Warunki ogólne (OWU)

viehworld GmbH
Bernardgasse19/3
1070 Wiedeń

Pobierz GTC


Wzór umowy między kupującym a sprzedającym na platformie: 

Pobierz MVB

1. czego dotyczą nasze ogólne warunki handlowe?

Niniejszy regulamin ("Regulamin") dotyczy wszystkich świadczonych przez nas usług, a w szczególności pośrednictwa w sprzedaży zwierząt przez użytkowników za pośrednictwem naszej aplikacji viehworld ("Aplikacja").

W tym zakresie nie obowiązują ogólne warunki handlowe lub warunki zakupu, wzory umów lub inne przepisy obowiązujące użytkowników - nawet jeśli w poszczególnych przypadkach nie wyrazimy na nie wyraźnego sprzeciwu.

Jak dochodzi do zawarcia umowy pośrednictwa między Tobą, jako sprzedawcą zwierząt gospodarskich, a nami? Ile wynosi nasza prowizja?

Udostępniając aplikację po rejestracji i aktywacji zawartego w niej ekranu sprzedaży, zapraszamy Cię, bez zobowiązań, do złożenia nam oferty zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży zwierząt gospodarskich należących do Ciebie.

Nasza opłata za świadczenie naszych usług pośrednictwa, w szczególności za ogólne korzystanie z naszej aplikacji do sprzedaży zwierząt gospodarskich i prezentację Twojego konkretnego ogłoszenia innym użytkownikom aplikacji, jest obliczana proporcjonalnie do ceny zakupu, do której masz prawo po zawarciu umowy kupna-sprzedaży zwierzęcia opisanego w ogłoszeniu. Wysokość prowizji pobieranej za umieszczenie konkretnego zwierzęcia jest podana w naszym regulaminie taryfowym, ale można ją również zobaczyć szczegółowo podczas umieszczania ogłoszenia po wybraniu odpowiedniej kategorii zwierząt. Nasza prowizja za pośrednictwo jest należna do zapłaty po przyjęciu oferty przez kupującego ("pomyślne umieszczenie").

Umieszczając ogłoszenie za pośrednictwem naszej aplikacji, składasz nam ofertę zawarcia umowy pośrednictwa o treści i warunkach tam określonych, a także zgodnie z postanowieniami naszych aktualnych OWH dla konkretnego zwierzęcia określonego przez Ciebie. W aplikacji, w sekcji Konto/Moje aukcje, znajdziesz szczegóły swojej oferty, w których podsumowujemy otrzymanie Twojej oferty, w szczególności jej warunki, informacje o oferowanym zwierzęciu, wybrany przez Ciebie okres składania ofert ("okres oferty") oraz wybrany przez Ciebie tryb (patrz punkt 7 poniżej), a także nasze aktualne OWH.

Umowa zostaje zawarta, gdy zaakceptujemy Twoją ofertę poprzez aktywację Twojego ogłoszenia. Aktywację można również znaleźć bezpośrednio w aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia ofert zawarcia umów pośrednictwa (tj. w tym samym czasie: publikacji ogłoszeń) bez podania przyczyn, w szczególności jeśli jakość zawartych w nich informacji (kompletność danych, wartość informacyjna zdjęć) nie jest zgodna z naszymi wytycznymi dotyczącymi reklam.

Osoba, na którą zarejestrowano konto użytkownika w aplikacji, jest zawsze uważana za naszego partnera umownego w umowie pośrednictwa.

3. w jaki sposób można zmienić umowę maklerską?

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy maklerskiej (w tym zasad zawartych w niniejszych OWU) wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej (wystarczy e-mail).

4. co dokładnie zawiera umowa maklerska? Czego nie możemy zagwarantować?

Zawierając umowę pośrednictwa, zobowiązujemy się do udostępnienia naszym użytkownikom w aplikacji ogłoszenia Ciebie jako sprzedawcy w wybranym okresie obowiązywania oferty oraz do udzielenia Ci dostępu do naszej aplikacji za pośrednictwem Twojego konta użytkownika (co najmniej do tego czasu), a w szczególności również możliwości zarządzania ogłoszeniem. W przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży z kupującym w wyniku przyjęcia oferty w naszej aplikacji, nasze działanie zostanie uznane za zasługujące na uznanie, jeśli wypełniliśmy wyżej wymienione obowiązki zgodnie z przeznaczeniem. Nie gwarantujemy określonej liczby użytkowników, określonego dochodu ani rzeczywistego sukcesu sprzedaży.

Odpowiednią umowę pośrednictwa zawieramy wyłącznie ze sprzedawcą zamieszczającym dane ogłoszenie jako nasz klient; z użytkownikami występującymi w charakterze oferentów (późniejszymi nabywcami) nie łączą nas w tym zakresie żadne stosunki umowne. Dlatego nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania pogłowia, typu ani jakości oferowanych zwierząt i nie udzielamy żadnej gwarancji na zgodność zwierzęcia przekazanego przez sprzedającego z przedmiotem zakupu ani na jego brak wad.

5. czy istnieje umowa o pośrednictwo na wyłączność? W jakich przypadkach mamy prawo do opłaty za pośrednictwo nawet bez pośrednictwa w zawarciu umowy kupna-sprzedaży?

Umowa pośrednictwa zawarta pomiędzy Tobą jako sprzedającym a nami istnieje przez okres obowiązywania wybranej przez Ciebie oferty jako umowa pośrednictwa na wyłączność w rozumieniu § 14 MaklerG.

Nawet bez skutecznego pośrednictwa, tj. bez zawarcia umowy kupna-sprzedaży między Tobą a kupującym w wyniku wygranej oferty, mamy prawo do uzgodnionej opłaty za pośrednictwo, jeśli
i. Ty jako sprzedający wycofasz (anulujesz) ogłoszenie bez uzasadnionej przyczyny; w tym przypadku jednak nasze wynagrodzenie jest obniżone do wysokości opłaty za anulowanie podanej w punkcie 8.
ii. transakcja zostanie zawarta w okresie obowiązywania umowy pośrednictwa na wyłączność przez pośrednika innego niż sprzedający lub w inny sposób sprzeczny z umową.

6. do czego zobowiązujesz się jako aktywny użytkownik aplikacji, tzn. jako sprzedawca lub oferent?

a) Obowiązki sprzedającego
Jako sprzedający zobowiązujesz się wobec nas oraz wobec przyszłych kupujących do podania prawdziwych i kompletnych informacji wymaganych w formularzu ogłoszenia oraz do zamieszczenia zdjęć oferowanego zwierzęcia, które będą zawierały jak najwięcej informacji i wiernie przedstawiały ogólne wrażenie oraz ewentualne wady zwierzęcia. Ponadto musisz w sposób jednoznaczny, w odpowiednim miejscu, wskazać zranienia, choroby i inne wady zwierzęcia. Naruszenie tych obowiązków może uprawniać kupującego do odstąpienia od umowy kupna i/lub do żądania odszkodowania lub rękojmi. Może to skutkować obniżeniem faktycznie uzgodnionej ceny zakupu lub całkowitym anulowaniem umowy zakupu, przy czym w tym ostatnim przypadku na Klienta mogą zostać nałożone dalsze zobowiązania do zapłaty odszkodowania.

Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży, Ty jako sprzedający jesteś zobowiązany do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z zawartej umowy kupna-sprzedaży, tzn. w szczególności do przekazania zwierzęcia kupującemu w odpowiednim czasie, jak również do przechowywania go do tego czasu.

b) Obowiązki jako oferent/kupujący
Jeśli jako użytkownik naszej aplikacji składasz oferty w trybie licytacji ogłoszeń, oświadczasz tym samym, że przyjmujesz ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży oferowanego zwierzęcia, złożoną przez danego sprzedającego poprzez zamieszczenie ogłoszenia. Skutek prawny oświadczenia o przyjęciu oferty jest uzależniony od spełnienia warunku zawieszającego, że użytkownik jest (nadal) oferentem, który złożył najwyższą ofertę po upływie okresu obowiązywania oferty i że nie doszło do natychmiastowego zakupu. Dopiero wtedy Twoje oświadczenie o przyjęciu oferty staje się prawnie wiążące, a Ty, jako kupujący, zawierasz ze sprzedającym ważną umowę kupna oferowanego zwierzęcia. W przypadku przebicia oferty przed upływem okresu ofertowego lub przyjęcia przez innego użytkownika oferty o stałej cenie, zawartej również w ogłoszeniu (tryb "kup teraz"), oświadczenie użytkownika o przyjęciu oferty traci ważność i nie wywołuje żadnych skutków.

Jeśli jako użytkownik aplikacji w trybie "kup teraz" zaakceptujesz ustaloną cenę podaną przez sprzedającego, natychmiast zawrzesz ze sprzedającym prawnie wiążącą umowę kupna-sprzedaży, przy czym nie ma znaczenia upływ okresu obowiązywania oferty.

Jako kupujący jesteś zobowiązany do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z zawartej przez Ciebie umowy kupna-sprzedaży, niezależnie od trybu licytacji, w szczególności do terminowego uiszczenia ceny kupna, a w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań - do uiszczenia wszelkich opłat postojowych i odsetek za zwłokę.

7. jak sprzedawane są zwierzęta?

Jako sprzedawca możesz sprzedawać swoje zwierzęta w aplikacji na dwa sposoby, które można ze sobą łączyć. Użytkownik określa konkretny tryb sprzedaży dla danego ogłoszenia w trakcie konfigurowania ogłoszenia przed zawarciem umowy pośrednictwa. O ile sprzedający nie określi inaczej w ogłoszeniu lub nie uzgodni inaczej za obopólną zgodą między sprzedającym a kupującym, umowy sprzedaży między stronami uważa się za zawarte zgodnie z naszymi wzorcowymi warunkami sprzedaży.

c) Tryb aukcyjny
Zamieszczając ogłoszenie w trybie aukcyjnym, Ty jako sprzedający składasz innym użytkownikom aplikacji ofertę sprzedaży zwierzęcia w sposób wiążący dla oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę jako kupujący, po upływie wybranego przez Ciebie okresu ofertowego. Sprzedający ma możliwość ustalenia ceny wywoławczej. Jeśli nie określisz ceny wywoławczej lub określisz nieodpowiednią cenę wywoławczą, akceptujesz ryzyko, że będziesz musiał sprzedać zwierzę za cenę (być może znacznie) niższą od jego wartości.

d) Tryb kupna
Zamieszczając ogłoszenie w trybie kupna-sprzedaży, składasz innym użytkownikom aplikacji ofertę sprzedaży zwierzęcia jako wiążący nabywca po ustalonej z góry cenie, którą otrzymasz od pierwszej osoby, która zaakceptuje tę ofertę w wybranym przez Ciebie okresie licytacji.

Jeśli podczas zamieszczania ogłoszenia ustawiono zarówno tryb aukcji, jak i tryb kup teraz, aukcja kończy się, gdy tylko użytkownik zaakceptuje cenę kup teraz, a oferent, który złożył najwyższą ofertę w trybie aukcji, nie ma żadnych praw do zwierzęcia.

Jeśli okres ofertowy upłynie bez złożenia oferty w trybie aukcji lub akceptacji ustalonej ceny w trybie kup teraz, zwierzę uznaje się za niesprzedane ("wygaśnięcie ogłoszenia"). W takim przypadku nie pobieramy żadnych opłat maklerskich, chyba że zachodzi przypadek określony w pkt 5. ii.

8) Czy sprzedawca może anulować ogłoszenie? Jaka jest wysokość opłaty za anulowanie?

Jeśli sprzedający wycofa ogłoszenie przed otrzymaniem oferty lub zaakceptowaniem ustalonej ceny przez użytkownika, mamy prawo do naliczenia opłaty za anulowanie ogłoszenia w zryczałtowanej wysokości 10,00 EUR. Opłatę za anulowanie należy uiścić po wycofaniu ogłoszenia. Wycofanie się nie jest już możliwe, jeśli użytkownik złożył już ofertę na ogłoszenie.

Jeśli w ramach ogłoszenia zamieszczonego przez Ciebie w późniejszym terminie zostanie znalezione zwierzę, dla którego wcześniejsze ogłoszenie zostało anulowane jeden lub więcej razy, maksymalnie trzy faktycznie uiszczone opłaty za anulowanie zostaną zaliczone na poczet naszej opłaty za pośrednictwo, jeśli między uiszczeniem opłaty (opłat) za anulowanie a skutecznym pośredniczeniem w sprzedaży zwierzęcia upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy.

9. Za jakie szkody ponosimy odpowiedzialność?

Z wyjątkiem przypadków obrażeń ciała, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do przypadków, w których szkoda została spowodowana rażącym zaniedbaniem lub umyślnym naruszeniem naszych obowiązków.

Wyłącza się naszą odpowiedzialność za zwykłe straty finansowe, utratę zysku lub szkody następcze.

Roszczenia odszkodowawcze wobec nas muszą być zgłoszone w sądzie w ciągu dwunastu miesięcy od powzięcia wiadomości o szkodzie i stronie wyrządzającej szkodę, w przeciwnym razie ulegają one przedawnieniu.

Jakie są warunki płatności? Co należy zrobić w przypadku opóźnienia w płatności?

Nasze opłaty agencyjne oraz wszelkie opłaty za anulowanie rezerwacji są płatne bez potrąceń w dniu ustalonego terminu płatności. Uzgodniono trzydniowe odroczenie.

W przypadku opóźnienia w zapłacie naszego wynagrodzenia agencyjnego w stosunku do uzgodnionego terminu płatności, mamy prawo naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości 6% (rocznie) oraz zryczałtowane koszty windykacji w wysokości 5,00 EUR za każdy pisemny monit.

11. czy możecie dokonać kompensacji z naszymi roszczeniami?

Nie ma możliwości kompensowania zobowiązań z roszczeniami, które klient ma wobec nas (roszczenia wzajemne).

12. klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH będą lub staną się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych OWH.

Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione innym postanowieniem, które będzie rozsądne dla obu stron i będzie jak najbardziej zbliżone do celu gospodarczego, któremu służy nieważne lub niewykonalne postanowienie. To samo dotyczy sytuacji, gdy umowa maklerska lub niniejsze OWU zawierają lukę prawną.

13. egzekwowanie, jurysdykcja i prawo właściwe

W celu dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunku umownego zawartego z nami lub w związku z nim, wyraża się zgodę na jurysdykcję właściwego sądu w 1010 Wiedniu.

Niniejszy stosunek umowny podlega prawu austriackiemu z wyłączeniem międzynarodowych norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.