowiązują Facebooka do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te oparte są na decyzji wykonawczej Komisji UE. Decyzję i klauzule można znaleźć m.in. tutaj: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu najważniejsze informacje na temat wykorzystania i przetwarzania danych przez narzędzia Facebooka. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Facebook wykorzystuje Twoje dane, zalecamy zapoznanie się z polityką danych pod adresem https://www.facebook.com/ about/privacy/update.

Polityka prywatności wtyczek społecznościowych Facebooka

Na naszej stronie internetowej zainstalowane są tak zwane wtyczki społecznościowe firmy Facebook Inc. Przyciski te można rozpoznać po klasycznym logo Facebooka, jak np. przycisk "Lubię to" (dłoń z uniesionym kciukiem) lub po wyraźnym oznaczeniu "Facebook Plug-in". Wtyczka społecznościowa to niewielka część Facebooka, która jest zintegrowana z naszą stroną. Każdy plugin ma swoją własną funkcję. Najczęściej używanymi funkcjami są dobrze znane przyciski "Lubię to" i "Udostępnij".

Następujące wtyczki społecznościowe są oferowane przez Facebook:

 • Przycisk "Zapisz"
 • Przycisk "Lubię to", udostępnianie, wysyłanie i cytowanie
 • Wtyczka strony
 • Uwagi
 • Wtyczka do Messengera
 • Osadzone posty i odtwarzacz wideo
 • Wtyczka grupowa

Na stronie https://developers.facebook.com /docs/plugins znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat użycia poszczególnych pluginów. Używamy wtyczek społecznościowych z jednej strony, aby zaoferować Państwu lepsze doświadczenia użytkownika na naszej stronie, a z drugiej strony, ponieważ Facebook może zoptymalizować nasze reklamy.

Jeśli masz konto na Facebooku lub odwiedziłeś wcześniej stronę facebook.com, Facebook umieścił już w Twojej przeglądarce przynajmniej jeden plik cookie. W tym przypadku przeglądarka użytkownika wysyła informacje do Facebooka za pośrednictwem tego pliku cookie, gdy tylko użytkownik odwiedzi naszą stronę lub wejdzie w interakcję z wtyczkami społecznościowymi (np. przycisk "Lubię to").

Uzyskane informacje są usuwane lub ponownie anonimizowane w ciągu 90 dni. Według Facebooka, dane te obejmują adres IP, którą stronę internetową odwiedziłeś, datę, godzinę i inne informacje dotyczące Twojej przeglądarki.

Aby zapobiec zbieraniu przez Facebook dużej ilości danych podczas Państwa wizyty na naszej stronie i łączeniu ich z danymi Facebooka, muszą Państwo wylogować się z Facebooka podczas odwiedzin na stronie.

Jeśli nie jesteś zalogowany na Facebooku lub nie masz konta na Facebooku, Twoja przeglądarka wysyła mniej informacji do Facebooka, ponieważ masz mniej plików cookie Facebooka. Niemniej jednak, dane takie jak adres IP lub odwiedzana strona internetowa mogą być przekazywane do Facebooka. Chcielibyśmy zaznaczyć, że nie znamy dokładnej zawartości tych danych. Staramy się jednak jak najlepiej informować Państwa o przetwarzaniu danych, zgodnie z naszym aktualnym stanem wiedzy. O tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje dane, można również przeczytać w polityce danych firmy pod adresem https://www.facebook.com/about/ privacy/update.

Następujące pliki cookie są ustawiane w przeglądarce jako minimum, gdy odwiedzasz stronę internetową z wtyczkami społecznościowymi Facebooka:

Nazwa: dpr
Wartość: nie określono
Cel: Ten plik cookie jest wykorzystywany do umożliwienia działania wtyczek społecznościowych na naszej stronie internetowej.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: fr
Wartość: 0jieyh4111855263c2GnlufEJ9..Bde09j...1.0.Bde09j
Cel: Plik cookie jest również niezbędny do prawidłowego działania wtyczek.
Data wygaśnięcia:: po 3 miesiącach

Uwaga: Te pliki cookie zostały ustawione po przeprowadzeniu testu, nawet jeśli nie jesteś członkiem Facebooka.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, możesz samodzielnie zmienić swoje ustawienia dotyczące reklam pod adresem https://www.facebook.com/ads/ preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Jeśli nie są Państwo użytkownikami Facebooka, mogą Państwo zarządzać swoją reklamą online opartą na użytkowaniu pod adresem http://www.youronlinechoices.com/ en/ praferenzmanagement/ . Tam mogą Państwo dezaktywować lub aktywować dostawców. Tam masz możliwość dezaktywowania lub aktywowania dostawców.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Facebooka, zalecamy przeczytanie polityki prywatności firmy pod adresem https://www.facebook.com/ policy.php.

Polityka prywatności na Instagramie

Instagram Polityka prywatności Podsumowanie
👥 Podmiot danych: odwiedzający stronę
🤝 Cel: Optymalizacja naszego serwisu
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o jego urządzeniu i adresie IP.
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w polityce prywatności.
📅 Okres przechowywania: do czasu, gdy Instagram nie będzie już potrzebował danych do swoich celów
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy).

Co to jest Instagram?

Zintegrowaliśmy funkcje Instagrama na naszej stronie internetowej. Instagram jest platformą mediów społecznościowych firmy Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram jest spółką zależną Facebook Inc. od 2012 roku i jest jednym z produktów Facebooka. Osadzanie treści z Instagrama na naszej stronie internetowej nazywane jest osadzaniem. Pozwala nam to na wyświetlanie treści takich jak przyciski, zdjęcia lub filmy z Instagrama bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Podczas wywoływania stron internetowych na naszej stronie internetowej, które mają zintegrowaną funkcję Instagram, dane są przekazywane do Instagram, przechowywane i przetwarzane. Instagram korzysta z tych samych systemów i technologii co Facebook. Twoje dane są w ten sposób przetwarzane przez wszystkie spółki Facebooka.

Poniżej chcielibyśmy przedstawić Państwu bardziej szczegółowe informacje na temat tego, dlaczego Instagram gromadzi dane, jakie to są dane i w jaki sposób mogą Państwo w dużym stopniu kontrolować ich przetwarzanie. Ponieważ Instagram należy do firmy Facebook Inc., nasze informacje czerpiemy z jednej strony z wytycznych dotyczących Instagramu, z drugiej zaś z samych wytycznych dotyczących danych Facebooka.

Instagram jest jedną z najpopularniejszych sieci mediów społecznościowych na świecie. Instagram łączy w sobie zalety bloga z zaletami platform audiowizualnych takich jak YouTube czy Vimeo. Na "Insta" (jak wielu użytkowników nazywa tę platformę) można umieszczać zdjęcia i krótkie filmy, edytować je za pomocą różnych filtrów, a także rozpowszechniać na innych portalach społecznościowych. A jeśli nie chcesz być sam aktywny, możesz również po prostu śledzić innych interesujących użytkowników.

Dlaczego używamy Instagrama na naszej stronie?

Instagram to platforma social media, która w ostatnich latach naprawdę przebojem wdarła się na rynek. I oczywiście my również zareagowaliśmy na ten boom. Chcemy, abyś czuł się na naszej stronie jak najbardziej komfortowo. Dlatego urozmaicona prezentacja naszych treści jest dla nas oczywistością. Dzięki wbudowanym funkcjom Instagrama, możemy wzbogacić nasze treści o pomocne, zabawne lub ekscytujące treści ze świata Instagrama. Ponieważ Instagram jest spółką zależną Facebooka, zebrane dane mogą być dla nas użyteczne do spersonalizowanych reklam na Facebooku. W ten sposób nasze reklamy otrzymują tylko osoby, które są naprawdę zainteresowane naszymi produktami lub usługami.

Instagram wykorzystuje również zgromadzone dane do celów pomiarowych i analitycznych. Otrzymujemy zbiorcze statystyki, a tym samym lepszy wgląd w Twoje upodobania i zainteresowania. Należy zauważyć, że raporty te nie identyfikują Państwa osobiście.

Jakie dane są przechowywane przez Instagram?

Jeśli natrafisz na jedną z naszych stron, która ma wbudowane funkcje Instagrama (takie jak zdjęcia z Instagrama lub wtyczki), Twoja przeglądarka automatycznie łączy się z serwerami Instagrama. W trakcie tego procesu dane są przesyłane do Instagrama, przechowywane i przetwarzane. I to niezależnie od tego, czy masz konto na Instagramie, czy nie. Obejmuje to informacje o naszej stronie internetowej, o Państwa komputerze, o dokonanych przez Państwa zakupach, o reklamach, które Państwo widzą oraz o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej oferty. Ponadto przechowywana jest również data i godzina Twojej interakcji z Instagramem. Jeśli masz konto na Instagramie lub jesteś zalogowany, Instagram przechowuje znacznie więcej danych o Tobie.

Facebook rozróżnia dane o klientach i dane o zdarzeniach. Zakładamy, że tak właśnie jest w przypadku Instagrama. Dane klienta to np. nazwisko, adres, numer telefonu i adres IP. Te dane klientów są przekazywane do Instagrama tylko wtedy, gdy zostały wcześniej "hashowane". Hashing oznacza, że rekord danych jest przekształcany w ciąg znaków. Dzięki temu możliwe jest szyfrowanie danych kontaktowych. Ponadto przesyłane są również wspomniane wyżej "dane o zdarzeniach". Pod pojęciem "dane o zdarzeniach" Facebook - a co za tym idzie również Instagram - rozumie dane o zachowaniach użytkowników. Może się również zdarzyć, że dane kontaktowe są połączone z danymi o zdarzeniach. Zebrane dane kontaktowe są porównywane z danymi, które Instagram już posiada na Twój temat.

Zebrane dane są przekazywane do Facebooka za pośrednictwem małych plików tekstowych (cookies), które są zazwyczaj ustawione w przeglądarce. W zależności od używanych funkcji Instagrama oraz od tego, czy użytkownik sam posiada konto na Instagramie, przechowywane są różne ilości danych.

Zakładamy, że przetwarzanie danych przez Instagram działa tak samo jak przez Facebooka. Oznacza to, że jeśli masz konto na Instagramie lub odwiedziłeś stronę www.instagram.com, Instagram przynajmniej ustawił plik cookie. W takim przypadku przeglądarka użytkownika wysyła informacje do Instagrama za pośrednictwem pliku cookie, gdy tylko użytkownik wejdzie w kontakt z funkcją Instagrama. Najpóźniej po 90 dniach (po dopasowaniu) dane te są ponownie usuwane lub anonimizowane. Chociaż intensywnie badaliśmy przetwarzanie danych przez Instagram, nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, jakie dane gromadzi i przechowuje Instagram.

Poniżej przedstawiamy pliki cookie, które są ustawiane w przeglądarce użytkownika przynajmniej wtedy, gdy kliknie on na funkcję Instagrama (np. przycisk lub zdjęcie na Insta). W naszym teście zakładamy, że nie posiadasz konta na Instagramie. Jeśli jesteś zalogowany na Instagramie, oczywiście w Twojej przeglądarce ustawionych jest znacznie więcej plików cookie.

Te pliki cookie zostały użyte w naszym teście:

Nazwa: csrftoken
Wartość : ""
Cel: Ten plik cookie jest najprawdopodobniej ustawiony ze względów bezpieczeństwa, aby zapobiec fałszowaniu żądań. Nie udało nam się jednak dowiedzieć więcej na ten temat.
Data ważności: po upływie jednego roku

Nazwa: mid
Wartość : ""
Cel : Instagram ustawia ten plik cookie, aby zoptymalizować własne usługi i oferty na Instagramie i poza nim. Plik cookie ustawia unikalny identyfikator użytkownika.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: fbsr_111855263124024
Wartość : nie określono
Cel: Ten plik cookie przechowuje żądanie logowania dla użytkowników aplikacji Instagram.
Data wygaśnięcia:
po zakończeniu sesji

Nazwa: rur
Wartość: ATN
Cel : To jest plik cookie Instagrama, który zapewnia funkcjonalność na Instagramie.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Name: urlgen
Wert: “{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe111855263”
Verwendungszweck: Dieses Cookie dient den Marketingzwecken von Instagram.
Ablaufdatum: nach Ende der Sitzung

Uwaga: Nie możemy rościć sobie prawa do kompletności. To, które pliki cookie są ustawiane w poszczególnych przypadkach, zależy od wbudowanych funkcji i korzystania przez użytkownika z Instagrama.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Instagram udostępnia informacje, które otrzymuje pomiędzy firmami należącymi do Facebooka, partnerom zewnętrznym oraz osobom, z którymi się łączysz na całym świecie. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z własną polityką danych. Twoje dane są dystrybuowane na serwerach Facebooka na całym świecie, częściowo ze względów bezpieczeństwa. Większość z tych serwerów znajduje się w USA.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Dzięki podstawowemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu, przenoszenia, sprostowania i usunięcia swoich danych. Możesz zarządzać swoimi danymi w ustawieniach Instagrama. Jeśli chcesz całkowicie usunąć swoje dane na Instagramie, musisz trwale usunąć swoje konto na Instagramie.

A tak właśnie działa usuwanie konta na Instagramie:

Najpierw otwórz aplikację Instagram. Na stronie swojego profilu, zjedź na dół i kliknij na "Dział pomocy". Teraz trafisz na stronę internetową firmy. Na stronie internetowej kliknij na "Zarządzaj swoim kontem", a następnie na "Usuń swoje konto".

Jeśli całkowicie usuniesz swoje konto, Instagram usunie posty, takie jak Twoje zdjęcia i aktualizacje statusu. Informacje, które inne osoby udostępniły na Twój temat nie należą do Twojego konta i w związku z tym nie zostaną usunięte.

Jak wspomniano powyżej, Instagram przechowuje dane użytkownika głównie za pomocą plików cookie. Możesz zarządzać, dezaktywować lub usunąć te pliki cookie w swojej przeglądarce. W zależności od przeglądarki, zarządzanie zawsze działa nieco inaczej. Poniżej przedstawiamy instrukcje dla najważniejszych przeglądarek.

Chrome: usuwanie, aktywowanie i zarządzanie plikami cookie w Chrome

Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryny w Safari

Firefox: Usuń pliki cookie, aby usunąć dane, które witryny internetowe umieściły na Twoim komputerze.

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Można również skonfigurować przeglądarkę tak, aby zawsze była informowana, kiedy plik cookie ma zostać zapisany. Wtedy zawsze możesz indywidualnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie, czy nie.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych poprzez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgoda ta jest uznawana za podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo Państwa dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w celu szybkiej i dobrej komunikacji z Państwem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Zintegrowane elementy mediów społecznościowych wykorzystujemy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Większość platform mediów społecznościowych również umieszcza pliki cookie w przeglądarce w celu przechowywania danych. Dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z naszym tekstem o ochronie danych w zakresie plików cookie oraz z oświadczeniem o ochronie danych lub polityką plików cookie danego usługodawcy.

Instagram i Facebook również przetwarzają dane m.in. w USA. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony w zakresie przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Facebook stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE (= art. 46. ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę do przetwarzania danych z odbiorcami mającymi siedzibę w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych. Klauzule te zobowiązują Facebooka do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te oparte są na decyzji wykonawczej Komisji UE. Decyzję i klauzule można znaleźć m.in. tutaj: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Postaraliśmy się przybliżyć Ci najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Instagram. Na stronie https://help.instagram.com/ 519522125107875
można bliżej przyjrzeć się polityce Instagrama dotyczącej danych.

Polityka prywatności LinkedIn

LinkedIn Polityka prywatności Podsumowanie
👥 Podmiot danych: odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja naszego serwisu
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o jego urządzeniu i adresie IP.
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w polityce prywatności.
📅 Okres przechowywania: dane są z reguły usuwane w ciągu 30 dni
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Uzasadnione interesy).

Co to jest LinkedIn?

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek społecznościowych sieci mediów społecznościowych LinkedIn, firmy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Wtyczki społecznościowe mogą być kanałami, udostępnianiem treści lub linkami do naszej strony LinkedIn. Wtyczki społecznościowe są wyraźnie oznaczone znanym logo LinkedIn i umożliwiają na przykład udostępnianie interesujących treści bezpośrednio na naszej stronie internetowej. W przypadku Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii za przetwarzanie danych odpowiada LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place w Dublinie.

Poprzez osadzenie takich wtyczek dane mogą być przesyłane do LinkedIn, tam przechowywane i przetwarzane. W niniejszej polityce prywatności chcemy poinformować Państwa o tym, o jakie dane chodzi, w jaki sposób sieć wykorzystuje te dane oraz w jaki sposób mogą Państwo zarządzać lub zapobiegać przechowywaniu danych.

LinkedIn to największa sieć społecznościowa umożliwiająca nawiązywanie kontaktów biznesowych. W przeciwieństwie np. do Facebooka, skupia się wyłącznie na budowaniu kontaktów biznesowych. Firmy mogą na platformie prezentować usługi i produkty oraz nawiązywać relacje biznesowe. Wiele osób używa LinkedIn także do poszukiwania pracy lub znalezienia odpowiednich pracowników do własnej firmy. W samych Niemczech sieć liczy ponad 11 milionów członków. W Austrii jest ich około 1,3 miliona.

Dlaczego używamy LinkedIn na naszej stronie?

Wiemy, jak bardzo jesteś zajęty. Nie możesz śledzić wszystkich kanałów social media z osobna. Nawet jeśli by się to opłacało, jak w naszym przypadku. Ponieważ raz po raz zamieszczamy ciekawe wiadomości lub raporty, które warto rozpowszechniać. Dlatego na naszej stronie internetowej stworzyliśmy możliwość dzielenia się interesującymi treściami bezpośrednio na LinkedIn lub bezpośredniego linkowania do naszej strony LinkedIn. Wbudowane wtyczki społecznościowe uważamy za rozszerzoną usługę na naszej stronie internetowej. Dane zbierane przez LinkedIn pomagają nam również w wyświetlaniu ewentualnych działań reklamowych tylko osobom zainteresowanym naszą ofertą.

Jakie dane są przechowywane przez LinkedIn?

LinkedIn nie przechowuje żadnych danych osobowych jedynie poprzez integrację wtyczek społecznościowych. LinkedIn nazywa te dane generowane przez wtyczki wrażeniami pasywnymi. Jeśli jednak klikną Państwo na wtyczkę społecznościową, np. aby podzielić się naszymi treściami, platforma zapisuje dane osobowe jako tak zwane "aktywne wrażenia". I to niezależnie od tego, czy masz konto na LinkedIn, czy nie. Jeśli jesteś zalogowany, zebrane dane są przypisywane do Twojego konta.

Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn podczas interakcji z naszymi wtyczkami. W ten sposób firma rejestruje różne dane dotyczące użytkowania. Oprócz adresu IP użytkownika, mogą to być dane logowania, informacje o urządzeniu lub informacje o dostawcy Internetu lub sieci komórkowej. Jeśli korzystasz z usług LinkedIn za pośrednictwem smartfona, Twoja lokalizacja (po wyrażeniu na to zgody) również może zostać ustalona. LinkedIn może również udostępniać te dane zewnętrznym reklamodawcom w formie "hashowanej". Hashing oznacza, że rekord danych jest zamieniany na ciąg znaków. Umożliwia to zaszyfrowanie danych w taki sposób, że nie można już zidentyfikować osób.

Większość danych dotyczących zachowania użytkownika jest zapisywana w plikach cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są zazwyczaj ustawiane w przeglądarce. LinkedIn może również używać sygnałów nawigacyjnych, znaczników pikseli, znaczników wyświetlania i innych identyfikatorów urządzeń.

Różne testy pokazują również, które pliki cookie są ustawiane, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczką społecznościową. Przedstawione dane nie mogą być uznane za kompletne i służą jedynie jako przykład. Następujące pliki cookie zostały ustawione bez zalogowania się do serwisu LinkedIn:

Nazwa: bcookie
Wartość: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16111855263-
Cel: Plik cookie jest tak zwanym "ciasteczkiem identyfikacyjnym przeglądarki" i w związku z tym przechowuje Twój numer identyfikacyjny (ID).
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: lang
Wartość: v=2&lang=pl
Cel: Ten plik cookie przechowuje domyślny lub preferowany język użytkownika.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: lidc
Wartość: 1818367:t=1571904767:s= AQF6KNJ0G111855263...
Cel: Ten plik cookie jest używany do routingu. Routing rejestruje, w jaki sposób użytkownik dotarł do LinkedIn i jak porusza się po tamtejszej witrynie.
Data wygaśnięcia: po 24 godzinach

Nazwa: rtc
Wartość: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX
Przeznaczenie: Nie można uzyskać więcej informacji na temat tego pliku cookie.
Data wygaśnięcia: po 2 minutach

Nazwa: JSESSIONID
Wartość: ajax:1118552632900777718326218137
Przeznaczenie: Jest to plik cookie sesji, który LinkedIn wykorzystuje do utrzymywania anonimowych sesji użytkowników przez serwer.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: bscookie
Wartość: "v=1&201910230812...
Cel: Ten plik cookie jest plikiem bezpieczeństwa. LinkedIn opisuje go jako bezpieczny plik cookie z identyfikatorem przeglądarki.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: fid
Wartość: AQHj7Ii23ZBcqAAA...
Cel: Dla tego cookie nie udało się znaleźć żadnych dodatkowych informacji.
Data ważności: po 7 dniach

Uwaga: LinkedIn współpracuje również z dostawcami zewnętrznymi. Dlatego też podczas naszego testu wykryliśmy również dwa ciasteczka Google Analytics _ga i _gat.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Zasadniczo LinkedIn będzie przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak uzna to za konieczne do świadczenia swoich usług. LinkedIn usuwa jednak dane osobowe, gdy użytkownik usuwa swoje konto. W niektórych wyjątkowych przypadkach LinkedIn może zachować niektóre dane w formie zagregowanej i zanonimizowanej nawet po usunięciu konta użytkownika. Gdy usuniesz swoje konto, inne osoby nie będą mogły zobaczyć Twoich danych w ciągu jednego dnia. LinkedIn z reguły usuwa dane w ciągu 30 dni. LinkedIn zachowuje jednak dane, jeśli jest to konieczne ze względów prawnych. Dane, które nie mogą być już przypisane do danej osoby, pozostają zachowane nawet po zamknięciu konta. Dane są przechowywane na różnych serwerach w Ameryce i przypuszczalnie również w Europie.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich usunięcia. Możesz zarządzać, zmieniać i usuwać swoje dane na swoim koncie LinkedIn. Możesz również poprosić o kopię swoich danych osobowych w serwisie LinkedIn.

Jak uzyskać dostęp do danych konta w swoim profilu LinkedIn:

W LinkedIn kliknij na ikonę swojego profilu i wybierz sekcję "Ustawienia i prywatność". Teraz kliknij na "Prywatność", a następnie na "Zmień" w sekcji "Jak LinkedIn wykorzystuje Twoje dane". W krótkim czasie możesz pobrać wybrane dane o swojej aktywności w sieci i historii konta.

Użytkownik ma również możliwość zablokowania przetwarzania danych przez LinkedIn w swojej przeglądarce. Jak wspomniano powyżej, LinkedIn przechowuje większość danych za pośrednictwem plików cookie, które są ustawiane w przeglądarce. Użytkownik może zarządzać, dezaktywować lub usunąć te pliki cookie. W zależności od tego, jaką masz przeglądarkę, zarządzanie działa nieco inaczej. Instrukcje dla najbardziej popularnych przeglądarek można znaleźć tutaj:

Chrome: usuwanie, aktywowanie i zarządzanie plikami cookie w Chrome

Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryny w Safari

Firefox: Usuń pliki cookie, aby usunąć dane, które witryny internetowe umieściły na Twoim komputerze.

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Można również skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby zawsze była informowana, kiedy plik cookie ma zostać zapisany. Wtedy zawsze możesz indywidualnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie, czy nie.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych poprzez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgoda ta jest uznawana za podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo Państwa dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w celu szybkiej i dobrej komunikacji z Państwem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Zintegrowane elementy mediów społecznościowych wykorzystujemy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Większość platform mediów społecznościowych również umieszcza pliki cookie w przeglądarce w celu przechowywania danych. Dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z naszym tekstem o ochronie danych w zakresie plików cookie oraz z oświadczeniem o ochronie danych lub polityką plików cookie danego usługodawcy.

LinkedIn przetwarza dane również m.in. w USA. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony w zakresie przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

LinkedIn stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE (= art. 46. ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę do przetwarzania danych z odbiorcami mającymi siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych. Klauzule te zobowiązują LinkedIn do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te oparte są na decyzji wykonawczej Komisji UE. Decyzję oraz klauzule można znaleźć m.in. tutaj: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Postaraliśmy się dostarczyć Ci najważniejszych informacji o przetwarzaniu danych przez LinkedIn. Na stronie https://www.linkedin.com/legal/ privacy-policy można dowiedzieć się jeszcze więcej o przetwarzaniu danych przez sieć mediów społecznościowych LinkedIn.

Polityka prywatności Twittera

Podsumowanie polityki prywatności na Twitterze
👥 Podmiot danych: odwiedzający stronę
🤝 Cel: Optymalizacja naszego serwisu
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o jego urządzeniu i adresie IP.
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w polityce prywatności.
📅 Okres przechowywania: Twitter usuwa zebrane dane z innych stron internetowych najpóźniej po 30 dniach
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy).

Co to jest Twitter?

Zintegrowaliśmy funkcje Twittera na naszej stronie internetowej. Są to np. osadzone tweety, linie czasu, przyciski lub hashtagi. Twitter jest serwisem krótkich wiadomości i platformą mediów społecznościowych firmy Twitter Inc, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia.

Zgodnie z naszą wiedzą, w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii, żadne dane osobowe ani dane dotyczące Państwa aktywności w sieci nie są przekazywane do Twittera poprzez samo włączenie funkcji Twittera. Tylko w przypadku interakcji z funkcjami Twittera, takimi jak kliknięcie na przycisk, dane mogą być przesyłane do Twittera, tam zapisywane i przetwarzane. Nie mamy wpływu na to przetwarzanie danych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. W ramach niniejszej polityki prywatności chcemy przedstawić Państwu, jakie dane są przechowywane przez Twittera, co Twitter robi z tymi danymi i jak mogą się Państwo w dużym stopniu chronić przed przekazywaniem danych.

Dla jednych Twitter jest serwisem informacyjnym, dla innych platformą mediów społecznościowych, a jeszcze inni mówią o serwisie mikroblogowym. Wszystkie te terminy mają swoje uzasadnienie i oznaczają mniej więcej to samo.

Zarówno osoby prywatne, jak i firmy używają Twittera do komunikowania się z zainteresowanymi osobami za pomocą krótkich wiadomości. Twitter pozwala tylko na 280 znaków w jednej wiadomości. Wiadomości te nazywane są "tweetami". W przeciwieństwie np. do Facebooka, serwis nie skupia się na rozbudowie sieci "znajomych", ale chce być rozumiany jako ogólnoświatowa i otwarta platforma informacyjna. Na Twitterze można mieć również anonimowe konto, a tweety mogą być usuwane z jednej strony przez firmę, a z drugiej przez samych użytkowników.

Dlaczego używamy Twittera na naszej stronie?

Podobnie jak wiele innych stron internetowych i firm, staramy się oferować nasze usługi i komunikować się z naszymi klientami za pomocą różnych kanałów. Twitter w szczególności stał się bliski naszym sercom jako przydatny "mały" serwis informacyjny. Raz po raz tweetujemy lub retweetujemy ekscytujące, zabawne lub interesujące treści. Zdajemy sobie sprawę, że nie da się śledzić każdego kanału osobno. W końcu masz też coś innego do zrobienia. Dlatego na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy również funkcje Twittera. Mogą Państwo śledzić naszą aktywność na Twitterze "na bieżąco" lub skorzystać z bezpośredniego linku do naszej strony na Twitterze. Dzięki tej integracji chcemy wzmocnić nasze usługi i przyjazność dla użytkownika naszej strony internetowej.

Jakie dane są przechowywane przez Twittera?

Na niektórych naszych podstronach znajdziesz wbudowane funkcje Twittera. Kiedy użytkownik wchodzi w interakcję z treścią Twittera, np. klikając na przycisk, Twitter może zbierać i przechowywać dane. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy sam nie masz konta na Twitterze. Twitter nazywa te dane "log data". Obejmuje to dane demograficzne, identyfikatory plików cookie przeglądarki, identyfikator smartfona, zaszyfrowane adresy e-mail oraz informacje o stronach odwiedzonych na Twitterze i podjętych działaniach. Twitter naturalnie przechowuje więcej danych, jeśli masz konto na Twitterze i jesteś zalogowany. W większości przypadków zapis ten odbywa się za pomocą plików cookie. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są zazwyczaj ustawiane w przeglądarce i przekazują różne informacje do Twittera.

Teraz pokażemy Ci, które pliki cookie są ustawione, gdy nie jesteś zalogowany na Twitterze, ale odwiedzasz stronę internetową z wbudowanymi funkcjami Twittera. Proszę potraktować tę listę jako przykład. Nie możemy w żaden sposób zagwarantować kompletności tych informacji, ponieważ wybór plików cookie zawsze się zmienia i zależy od indywidualnych działań użytkownika związanych z zawartością Twittera.

Te pliki cookie zostały użyte w naszym teście:

Nazwa: personalization_id
Wartość: "v1_cSJIsogU51SeE111855263"
Przeznaczenie: Ten plik cookie przechowuje informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z witryny i przez jakie reklamy trafiłeś na Twittera.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: lang
Wartość: en
Cel : Ten plik cookie przechowuje domyślny lub preferowany język użytkownika.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: guest_id
Wartość: 111855263v1%3A157132626
Cel: Ten plik cookie jest ustawiony w celu identyfikacji użytkownika jako gościa.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: fm
Wartość : 0
Przeznaczenie: Niestety, nie udało nam się ustalić przeznaczenia tego pliku cookie.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: external_referer
Wartość : 1118552632beTA0sf5lkMrlGt
Cel: Ten plik cookie zbiera anonimowe dane, takie jak częstotliwość odwiedzin na Twitterze i czas trwania wizyty.
Data ważności: po 6 dniach

Nazwa: eu_cn
Wartość : 1
Cel: Ten plik cookie zapisuje aktywność użytkownika i jest wykorzystywany przez Twittera do różnych celów reklamowych.
Data wygaśnięcia:
po upływie jednego roku

Nazwa: ct0
Wartość: c1179f07163a365d2ed7aad84c99d966
Cel: Niestety, nie znaleźliśmy żadnych informacji na temat tego pliku cookie.
Data wygaśnięcia: po 6 godzinach

Nazwa: _twitter_sess
Wartość : 53D%253D-dd0248111855263-
Cel: Ten plik cookie umożliwia korzystanie z funkcji na stronie internetowej Twittera.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Uwaga: Twitter współpracuje również z dostawcami zewnętrznymi. Dlatego też podczas naszego testu wykryliśmy również trzy ciasteczka Google Analytics _ga, _gat, _gid.

Twitter wykorzystuje zebrane dane z jednej strony do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników, a tym samym do ulepszania własnych usług i ofert reklamowych, z drugiej strony dane te służą również wewnętrznym środkom bezpieczeństwa.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Gdy Twitter gromadzi dane z innych stron internetowych, są one usuwane, agregowane lub w inny sposób ukrywane po upływie maksymalnie 30 dni. Serwery Twittera znajdują się w różnych centrach serwerowych w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym można założyć, że zebrane dane są gromadzone i przechowywane w Ameryce. Po przeprowadzeniu badań nie udało nam się jednoznacznie stwierdzić, czy Twitter posiada również własne serwery w Europie. Zasadniczo Twitter może przechowywać zebrane dane do momentu, gdy nie będą one już przydatne dla firmy, zostaną usunięte przez użytkownika lub upłynie ustawowy termin ich usunięcia.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

W swojej polityce prywatności Twitter wielokrotnie podkreśla, że nie przechowuje żadnych danych z wizyt na zewnętrznych stronach internetowych, jeśli użytkownik lub jego przeglądarka znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Jeśli jednak użytkownik wejdzie w bezpośrednią interakcję z Twitterem, Twitter oczywiście będzie przechowywał dane na jego temat.

Jeśli masz konto na Twitterze, możesz zarządzać swoimi danymi, klikając na "Więcej" pod przyciskiem "Profil". Następnie kliknij na "Ustawienia i ochrona danych". Tutaj można indywidualnie zarządzać przetwarzaniem danych.

Jeśli nie masz konta na Twitterze, możesz wejść na stronę twitter.com, a następnie kliknąć na "Indywidualizacja". W punkcie "Indywidualizacja i dane" możesz zarządzać zebranymi przez siebie danymi.

Większość danych jest zapisywana za pomocą plików cookie, jak wspomniano powyżej, którymi można zarządzać, dezaktywować lub usunąć w przeglądarce. Pamiętaj, że możesz "edytować" pliki cookie tylko w wybranej przez siebie przeglądarce. Oznacza to, że jeśli w przyszłości będą Państwo korzystać z innej przeglądarki, będą Państwo musieli ponownie zarządzać plikami cookie zgodnie z własnymi życzeniami. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookie w najpopularniejszych przeglądarkach.

Chrome: usuwanie, aktywowanie i zarządzanie plikami cookie w Chrome

Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryny w Safari

Firefox: Usuń pliki cookie, aby usunąć dane, które witryny internetowe umieściły na Twoim komputerze.

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Można również zarządzać przeglądarką w taki sposób, aby użytkownik był informowany o każdym pojedynczym pliku cookie. Wtedy zawsze możesz indywidualnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie, czy nie.

Twitter wykorzystuje te dane również do spersonalizowanych reklam wewnątrz i na zewnątrz Twittera. Spersonalizowane reklamy można wyłączyć w ustawieniach pod "Indywidualizacja i dane". Jeśli korzystasz z Twittera w przeglądarce, możesz wyłączyć spersonalizowane reklamy na stronie http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych poprzez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgoda ta jest uznawana za podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo Państwa dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w celu szybkiej i dobrej komunikacji z Państwem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Zintegrowane elementy mediów społecznościowych wykorzystujemy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Większość platform mediów społecznościowych również umieszcza pliki cookie w przeglądarce w celu przechowywania danych. Dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z naszym tekstem o ochronie danych w zakresie plików cookie oraz z oświadczeniem o ochronie danych lub polityką plików cookie danego usługodawcy.

Twitter przetwarza dane również m.in. w USA. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony w zakresie przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Twitter stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE (= art. 46. ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę do przetwarzania danych w przypadku odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Klauzule te zobowiązują Twittera do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te oparte są na decyzji wykonawczej Komisji UE. Decyzję i klauzule można znaleźć m.in. tutaj: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy Państwu podstawowe informacje na temat przetwarzania danych przez Twittera. Nie otrzymujemy żadnych danych od Twittera i nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co Twitter robi z Twoimi danymi. W razie jakichkolwiek dalszych pytań na ten temat, zalecamy zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności Twittera pod adresem https://twitter.com/de/privacy.

Audio i Video

Polityka prywatności Audio & Video Podsumowanie
👥 Podmiot danych: odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja naszego serwisu
📓 Przetwarzane dane: Przechowywane mogą być dane takie jak dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu użytkownika oraz jego adresie IP.
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć poniżej w odpowiednich tekstach dotyczących ochrony danych.
📅 Okres przechowywania: Dane są zasadniczo przechowywane tak długo, jak jest to konieczne dla celów usługi
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Uzasadnione interesy)

Co to są elementy audio i wideo?

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy elementy audio lub wideo, dzięki czemu można oglądać filmy lub słuchać muzyki/podcastów bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Treści są dostarczane przez usługodawców. Wszystkie treści są zatem pobierane również z odpowiednich serwerów dostawców.

Są to wbudowane elementy funkcjonalne platform takich jak YouTube, Vimeo czy Spotify. Korzystanie z tych portali jest zazwyczaj bezpłatne, ale można również publikować płatne treści. Za pomocą tych wbudowanych elementów można słuchać lub oglądać odpowiednie treści za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Podczas korzystania przez Państwa z elementów audio lub wideo na naszej stronie internetowej, Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane, przetwarzane i przechowywane przez usługodawców.

Dlaczego używamy elementów audio i wideo na naszej stronie?

Oczywiście chcemy zapewnić Państwu najlepszą ofertę na naszej stronie internetowej. Jesteśmy świadomi, że treść nie jest już przekazywana jedynie w postaci tekstu i statycznych obrazów. Zamiast podawać tylko link do filmu, oferujemy Państwu bezpośrednio na naszej stronie formaty audio i wideo, które są zabawne lub pouczające, a najlepiej jedno i drugie. W ten sposób ulepszamy nasze usługi i ułatwiamy Ci dostęp do interesujących treści. Tak więc oprócz naszych tekstów i zdjęć oferujemy również treści wideo i/lub audio.

Jakie dane są przechowywane przez elementy audio i wideo?

Kiedy wywołują Państwo na naszej stronie internetowej np. stronę z osadzonym wideo, Państwa serwer łączy się z serwerem dostawcy usług. To również przenosi dane od Ciebie do dostawcy zewnętrznego i tam je przechowuje. Niektóre dane są gromadzone i przechowywane niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u danego dostawcy zewnętrznego. Obejmuje to zazwyczaj adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny i inne ogólne informacje o urządzeniu końcowym użytkownika. Ponadto, większość dostawców gromadzi również informacje o aktywności internetowej użytkownika. Dotyczy to na przykład czasu trwania sesji, współczynnika odrzuceń, klikniętego przycisku lub strony internetowej, z której korzystasz z serwisu. Wszystkie te informacje są zazwyczaj zapisywane za pomocą plików cookie lub znaczników pikselowych (zwanych również sygnalizatorami internetowymi). Pseudonimizowane dane są zazwyczaj przechowywane w plikach cookie w Twojej przeglądarce. O tym, jakie dane są przechowywane i przetwarzane, można zawsze dowiedzieć się z polityki prywatności danego dostawcy.

Czas trwania przetwarzania danych

O tym, jak długo dane są przechowywane na serwerach innych dostawców, można dowiedzieć się poniżej w tekście dotyczącym ochrony danych danego narzędzia lub w polityce prywatności dostawcy. Zasadniczo dane osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług lub dostarczania produktów. Z reguły dotyczy to również dostawców zewnętrznych. W większości przypadków można założyć, że pewne dane będą przechowywane na serwerach zewnętrznych dostawców przez kilka lat. Dane mogą być przechowywane przez różne okresy czasu, w szczególności w plikach cookie. Niektóre pliki cookie są usuwane natychmiast po opuszczeniu strony internetowej, inne mogą być przechowywane w przeglądarce przez kilka lat.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo również prawo i możliwość odwołania swojej zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych. Działa to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład, można również zapobiec gromadzeniu danych za pomocą plików cookie poprzez zarządzanie, dezaktywację lub usunięcie plików cookie w przeglądarce. Zgodność z prawem przetwarzania danych pozostaje nienaruszona do momentu odwołania.

Ponieważ zintegrowane funkcje audio i wideo na naszej stronie zazwyczaj również korzystają z plików cookie, należy również zapoznać się z naszą ogólną polityką prywatności dotyczącą plików cookie. Więcej informacji na temat przetwarzania i przechowywania danych osobowych można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych osobowych odpowiednich podmiotów zewnętrznych.

Podstawa prawna

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i zapisywanie Państwa danych poprzez zintegrowane elementy audio i wideo, zgoda ta stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo Państwa dane są również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w celu szybkiej i dobrej komunikacji z Państwem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Zintegrowane elementy audio i wideo wykorzystujemy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Polityka prywatności Vimeo

Polityka prywatności Vimeo Podsumowanie
👥 Podmiot danych: odwiedzający stronę
🤝 Cel: Optymalizacja naszego serwisu
📓 Przetwarzane dane: Przechowywane mogą być dane takie jak dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu użytkownika oraz jego adresie IP.
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
📅 Okres przechowywania: Dane są zasadniczo przechowywane tak długo, jak jest to konieczne dla celów usługi
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Uzasadnione interesy)

Co to jest Vimeo?

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również filmy z firmy Vimeo. Portal wideo jest prowadzony przez Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA. Za pomocą wtyczki możemy pokazać Państwu interesujące materiały wideo bezpośrednio na naszej stronie internetowej. W tym procesie pewne dane mogą być przekazywane z Państwa do Vimeo. W tej polityce prywatności pokażemy, o jakie dane chodzi, dlaczego używamy Vimeo i jak można zarządzać danymi lub zapobiegać ich przekazywaniu.

Vimeo to platforma wideo, która została założona w 2004 roku, a od 2007 roku umożliwia strumieniowe przesyłanie filmów w jakości HD. Od 2015 roku możliwy jest również streaming w 4k Ultra HD. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, ale można też publikować płatne treści. W porównaniu z liderem rynku YouTube, Vimeo stawia przede wszystkim na wysokiej jakości treści. Z jednej strony portal oferuje wiele treści artystycznych, takich jak teledyski i filmy krótkometrażowe, ale z drugiej strony oferuje również filmy dokumentalne o szerokiej gamie tematów, które warto poznać.

Dlaczego używamy Vimeo na naszej stronie?

Celem naszej strony internetowej jest dostarczenie Państwu jak najlepszych treści. I to w sposób jak najłatwiej dostępny. Dopiero gdy to osiągniemy, jesteśmy zadowoleni z naszych usług. W osiągnięciu tego celu pomaga nam serwis wideo Vimeo. Vimeo daje nam możliwość zaprezentowania Państwu wysokiej jakości treści bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Zamiast podawać tylko link do interesującego filmu, możesz obejrzeć go bezpośrednio na naszej stronie. Rozszerza to nasz serwis i ułatwia dostęp do interesujących treści. Dlatego oprócz naszych tekstów i zdjęć oferujemy również treści wideo.

Jakie dane są przechowywane na Vimeo?

Kiedy odwiedzasz stronę z osadzonym filmem Vimeo, Twoja przeglądarka łączy się z serwerami Vimeo. W ten sposób następuje transmisja danych. Dane te są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na serwerach Vimeo. Niezależnie od tego, czy masz konto na Vimeo, czy nie, Vimeo gromadzi dane o Tobie. Obejmuje to adres IP użytkownika, informacje techniczne o typie przeglądarki, systemie operacyjnym lub bardzo podstawowe informacje o urządzeniu. Ponadto Vimeo przechowuje informacje o tym, z której strony internetowej korzystają Państwo z serwisu Vimeo i jakie działania (aktywności internetowe) wykonują Państwo na naszej stronie. Te działania internetowe obejmują na przykład czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń lub przycisk, który kliknąłeś na naszej stronie internetowej z wbudowaną funkcją Vimeo. Vimeo może śledzić i przechowywać te działania za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Jeśli jesteś zalogowany na Vimeo jako zarejestrowany członek, zazwyczaj można zebrać więcej danych, ponieważ w Twojej przeglądarce może być już ustawionych więcej plików cookie. Ponadto, Twoje działania na naszej stronie są bezpośrednio powiązane z Twoim kontem Vimeo. Aby temu zapobiec, musisz wylogować się z Vimeo podczas "surfowania" na naszej stronie.

Poniżej przedstawiamy pliki cookie, które są ustawiane przez Vimeo, gdy użytkownik znajduje się na stronie internetowej ze zintegrowaną funkcją Vimeo. Ta lista nie jest wyczerpująca i zakłada, że nie masz konta na Vimeo.

Nazwa: player
Wartość: ""
Cel: Ten plik cookie zapisuje ustawienia użytkownika przed odtworzeniem osadzonego filmu Vimeo. W ten sposób, następnym razem, gdy będziesz oglądać wideo Vimeo, będziesz mógł ponownie skorzystać z preferowanych ustawień.
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

Nazwa: vuid
Wartość: pl1046149876.614422590111855263-4
Cel: Ten plik cookie gromadzi informacje o działaniach użytkownika na stronach internetowych, na których osadzono wideo Vimeo.
Data wygaśnięcia:
po 2 latach

Uwaga: Te dwa pliki cookie są zawsze ustawiane, gdy tylko użytkownik znajdzie się na stronie z osadzonym filmem Vimeo. Podczas oglądania filmu i klikania przycisku "udostępnij" lub "polub", na przykład, ustawiane są inne pliki cookie. Są to również pliki cookie stron trzecich, takie jak _ga lub _gat_UA-76641-8 z Google Analytics lub _fbp z Facebooka. To, które pliki cookie są tu ustawiane, zależy od interakcji użytkownika z filmem.

Poniższa lista pokazuje przykład możliwych plików cookie, które są ustawiane podczas interakcji z wideo Vimeo:

Nazwa: _abexps
Wartość: %5B%5D
Cel: Ten plik cookie Vimeo pomaga Vimeo zapamiętać wprowadzone przez Ciebie ustawienia. Może to być np. ustawiony język, region lub nazwa użytkownika. Ogólnie rzecz biorąc, cookie przechowuje dane o tym, jak korzystasz z Vimeo.
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

Nazwa: continuous_play_v3
Wartość: 1
Cel: Ten plik cookie jest plikiem cookie first-party pochodzącym z Vimeo. Plik cookie zbiera informacje o tym, jak korzystasz z serwisu Vimeo. Na przykład plik cookie rejestruje, kiedy użytkownik wstrzymuje lub powtarza odtwarzanie filmu.
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

Nazwa: _ga
Wartość: GA1.2.1522249635.1578401280111855263-7
Cel: Ten plik cookie jest zewnętrznym plikiem cookie firmy Google. Domyślnie analytics.js używa cookie _ga do przechowywania identyfikatora użytkownika. Zasadniczo służy on do rozróżniania odwiedzających stronę internetową.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: _gcl_au
Wartość: 1.1.770887836.1578401279111855263-3
Cel: Ten zewnętrzny plik cookie z Google AdSense jest używany do poprawy skuteczności reklam na stronach internetowych.
Data wygaśnięcia: po 3 miesiącach

Nazwa: _fbp
Wartość: fb.1.1578401280585.310434968
Cel: To jest plik cookie Facebooka. Ten plik cookie jest używany do wyświetlania reklam lub produktów reklamowych z Facebooka lub innych reklamodawców.
Data wygaśnięcia: po 3 miesiącach

Vimeo wykorzystuje te dane między innymi do ulepszania własnych usług, do komunikacji z Państwem i do ustalania własnych ukierunkowanych działań reklamowych. Vimeo podkreśla na swojej stronie internetowej, że tylko pliki cookie pierwszej strony (tj. pliki cookie z samego Vimeo) są używane do osadzonych filmów, dopóki nie wejdziesz w interakcję z filmem.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Vimeo ma swoją główną siedzibę w White Plains w stanie Nowy Jork (USA). Usługi są jednak oferowane na całym świecie. Firma korzysta z systemów komputerowych, baz danych i serwerów w USA, a także w innych krajach. Państwa dane mogą więc być również przechowywane i przetwarzane na serwerach w Ameryce. Dane są przechowywane przez Vimeo do momentu, gdy firma nie ma już ekonomicznego powodu do ich przechowywania. Następnie dane te są usuwane lub anonimizowane.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zawsze masz możliwość zarządzania plikami cookie w swojej przeglądarce zgodnie z własnymi życzeniami. Na przykład, jeśli nie chcesz, aby Vimeo ustawiało pliki cookie i w ten sposób zbierało informacje o Tobie, możesz w każdej chwili usunąć lub dezaktywować pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. W zależności od przeglądarki, działa to nieco inaczej. Należy pamiętać, że po dezaktywacji/usunięciu plików cookie różne funkcje mogą nie być już dostępne w pełnym zakresie. Poniższe instrukcje pokazują, jak zarządzać lub usuwać pliki cookie w przeglądarce.

Chrome: usuwanie, aktywowanie i zarządzanie plikami cookie w Chrome

Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryny w Safari

Firefox: Usuń pliki cookie, aby usunąć dane, które witryny internetowe umieściły na Twoim komputerze.

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Vimeo, możesz również zarządzać plikami cookie w ustawieniach na Vimeo.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych poprzez wbudowane elementy Vimeo, zgoda ta stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo Państwa dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w celu szybkiej i dobrej komunikacji z Państwem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Zintegrowane elementy Vimeo wykorzystujemy jednak tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Vimeo ustawia również cookies w Twojej przeglądarce w celu przechowywania danych. Dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z naszym tekstem o ochronie danych w zakresie plików cookie oraz z deklaracją ochrony danych lub wytycznymi dotyczącymi plików cookie danego usługodawcy.

Vimeo przetwarza dane również m.in. w USA. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony w zakresie przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Vimeo stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE (= Art. 46. ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę do przetwarzania danych z odbiorcami mającymi siedzibę w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Lichtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych. Klauzule te zobowiązują Vimeo do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te oparte są na decyzji wykonawczej Komisji UE. Decyzję oraz klauzule można znaleźć m.in. tutaj: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Więcej informacji o stosowaniu plików cookie przez Vimeo można znaleźć pod adresem https://vimeo.com/cookie_policy, a informacje o ochronie danych w Vimeo można znaleźć pod adresem https://vimeo.com/privacy.

Polityka prywatności YouTube

Podsumowanie polityki prywatności YouTube
👥 Podmiot danych: Osoby odwiedzające stronę
🤝 Cel: Optymalizacja naszego serwisu
📓 Przetwarzane dane: Przechowywane mogą być dane takie jak dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu użytkownika oraz jego adresie IP.
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
📅 Okres przechowywania: Dane są zasadniczo przechowywane tak długo, jak jest to konieczne dla celów usługi
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Uzasadnione interesy)

Co to jest YouTube?

Zintegrowaliśmy na naszej stronie filmy z YouTube. Dzięki temu możemy prezentować interesujące filmy bezpośrednio na naszej stronie. YouTube to portal wideo, który od 2006 roku jest spółką zależną firmy Google. Portal wideo jest prowadzony przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Po wejściu na stronę z osadzonym filmem z YouTube, Państwa przeglądarka automatycznie łączy się z serwerami YouTube lub Google. Podczas tego procesu przesyłane są różne dane (w zależności od ustawień). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych w Europie.

W dalszej części chcielibyśmy wyjaśnić szczegółowo, jakie dane są przetwarzane, dlaczego osadziliśmy filmy z YouTube oraz w jaki sposób mogą Państwo zarządzać swoimi danymi lub je usunąć.

W serwisie YouTube użytkownicy mogą oglądać, oceniać, komentować i przesyłać filmy za darmo. W ciągu ostatnich kilku lat YouTube stał się jednym z najważniejszych kanałów mediów społecznościowych na świecie. Abyśmy mogli wyświetlać filmy na naszej stronie internetowej, YouTube udostępnia fragment kodu, który umieściliśmy na naszej stronie.

Dlaczego używamy filmów z YouTube na naszej stronie?

YouTube jest platformą wideo z największą liczbą odwiedzających i najlepszą zawartością. Staramy się zaoferować Państwu jak najlepsze doświadczenia użytkownika na naszej stronie internetowej. No i oczywiście nie obejdzie się bez ciekawych filmów. Dzięki naszym wbudowanym filmom wideo, oprócz naszych tekstów i zdjęć, dostarczamy Państwu również inne pomocne treści. Dodatkowo, osadzone filmy ułatwiają odnalezienie naszej strony w wyszukiwarce Google. Ponadto, gdy emitujemy reklamy za pośrednictwem Google Ads, Google może - dzięki zebranym danym - naprawdę wyświetlać te reklamy tylko osobom, które są zainteresowane tym, co mamy do zaoferowania.

Jakie dane są przechowywane przez YouTube?

Gdy tylko odwiedzają Państwo jedną z naszych stron, na której osadzony jest film z YouTube, YouTube ustawia co najmniej jeden plik cookie, który zapisuje Państwa adres IP i nasz adres URL. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube może zazwyczaj przypisać Państwa interakcje na naszej stronie internetowej do Państwa profilu za pomocą plików cookie. Obejmuje to dane takie jak czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń, przybliżona lokalizacja, informacje techniczne takie jak typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu lub dostawca usług internetowych. Inne dane mogą obejmować dane kontaktowe, wszelkie oceny, udostępnianie treści za pośrednictwem mediów społecznościowych lub dodawanie do ulubionych na YouTube.

Jeśli użytkownik nie jest zalogowany na konto Google lub konto YouTube, Google przechowuje dane z unikatowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją użytkownika. Na przykład, preferowane ustawienia językowe zostają zachowane. Jednak wiele danych dotyczących interakcji nie może być przechowywanych, ponieważ ustawiona jest mniejsza liczba plików cookie.

Na poniższej liście pokazujemy ciasteczka, które zostały ustawione w przeglądarce w ramach testu. Z jednej strony, pokazujemy pliki cookie, które są ustawione bez zalogowanego konta YouTube. Z drugiej strony, pokazujemy pliki cookie, które są ustawione z zalogowanym kontem. Lista ta nie może być kompletna, ponieważ dane użytkowników zawsze zależą od interakcji na YouTube.

Nazwa: YSC
Wartość: b9-CV6ojI5Y111855263-1
Cel: Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator w celu przechowywania statystyk oglądanych filmów.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: PREF
Wartość: f1=50000000
Cel: Ten plik cookie rejestruje również unikalny identyfikator użytkownika. Google uzyskuje za pośrednictwem PREF statystyki dotyczące sposobu korzystania z filmów z YouTube na naszej stronie internetowej.
Data wygaśnięcia: po 8 miesiącach

Nazwa: GPS
Wartość: 1
Cel: Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator użytkownika na urządzeniach mobilnych w celu śledzenia lokalizacji GPS.
Data wygaśnięcia: po 30 minutach

Nazwa: VISITOR_INFO1_LIVE
Wartość: 95Chz8bagyU
Przeznaczenie: Ten plik cookie próbuje oszacować przepustowość łącza użytkownika na naszych stronach internetowych (z osadzonymi filmami wideo z YouTube).
Data wygaśnięcia: po 8 miesiącach

Inne pliki cookie, które są ustawione, gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube:

Nazwa: APISID
Wartość: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111855263-
Cel: Ten plik cookie jest używany do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika. Dane te są wykorzystywane do spersonalizowanych reklam.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: CONSENT
Wartość: YES+AT.en+20150628-20-0
Cel: Ten plik cookie przechowuje status zgody użytkownika na korzystanie z różnych usług Google. ZGODA jest również wykorzystywana w celach bezpieczeństwa do weryfikacji użytkowników i ochrony danych użytkowników przed nieuprawnionymi atakami.
Data wygaśnięcia: po 19 latach

Nazwa: HSID
Wartość: AcRwpgUik9Dveht0I
Cel: Ten plik cookie jest używany do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika. Dane te pomagają w wyświetlaniu spersonalizowanych reklam.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: LOGIN_INFO
Wartość: AFmmF2swRQIhALl6aL...
Cel: Ten plik cookie przechowuje informacje o danych logowania użytkownika.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: SAPISID
Wartość: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Cel: Ten plik cookie działa poprzez unikalną identyfikację przeglądarki i urządzenia użytkownika. Jest on wykorzystywany do tworzenia profilu Twoich zainteresowań.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: SID
Wartość: oQfNKjAsI111855263-
Cel: Ten plik cookie przechowuje identyfikator konta Google i czas ostatniego logowania w cyfrowo podpisanej i zaszyfrowanej formie.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: SIDCC
Wartość: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Cel: Ten plik cookie przechowuje informacje o sposobie korzystania z witryny i reklamach, które użytkownik mógł zobaczyć przed odwiedzeniem naszej witryny.
Data wygaśnięcia: po 3 miesiącach

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Dane, które YouTube od Państwa otrzymuje i przetwarza, są przechowywane na serwerach Google. Większość z tych serwerów znajduje się w Ameryce. Dokładną lokalizację centrów danych Google można sprawdzić na stronie https://www.google.com/about/ datacenters/inside/ locations/?hl=en. Twoje dane są rozproszone po serwerach. Oznacza to, że dostęp do danych jest szybszy i są one lepiej zabezpieczone przed manipulacją.

Google przechowuje zebrane dane przez różne okresy czasu. Niektóre dane można w każdej chwili usunąć, inne są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, a jeszcze inne są przechowywane przez Google przez dłuższy czas. Niektóre dane (takie jak elementy z "Mojej aktywności", zdjęcia lub dokumenty, produkty) zapisane na koncie Google pozostaną zapisane do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Nawet jeśli nie jesteś zalogowany na konto Google, możesz usunąć niektóre dane powiązane z Twoim urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zasadniczo dane na koncie Google można usunąć ręcznie. Dzięki wprowadzonej w 2019 roku funkcji automatycznego usuwania danych dotyczących lokalizacji i aktywności, informacje są przechowywane w zależności od decyzji użytkownika - 3 lub 18 miesięcy, a następnie usuwane.

Niezależnie od tego, czy masz konto Google, czy nie, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby usunąć lub wyłączyć pliki cookie Google. W zależności od przeglądarki, z której korzystasz, działa to na różne sposoby. Poniższe instrukcje pokazują, jak zarządzać plikami cookie w przeglądarce:

Chrome: usuwanie, aktywowanie i zarządzanie plikami cookie w Chrome

Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryny w Safari

Firefox: Usuń pliki cookie, aby usunąć dane, które witryny internetowe umieściły na Twoim komputerze.

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Jeśli generalnie nie chcesz plików cookie, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma być ustawiony. W ten sposób możesz zdecydować, czy zezwalasz na każdy plik cookie z osobna, czy nie.

Podstawa prawna

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych poprzez wbudowane elementy YouTube, zgoda ta stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo Państwa dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w celu szybkiej i dobrej komunikacji z Państwem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Z wbudowanych elementów YouTube korzystamy jednak tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. YouTube ustawia również pliki cookie w przeglądarce użytkownika w celu przechowywania danych. Dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z naszym tekstem o ochronie danych w zakresie plików cookie oraz z deklaracją ochrony danych lub wytycznymi dotyczącymi plików cookie danego usługodawcy.

YouTube przetwarza dane również m.in. w USA. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony w zakresie przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

YouTube stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE (= art. 46. ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę do przetwarzania danych dla odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Klauzule te zobowiązują YouTube do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te oparte są na decyzji wykonawczej Komisji UE. Decyzję i klauzule można znaleźć m.in. tutaj: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Ponieważ YouTube jest spółką zależną Google, obowiązuje wspólna polityka prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane, polecamy politykę prywatności na stronie https://policies.google.com/ privacy?hl=en.

Przycisk subskrypcji YouTube Polityka prywatności

Zainstalowaliśmy przycisk subskrypcji YouTube na naszej stronie. Przycisk można zwykle rozpoznać po klasycznym logo YouTube. Logo zawiera słowa "Subscribe" lub "YouTube" napisane białymi literami na czerwonym tle oraz biały symbol "Play" po lewej stronie. Przycisk może być jednak wyświetlany również w innej formie.

Na naszym kanale YouTube zawsze znajdziesz zabawne, ciekawe lub ekscytujące filmy. Dzięki wbudowanemu przyciskowi "Subskrybuj", możesz zasubskrybować nasz kanał bezpośrednio z naszej strony internetowej i nie musisz przechodzić do strony YouTube. Chcemy, aby dostęp do naszych obszernych treści był jak najłatwiejszy. Należy pamiętać, że YouTube może przechowywać i przetwarzać Państwa dane.

Kiedy widzisz wbudowany przycisk subskrypcji na naszej stronie, YouTube ustawia co najmniej jeden plik cookie - zgodnie z Google. Ten plik cookie przechowuje Twój adres IP i nasz adres URL. YouTube może również w ten sposób uzyskać informacje o przeglądarce, przybliżonej lokalizacji i domyślnym języku użytkownika. W naszym teście następujące cztery pliki cookie zostały ustawione bez konieczności zalogowania się do serwisu YouTube:

Nazwa: YSC
Wartość: b9-CV6ojI5111855263Y
Cel: Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator w celu przechowywania statystyk oglądanych filmów.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: PREF
Wartość: f1=50000000
Cel: Ten plik cookie rejestruje również unikalny identyfikator użytkownika. Google uzyskuje za pośrednictwem PREF statystyki dotyczące sposobu korzystania z filmów z YouTube na naszej stronie internetowej.
Data wygaśnięcia: po 8 miesiącach

Nazwa: GPS
Wartość: 1
Cel: Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator użytkownika na urządzeniach mobilnych w celu śledzenia lokalizacji GPS.
Data wygaśnięcia: po 30 minutach

Nazwa: VISITOR_INFO1_LIVE
Wartość: 11185526395Chz8bagyU
Przeznaczenie: Ten plik cookie próbuje oszacować przepustowość łącza użytkownika na naszych stronach internetowych (z osadzonymi filmami wideo z YouTube).
Data wygaśnięcia: po 8 miesiącach

Uwaga: Te pliki cookie zostały ustawione po przeprowadzeniu testu i nie mogą rościć sobie prawa do bycia kompletnymi.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube może zapisać wiele Państwa działań/interakcji na naszej stronie internetowej za pomocą plików cookie i przypisać je do Państwa konta YouTube. YouTube otrzymuje na przykład informacje o tym, jak długo przeglądają Państwo naszą stronę, jakiego typu przeglądarki używają, jaką rozdzielczość ekranu preferują lub jakie działania wykonują.

YouTube wykorzystuje te dane z jednej strony do ulepszania własnych usług i ofert, a z drugiej strony do dostarczania analiz i statystyk dla reklamodawców (którzy korzystają z Google Ads).

Google Analytics Google Signals Polityka prywatności

Mamy włączone sygnały Google w Google Analytics. Aktualizuje to istniejące funkcje Google Analytics (raporty reklamowe, remarketing, raporty z różnych urządzeń oraz raporty zainteresowań i demograficzne) w celu uzyskania od użytkownika zagregowanych i zanonimizowanych danych, pod warunkiem, że użytkownik zezwolił na spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google.

Szczególną cechą tego rozwiązania jest to, że jest to śledzenie między urządzeniami. Oznacza to, że Twoje dane mogą być analizowane na wszystkich urządzeniach. Poprzez aktywację sygnałów Google, dane są zbierane i łączone z kontem Google. Google może w ten sposób rozpoznać, na przykład, czy użytkownik ogląda produkt na naszej stronie internetowej za pomocą smartfona, a później kupuje go za pomocą laptopa. Dzięki aktywacji sygnałów Google możemy uruchomić kampanie remarketingowe cross-device, które w innej formie nie byłyby możliwe. Remarketing oznacza, że możemy pokazać Ci naszą ofertę również na innych stronach internetowych.

Google Analytics zbiera również inne dane dotyczące odwiedzających za pośrednictwem Google Signals, takie jak lokalizacja, historia wyszukiwania, historia YouTube oraz dane dotyczące Państwa działań na naszej stronie internetowej. Dzięki temu uzyskujemy lepsze raporty reklamowe od Google oraz bardziej przydatne informacje o zainteresowaniach i danych demograficznych użytkowników. Obejmuje to Twój wiek, język, którym się posługujesz, miejsce zamieszkania lub płeć. Dodawane są również kryteria społeczne, takie jak zawód, stan cywilny czy dochody. Wszystkie te cechy pomagają Google Analytics zdefiniować grupy osób lub grupy docelowe.

Raporty te pomagają nam również lepiej ocenić Państwa zachowania, życzenia i zainteresowania. Dzięki temu możemy zoptymalizować i dostosować do Państwa potrzeb nasze usługi i produkty. Dane te wygasają domyślnie po 26 miesiącach. Należy pamiętać, że to zbieranie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik zezwolił na spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google. Są to zawsze dane zbiorcze i anonimowe, nigdy dane poszczególnych osób. Możesz zarządzać tymi danymi lub je usunąć na swoim koncie Google.

Google Tag Manager Polityka prywatności

Podsumowanie Polityki Prywatności Google Tag Manager
👥 Podmiot danych: odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Organizacja poszczególnych narzędzi śledzących
📓 Przetwarzane dane: Google Tag Manager sam nie przechowuje żadnych danych. Dane są zbierane przez znaczniki używanych narzędzi analityki internetowej.
📅 Okres przechowywania: w zależności od użytego narzędzia do analizy internetowej
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Uzasadnione interesy).

Co to jest Google Tag Manager?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Tag Manager firmy Google Inc. Na obszarze europejskim za wszystkie usługi Google odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Ten Tag Manager jest jednym z wielu pomocnych produktów marketingowych Google. Za pomocą Google Tag Manager możemy centralnie zintegrować i zarządzać sekcjami kodu różnych narzędzi śledzących, których używamy na naszej stronie internetowej.

W niniejszej polityce prywatności chcielibyśmy wyjaśnić Państwu bardziej szczegółowo, co robi Google Tag Manager, dlaczego z niego korzystamy i w jakiej formie przetwarzane są dane.

Google Tag Manager jest narzędziem organizacyjnym, za pomocą którego możemy integrować i zarządzać tagami stron internetowych centralnie oraz za pomocą interfejsu użytkownika. Tagi to małe fragmenty kodu, które na przykład rejestrują (śledzą) aktywność użytkownika na naszej stronie internetowej. W tym celu do kodu źródłowego naszej strony wstawiane są fragmenty kodu JavaScript. Tagi często pochodzą z wewnętrznych produktów Google, takich jak Google Ads lub Google Analytics, ale tagi innych firm mogą być również zintegrowane i zarządzane za pomocą menedżera. Znaczniki te spełniają różne zadania. Mogą one zbierać dane z przeglądarki, zasilać narzędzia marketingowe danymi, osadzać przyciski, ustawiać pliki cookie, a także śledzić użytkowników na wielu stronach internetowych.

Dlaczego używamy Google Tag Manager dla naszej strony internetowej?

Jak mówi przysłowie: organizacja to połowa sukcesu! Dotyczy to oczywiście również utrzymania naszej strony internetowej. Aby nasza strona internetowa była jak najlepsza dla Ciebie i wszystkich osób zainteresowanych naszymi produktami i usługami, potrzebujemy różnych narzędzi do śledzenia, takich jak Google Analytics. Dane zebrane przez te narzędzia pokazują nam, czym jesteś najbardziej zainteresowany, gdzie możemy ulepszyć nasze usługi i którym osobom powinniśmy jeszcze pokazać nasze oferty. A żeby to śledzenie działało, musimy osadzić na naszej stronie odpowiednie kody JavaScript. W zasadzie moglibyśmy umieścić każdą sekcję kodu poszczególnych narzędzi śledzących osobno w naszym kodzie źródłowym. Zajmuje to jednak dużo czasu i łatwo stracić rachubę. Dlatego też korzystamy z Google Tag Managera. W prosty sposób możemy zintegrować niezbędne skrypty i zarządzać nimi z jednego miejsca. Ponadto, Google Tag Manager oferuje łatwy w obsłudze interfejs użytkownika i nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej. W ten sposób udaje nam się utrzymać porządek w naszej tagowej dżungli.

Jakie dane są przechowywane przez Google Tag Manager?

Sam menedżer tagów jest domeną, która nie ustawia żadnych plików cookie i nie przechowuje żadnych danych. Pełni on rolę jedynie "administratora" zaimplementowanych tagów. Dane są zbierane przez poszczególne tagi różnych narzędzi do analizy stron internetowych. Dane te są wirtualnie przekazywane do poszczególnych narzędzi śledzących w Google Tag Manager i nie są przechowywane.

Jednak sytuacja jest zupełnie inna w przypadku wbudowanych tagów różnych narzędzi do analizy stron internetowych, takich jak Google Analytics. W zależności od narzędzia analizy, różne dane dotyczące zachowania w sieci są zazwyczaj zbierane, zapisywane i przetwarzane za pomocą plików cookie. W tym celu prosimy o zapoznanie się z naszymi tekstami dotyczącymi ochrony danych w zakresie poszczególnych narzędzi do analizy i śledzenia, które stosujemy na naszej stronie internetowej.

W ustawieniach konta Tag Manager zezwoliliśmy Google na otrzymywanie od nas zanonimizowanych danych. Jest to jednak tylko użycie i wykorzystanie naszego Tag Managera, a nie Twoje dane przechowywane przez sekcje kodu. Zezwalamy Google i innym podmiotom na otrzymywanie wybranych danych w formie zanonimizowanej. Tym samym wyrażamy zgodę na anonimowe udostępnianie danych z naszej strony internetowej. Jakie dokładnie streszczone i anonimowe dane są przekazywane dalej, nie udało nam się dowiedzieć - mimo długich poszukiwań. W każdym przypadku Google usuwa wszystkie informacje, które mogłyby zidentyfikować naszą stronę internetową. Google łączy te dane z setkami innych anonimowych witryn i w ramach analizy porównawczej tworzy trendy użytkowników. Benchmarking porównuje nasze własne wyniki z wynikami konkurencji. Procesy mogą być optymalizowane na podstawie zebranych informacji.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Gdy Google zapisuje dane, są one przechowywane na własnych serwerach Google. Serwery są rozmieszczone na całym świecie. Większość z nich znajduje się w Ameryce. Na stronie https://www.google.com/about/ datacenters/inside/ locations/?hl=en można przeczytać, gdzie dokładnie znajdują się serwery Google.

Jak długo poszczególne narzędzia śledzące przechowują dane użytkownika, można dowiedzieć się w naszych tekstach dotyczących ochrony danych dla poszczególnych narzędzi.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Sam Menedżer tagów Google nie ustawia plików cookie, ale zarządza tagami z różnych witryn śledzących. W naszych tekstach dotyczących ochrony danych w poszczególnych narzędziach śledzących znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jak możesz usunąć swoje dane lub nimi zarządzać.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z tego narzędzia dane użytkownika mogą być również przechowywane i przetwarzane poza UE. Większość krajów trzecich (w tym USA) nie jest uznawana za bezpieczne w świetle obowiązującego europejskiego prawa ochrony danych. Dlatego też dane do niezabezpieczonych krajów trzecich nie mogą być tam po prostu przekazywane, przechowywane i przetwarzane, chyba że istnieją odpowiednie zabezpieczenia (takie jak standardowe klauzule umowne UE) pomiędzy nami a pozaeuropejskim dostawcą usług.

Podstawa prawna

Korzystanie z Google Tag Manager wymaga Twojej zgody, którą uzyskaliśmy dzięki naszemu wyskakującemu okienku z plikami cookie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), zgoda ta stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, co może mieć miejsce podczas gromadzenia danych przez narzędzia do analizy stron internetowych.

Oprócz zgody, mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań osób odwiedzających stronę internetową w celu technicznego i ekonomicznego ulepszania naszej oferty. Z pomocą Google Tag Managera możemy poprawić efektywność ekonomiczną. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy). Z Google Tag Manager korzystamy jednak tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę.

Google przetwarza dane również m.in. w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony w zakresie przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Google stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE (= art. 46. ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę do przetwarzania danych dla odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych. Klauzule te zobowiązują Google do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te oparte są na decyzji wykonawczej Komisji UE. Decyzję i klauzule można znaleźć m.in. tutaj: https://ec.europa.eu/germany/ news/20210604-datentransfers-eu_en.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Google Tag Managerze, polecamy FAQ na https://www.google.com/intl/de/ tagmanager/ faq.html.

 

Polityka prywatności Hotjar

Podsumowanie polityki prywatności Hotjar
👥 Podmiot danych: odwiedzający stronę internetową
🤝 Cel: Ocena informacji o odwiedzających w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika.
📓 Dane przetworzone: Statystyki dostępu, które obejmują dane takie jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas trwania i czas dostępu, zachowania nawigacyjne, zachowania związane z kliknięciami oraz adresy IP.
📅 Okres przechowywania: dane są usuwane po upływie jednego roku
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy).

Co to jest Hotjar?

Na naszej stronie internetowej używamy Hotjar firmy Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta) do statystycznej analizy danych dotyczących odwiedzających. Hotjar to usługa, która analizuje zachowanie i opinie użytkownika na naszej stronie internetowej poprzez połączenie narzędzi analitycznych i opinii. Otrzymujemy raporty i wizualne reprezentacje z Hotjar, które pokazują nam, gdzie i jak użytkownik "porusza się" w naszej witrynie. Dane osobowe są automatycznie anonimizowane i nigdy nie trafiają na serwery Hotjar. Oznacza to, że użytkownik strony nie jest identyfikowany osobiście, a mimo to dowiadujemy się wiele o jego zachowaniu.

Jak wspomniano w sekcji powyżej, Hotjar pomaga nam analizować zachowanie osób odwiedzających naszą stronę. Narzędzia oferowane przez Hotjar obejmują mapy cieplne, lejki konwersji, nagrywanie odwiedzających, przychodzące informacje zwrotne, ankiety zwrotne i sondaże (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.hotjar.com/). W ten sposób Hotjar pomaga nam zapewnić Ci lepsze doświadczenia użytkownika i lepsze usługi. Z jednej strony zapewnia to dobrą analizę zachowań w sieci, a z drugiej strony daje nam dobre informacje zwrotne na temat jakości naszej strony internetowej. Ponieważ oprócz wszystkich aspektów analitycznych, chcemy oczywiście również po prostu poznać Twoją opinię na temat naszej strony. I właśnie to możemy zrobić dzięki narzędziu informacji zwrotnej.

Dlaczego używamy Hotjar na naszej stronie?

W ostatnich latach znacząco wzrosło znaczenie user experience na stronach internetowych. I nie bez powodu. Strona internetowa powinna być zbudowana w taki sposób, aby użytkownik jako odwiedzający czuł się komfortowo i łatwo mógł się po niej poruszać. Dzięki narzędziom analitycznym i opiniotwórczym Hotjar możemy uatrakcyjnić naszą stronę i ofertę. Szczególnie cenne są dla nas heatmapy Hotjara. Heatmapy są formą reprezentacji do wizualizacji danych. Dzięki mapom ciepła Hotjar możemy bardzo dokładnie zobaczyć, w co użytkownik lubi klikać, stukać i gdzie np. przewija.

Jakie dane są przechowywane przez Hotjar?

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, Hotjar automatycznie zbiera informacje o Twoim zachowaniu użytkownika. Aby móc zbierać te informacje, zainstalowaliśmy na naszej stronie internetowej nasz własny kod śledzenia. Następujące dane mogą być gromadzone za pośrednictwem komputera lub przeglądarki:

 • Adres IP Twojego komputera (zbierany i przechowywany w formie anonimowej)
 • Rozmiar ekranu
 • Informacje o przeglądarce (jaka przeglądarka, jaka wersja itp.)
 • Twoja lokalizacja (ale tylko kraj)
 • Preferowane ustawienie języka
 • Odwiedzane strony internetowe (podstrony)
 • Data i godzina wejścia na jedną z naszych podstron (stron internetowych)

Ponadto pliki cookie przechowują również dane, które są umieszczane na komputerze użytkownika (zazwyczaj w przeglądarce). Nie są w nich gromadzone żadne dane osobowe. Hotjar z zasady nie przekazuje zebranych danych osobom trzecim. Hotjar wyraźnie zaznacza jednak, że czasami konieczne jest udostępnianie danych Amazon Web Services. W takim przypadku część informacji o użytkowniku jest przechowywana na ich serwerach. Firma Amazon jest jednak zobowiązana do zachowania poufności i nie ujawniania tych danych.

Dostęp do zapisanych informacji ma tylko ograniczona liczba osób (pracownicy Hotjar). Serwery Hotjar są chronione przez zapory sieciowe i ograniczenia IP (dostęp tylko dla zatwierdzonych adresów IP). Zapory sieciowe to systemy bezpieczeństwa, które chronią komputery przed niepożądanym dostępem do sieci. Są one zaprojektowane, aby działać jako bariera między bezpieczną siecią wewnętrzną Hotjar a Internetem. Ponadto Hotjar korzysta w ramach swoich usług również z usług firm trzecich, takich jak Google Analytics lub Optimizely. Firmy te mogą również przechowywać informacje, które Państwa przeglądarka wysyła do naszej witryny.

Hotjar korzysta z następujących plików cookie. Ponieważ odnosimy się m.in. do listy plików cookie z polityki prywatności Hotjar pod adresem https://www.hotjar.com/legal/ policies/cookie-information, przykładowa wartość nie jest dostępna dla każdego pliku cookie. Lista pokazuje przykłady używanych plików cookie Hotjar i nie rości sobie prawa do bycia kompletną.

Nazwa: ajs_anonymous_id
Wartość: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22111855263-5
Cel: Ten plik cookie jest zwykle używany do analizy i pomaga liczyć odwiedzających naszą stronę poprzez śledzenie, czy użytkownik był już na tej stronie.
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

Nazwa: ajs_group_id
Wartość : 0
Cel: Ten plik cookie zbiera dane o zachowaniach użytkowników. Dane te mogą być następnie przypisane do określonej grupy odwiedzających na podstawie podobieństw między nimi.
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjid
Wartość: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c
Cel: Plik cookie służy do utrzymania w przeglądarce unikalnego dla danej strony internetowej identyfikatora użytkownika Hotjar. Pozwala to na powiązanie zachowania użytkownika z tym samym identyfikatorem użytkownika podczas kolejnych wizyt.
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjMinimizedPolls
Wartość: 462568111855263-8
Cel: Za każdym razem, gdy minimalizujesz widget Feedback Poll, Hotjar ustawia ten plik cookie. Plik cookie zapewnia, że widget pozostaje zminimalizowany podczas przeglądania naszych stron.
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjIncludedInSample
Wartość: 1
Cel: Ten plik cookie sesji jest ustawiany, aby poinformować Hotjar, czy jesteś częścią wybranych osób (próbki) używanej do generowania lejków.
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjClosedSurveyInvites
Cel: Ten plik cookie jest ustawiany, gdy użytkownik zobaczy zaproszenie do ankiety zwrotnej poprzez okno pop-up. Plik cookie jest używany, aby zapewnić, że to zaproszenie pojawi się tylko raz dla Ciebie.
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjDonePolls
Cel: Gdy tylko zakończą Państwo "rundę pytań" za pomocą tzw. widżetu ankiety zwrotnej, w Państwa przeglądarce zostanie zapisany ten plik cookie. Zapobiega to ponownemu wysyłaniu przez Hotjar tych samych ankiet w przyszłości.
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjDoneTestersWidgets
Cel: Ten plik cookie jest używany, gdy tylko wprowadzisz swoje dane do "Rekrutacja użytkowników Tester Widget". Za pomocą tego widgetu chcemy zwerbować Cię jako testera. Plik cookie jest używany po to, aby formularz nie pojawiał się wielokrotnie.
Data ważności: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjMinimizedTestersWidgets
Cel: Ten plik cookie jest ustawiony tak, aby "Recruit User Tester" pozostał zminimalizowany na wszystkich naszych stronach po tym, jak go zminimalizujesz.
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjShownFeedbackMessage
Cel: Ten plik cookie jest ustawiany, gdy użytkownik zminimalizował lub zakończył przychodzącą informację zwrotną. Robi się to po to, aby przychodząca informacja zwrotna była natychmiast ładowana jako zminimalizowana po przejściu na inną stronę, na której powinna być wyświetlana.
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy kod śledzenia, który jest przesyłany do serwerów Hotjar w Irlandii (UE). Ten kod śledzenia kontaktuje się z serwerami Hotjar i wysyła skrypt do Twojego komputera lub urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej witryny. Skrypt gromadzi pewne dane związane z interakcją użytkownika z naszą stroną internetową. Dane te są następnie przesyłane do serwerów Hotjar w celu ich przetworzenia. Hotjar nałożył na siebie 365-dniowy okres przechowywania danych. Oznacza to, że wszystkie dane zebrane przez Hotjar, które są starsze niż jeden rok, są automatycznie usuwane ponownie.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Hotjar nie przechowuje żadnych Twoich danych osobowych w celu analizy. Firma reklamuje się nawet sloganem "Śledzimy zachowania, nie osoby". Zawsze masz też możliwość zablokowania gromadzenia swoich danych. W tym celu należy po prostu przejść do"Opt-out page" i kliknąć na "Deactivate Hotjar". Należy pamiętać, że usunięcie plików cookie, użycie trybu prywatnego przeglądarki lub użycie innej przeglądarki spowoduje ponowne gromadzenie danych. Ponadto można również aktywować przycisk "Do Not Track" w przeglądarce. W przeglądarce Chrome, na przykład, musisz kliknąć na trzy paski w prawym górnym rogu i przejść do "Ustawienia". Tam, w sekcji "Prywatność", znajdziesz opcję "Wyślij żądanie "Do Not Track" z dostępem do przeglądarki". Teraz wystarczy aktywować ten przycisk i żadne dane nie będą zbierane przez Hotjar.

Podstawa prawna

Korzystanie z Hotjar wymaga Twojej zgody, którą uzyskaliśmy dzięki naszemu wyskakującemu okienku z plikami cookie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), zgoda ta stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, co może mieć miejsce podczas gromadzenia danych przez narzędzia do analizy stron internetowych.

Oprócz zgody, mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań osób odwiedzających stronę internetową w celu technicznego i ekonomicznego ulepszania naszych usług. Z pomocą Hotjar, wykrywamy błędy na stronie, możemy zidentyfikować ataki i poprawić efektywność ekonomiczną. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy z Hotjar tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Więcej szczegółów na temat polityki prywatności oraz tego, jakie dane są gromadzone przez Hotjar i w jaki sposób, można znaleźć na stronie https://www.hotjar.com/legal/ policies/privacy?tid=111855263.

Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim.

Źródło: Stworzone przy użyciu generatora prywatności z AdSimple